English   Danish

2012/2013  BA-IVK_SP3S  Language description and language production 3 - Spanish

English Title
Language description and language production 3 - Spanish

Course information

Language Spanish
Exam ECTS 5 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Autumn
3. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Kursus- og fagansvarlig på spansk
    Carsten Jacob Humlebæk - Department of International Business Communication
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 19-07-2012
Learning objectives
Det fælles mål for Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 1, 2 og 3 er at den studerende tilegner sig viden om og forståelse af det spanske sprogs opbygning med henblik på korrekt afkodning og produktion af grammatiske strukturer, samt at den studerende opnår færdigheder i analyse i primære led samt bestemmelse af leddenes materiale.

I Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 3 ligger fokus på de infinitte verbalformer: infinitiv, gerundium og perfektum participium.
Examination
Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 3:
Type of test Written Exam
Marking scale 7-step scale
Second examiner No second examiner
Exam period December/January
Aids Open Book, Written Aid is permitted
Duration 2 Hours
Stofområde: Pensum fra Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 1, 2 og 3. Opgavelængde: Del I: ca. 1/2 normalside. Prøven består af: - Del I: Oversættelse til spansk af en dansk tekst eller flere tekster på i alt 1/2 normalside. - Del II: Analyse af komplekse sætninger på sætnings- og sætningsledniveau (syntagmeniveau) med anvendelse af den relevante grammatiske terminologi. Bedømmelse: En samlet karakter. Vægtning: Del I vægtes med 2/3 og del II med 1/3.

Syge-/omprøve

Som den ordinære, jf. § 16, stk. 2 i studieordningen.
 

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

 

Examination
Den studerende skal dokumentere sin viden om sprogstrukturer i spansk og sine færdigheder i at:
• oversætte tekster til spansk i overensstemmelse med spansk morfologi, syntaks og ortografi
• revidere en spansk tekst som er behæftet med fejl
• analysere komplekse spanske tekster på sætnings- og sætningsledsniveau samt bestemme ledmaterialet
• anvende den relevante grammatiske terminologi.
Course content

Præsentation af og træning i det spanske sprogs (morfologi og) syntaks med fokus på infinitte verbalsyntagmer (infinitiv, gerundio, participium) samt uddybning af emner som erfaringsmæssigt volder en dansker problemer ved formidling til og fra spansk. Fortsat træning i analyse af sætninger i primære led mht. funktion og materiale.

Teaching methods
Holdundervisning hvor træningen i produktion af grammatiske strukturer foregår ved hjælp af forskellige former for mundtlige og skriftlige øvelser samt oversættelse af tekster. Opgaverne løses individuelt og i grupper.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 138 hours
Expected literature

Louise Denver: Sproglige puslerier – om sætningsdannelse i spansk, Frederiksberg: Samfundslitteratur

Marietje Hastrup og Lise Thorup Lauridsen: La Gramática - spansk grammatik. Gyldendal (Gyldendals Gymnasiale Grammatikker) 2008

Evt. supplerende litteratur opgives på semesterplan

Last updated on 19-07-2012