English   Danish

2012/2013  BA-IVK_VK1S  Business communication 1 - Spanish

English Title
Business communication 1 - Spanish

Course information

Language Spanish
Exam ECTS 5 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Spring
2. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Fagansvarlig på spansk
    Carsten Jacob Humlebæk - Department of International Business Communication
  • Kursusansvalig
    Henrik Høeg Muller - Department of International Business Communication
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 19-07-2012
Learning objectives
Målet med kurset er at den studerende erhverver kendskab til dele af forretningsgangen i en virksomhed og til forretningsbrevets struktur og terminologi. Endvidere skal den studerende tilegne sig det basale ordforråd inden for området og opnå færdigheder i at producere tekster.
Examination
Virksomhedskommunikation 1:
Type of test Written Exam
Marking scale 7-step scale
Second examiner No second examiner
Exam period May/June
Aids Open Book, Written Aid is permitted
Duration 2 Hours
Prøven består af: Oversættelse til spansk af en virksomhedsrelateret dansk tekst. Opgavelængde: 3/4 normalsider. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder.

Syge-/omprøve

Som den ordinære, jf. § 16, stk. 2 i studieordningen.
 

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Examination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• producere virksomhedsrelevante tekster inden for de områder der er behandlet i undervisningen
• vælge den rette genre og tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion
• udtrykke sig skriftligt på spansk uden væsentlige kommunikationsforstyrrende fejl
• anvende et i kommunikationssituationen passende ordforråd, derunder den mest relevante fagterminologi
Course content

Der gives en introduktion til virksomhedskommunikation, hvorefter der arbejdes med standardforretningsgangens forskellige genrer. Endvidere trænes der i oversættelse af forretningsbreve til og fra spansk såvel mundtligt som skriftligt.

Teaching methods
Holdundervisning med udarbejdelse af såvel mundtlige som skriftlige opgaver på spansk og dansk.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 138 hours
Expected literature

Litteratur fremgår af semesterplan

Last updated on 19-07-2012