English   Danish

2012/2013  BA-IVK_VK1T  Business communication 1 - German

English Title
Business communication 1 - German

Course information

Language German
Exam ECTS 5 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Autumn
3. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Fagansvarlig på tysk
    Mette Skovgaard Andersen - Department of International Business Communication
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 19-07-2012
Learning objectives
De studerende skal have kendskab til den almindelige forretningsgang i en virksomhed og kunne identificere sproghandlinger og de dertil hørende sproglige udtryk i forbindelse med almindelig erhvervskorrespondance. På grundlag heraf skal de inden for standardforretningsgangen frit kunne producere tekster (fortrinsvis forretningsbreve), der er tilpasset kommunikationssituationen.
Examination
Virksomhedskommunikation 1 - 24 timers hjemmeopgave :
Type of test Home Assignment
Marking scale Pass / Fail
Second examiner No second examiner
Exam period December/January, Prøven består af en hjemmeopgave på basis af et skriftligt oplæg. Der gives 24 timer til besvarelsen.
Aids Please, see the detailed regulations below
Duration Please, see the detailed regulations below
Prøven er en individuel besvaret hjemmeopgave på basis af et skriftligt oplæg. Der gives 24 timer til besvarelsen.
Oplæg:Maks. 2 normalsider.  Besvarelse:Maks. 1 normalside. Hjemmeopgaven aflevereres på BA sekretariatet i 2 eksemplarer.

Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Afholdelse af prøverne, herunder syge-/omprøver

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Examination
Den studerende skal kunne:
- producere virksomhedsrelevante tekster inden for de områder der er behandlet i undervisningen, vælge den rette genre og tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion samt udtrykke sig skriftligt på tysk uden fejl der i nævneværdig grad forstyrrer kommunikationen
- anvende et i kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder den mest relevante fagterminologi
Course content

Standardforretningsgangen introduceres og belyses ved hjælp af eksempler på sammenhængende korrespondance. Indholdet analyseres med henblik på at beskrive kommunikationssituationen og konstatere hvilke sproghandlinger der indgår i de enkelte breve. På denne baggrund trænes de studerende i frit at producere situationstilpassede tekster (fortrinsvis forretningsbreve).

Teaching methods
Vekselvirkning mellem holdundervisning og selvstændige opgaver og fremlæggelser.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 138 hours
Expected literature

Kompendium bestående af et uddrag af Moderne Tysk Erhvervskorrespondance samt opgaver

Kompendium ’Tysk Erhvervskommunikation’, sproglige problemfelter og øvelser

Sachs, Rudolf (2001). Deutsche Handelskorrespondenz. Max Hueber Verlag.
Yderligere litteratur fremgår af semesterplan

Last updated on 19-07-2012