English   Danish

2012/2013  BA-IVK_VK2F  Business communication 2 - French

English Title
Business communication 2 - French

Course information

Language French
Exam ECTS 2.5 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Autumn
3. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Fagansvarlig på fransk
    Joan Tournay - Department of International Business Communication
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 19-07-2012
Learning objectives
Målet med kurset er at den studerende uddyber og forbedrer den viden der er opnået på Virksomhedskommunikation 1 om standardforretningsgangen.
Examination
24 timers hjemmeopgave:
Type of test Home Assignment
Marking scale Pass / Fail
Second examiner No second examiner
Exam period December/January
Aids Please, see the detailed regulations below
Duration 24 Hours
Prøven er en individuel 24 timers hjemmeopgave. Opgavelængde: Maks. 2 normalsider. Besvarelse: Maks. 3/4 normalside. Selvstændig udarbejdelse af en virksomrelevant tekst på fransk på basis af et oplæg.

Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Afholdelse af prøverne, herunder syge-/omprøver

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Examination
Prøvebeskrivelse:
Den studerende skal:
- kunne analysere en opgaves kontekst fortrinsvis inden for den uregelmæssige del af forretningsgangen og på basis heraf vælge den rette subgenre og tilpasse målsprogsteksten til modtageren, situationen og tekstens funktion
- kunne uddrage de informationer som ud fra opgaveformuleringen er væsentlige for modtageren af målteksten
- opstille disse informationer på en hensigtsmæssig og kohærent måde i overensstemmelse med subgenrens konventioner
- producere tekster på fransk som overordnet set overholder de sproglige og stilistiske konventioner for de behandlede subgenrer inden for virksomhedskommunikation
- udtrykke sig på fransk uden væsentlige kommunikationsforstyrrende fejl og anvende et i kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder fagterminologi og fraseologi.
Course content

Den studerende trænes i at producere tekster der overholder de konventioner der gælder for den enkelte brevgenre. Endvidere trænes der i oversættelse af forretningsbreve til og fra fransk, mundtligt såvel som skriftligt.

Teaching methods
Holdundervisning med udarbejdelse af forskellige selvstændige opgaver mundtligt såvel som skriftligt på fransk og dansk.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 69 hours
Expected literature

Dansk-Fransk Erhvervskommunikation. Rasmussen/Dyrberg, Det Schønberske Forlag 2000.

Last updated on 19-07-2012