English   Danish

2012/2013  BA-IVK_UDTE  Pronunciation - English

English Title
Pronunciation - English

Course information

Language English
Exam ECTS 3.8 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Spring
2nd semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Kursusansvarlig
    Inger Mees - Department of International Business Communication
  • Fagansvarlig på engelsk
    Lill Ingstad - Department of International Business Communication
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 25-10-2012
Learning objectives
Målet for kurset er både teoretisk og praktisk. Den studerende skal således tilegne sig en systematisk viden om det engelske sprogs udtale, herunder erhverve sig indsigt i det engelske lydsystem og lære at læse lydskrift, med det formål at forbedre sin udtale af sproget. Kurset sigter mod at udvikle både receptive og produktive kompetencer.
Prerequisite
Hvis det er muligt, bliver der oprettet både hold i britisk engelsk og amerikansk engelsk. I så fald vil den studerende inden undervisningsstart blive bedt om at tilmelde sig en af de to udtalevarianter.
Examination
a) Skriftlig del og b) Mundtlig del:
Type of test Written Exam
Marking scale 7-step scale
Second examiner Second internal examiner
Exam period May/June
Aids Closed Book
Duration Please, see the detailed regulations below
Eksamen består af to dele:
a) En internetbaseret stedprøve med automatisk scoring. Varighed: 45 minutter Hvis den internetbaserede stedprøve ikke kan afvikles normalt pga. tekniske vanskeligheder, vil den skriftlige del af prøven i stedet blive afviklet som en traditionel skriftlig stedprøve.

b) Indtaling af en kortere engelsk tekst (på 200-300 ord, sammenhængende tekst eller et antal sætninger). Indtales som lydfil inden den skriftlige eksamen.

Bedømmelsen foretages på baggrund af en helhedsvurdering. Det vil sige at både den skriftlige og mundtlige del indgår i vurderingen. Der gives en samlet karakter. Eksamen tæller 3,75 ECTS

Syge-/omprøve

Som den ordinære, jf. dog § 16, stk. 2 i studieordningen.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Examination
De studerende skal demonstrere at de er i stand til at:
• læse lydskrift og genskrive denne som ortografisk tekst (”normal retskrivning”)
• klassificere og beskrive de engelske fonemer
• analysere engelske ords fonologiske (”lydlige”) sammensætning og relatere denne til symboler eller
fonologiske kategorier
• identificere alle engelske segmenter ud fra lydligt input, særligt med henblik på de minimale
kontraster der er vanskelige for danskere (kun den internetbaserede prøve)
• beskrive og/eller identificere væsentlige forskelle mellem britisk (RP) og amerikansk (GA) udtale

Den studerende skal ligeledes kunne udtale engelsk med opretholdelse af alle lydlige kontraster og med passende intonation, tryk og rytme. Udtalen skal ikke blot være forståelig, men ligge tæt op ad den udtale der benyttes af indfødte engelsktalende.
Course content

Kurset består af en forelæsningsrække som indledes med en oversigt over nogle forskelle mellem amerikansk og britisk engelsk. Derefter følger en gennemgang af det engelske lydsystem (konsonanter og vokaler). De vigtigste udtaleregler forklares og den studerende bliver gjort bekendt med de mest markante forskelle mellem dansk og engelsk. Fænomener som optræder i sammenhængende tale (intonation, tryk og rytme), berøres også. Den studerende får også mulighed for at stifte bekendtskab med nogle engelske dialekter. Forelæsningerne følges op med holdtimer (bl.a. træning i at læse lydskrift) og sproglaboratorietimer (udtaleøvelser inden for bestemte problemområder).

Teaching methods
Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem teori (forelæsninger og holdundervisning) og praktiske udtaleøvelser i sproglaboratoriet (dels under lærervejledning, dels som selvstudium). Kurset indledes med en kort diagnostisk test.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 104 hours
Expected literature

Britisk engelsk:

Mees, Inger M. & Beverley Collins (2000). Sound English (3rd edn), Copenhagen: Copenhagen Business School Press.

Amerikansk engelsk:

Mees, Inger M. & Beverley Collins (1992). Sound American, Copenhagen: Copenhagen Business School Press.

Last updated on 25-10-2012