English   Danish

2012/2013  BA-IVK_VKKT  Business communication 3 & Culture and text - Spain today

English Title
Business communication 3 & Culture and text - Spain today

Course information

Language Spanish
Exam ECTS 7.5 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Spring
4. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Fagansvarlig på spansk og Kursusansvarlig for Kultur og tekst - Spanien i dag
    Carsten Jacob Humlebæk - Department of International Business Communication
  • Kursusansvarlig for Virksomhedskommunikation 3
    Henrik Høeg Muller - Department of International Business Communication
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 19-07-2012
Learning objectives
Kurset består at to delkurser (se nedenfor), der udprøves samlet.
Virksomhedskommunikation 3:
Kursets mål er at den studerende på baggrund af den viden som er erhvervet i Virksomhedskommunikation 2 skal opnå en grundlæggende viden om den spanske virksomhed og det spanske erhvervsliv samt forbedre sin evne til skriftligt at producere virksomhedsrelevante tekster på spansk i overensstemmelse med gældende sprognormer og sprogbrugskonventioner i en given kommunikationssituation.

Kultur og tekst - Spanien i dag:
Målet med kurset er at den studerende uddyber sin viden om spansk kultur som en forudsætning for vellykket kommunikation. Kursets mål er desuden at den studerende forbedrer sin kompetence i forståelse og analyse af spanske erhvervs- og samfundsrelaterede tekster ud fra en lingvistisk og kommunikativ synsvinkel samt i sproglig formidling i givne kommunikationssituationer med anvendelse af relevante strategier og overholdelse af sprognormerne og de sprogbrugskonventioner som gælder for den relevante genre/teksttype.
Prerequisite
Skriftlig prøve 1 baserer sig dels på undervisningen på 4. semester, dels på undervisningen de foregående semestre.
Examination
Skriftlig prøve 1:
Type of test Written Exam
Marking scale 7-step scale
Second examiner External examiner
Exam period May/June
Aids Open Book, Written Aid is permitted
Duration Please, see the detailed regulations below
Lodtrækning. Studerende skal enten op i 1A eller 1B (offentliggøres 14 dage før eksamen).
1A)  Referat på dansk af spansk tekst om et emne inden for erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold.
eller
Selvstændig udarbejdelse af en virksomhedsrelevant tekst på spansk på basis af et oplæg.

Varighed: 2 1/2 time. Oplæg: maks. 3 normalsider. Besvarelse: ca. 3/4 normalside. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder.


Syge-/omprøve

Skriftlig prøve 1
Som den ordinære, jf. § 16, stk. 2 i studieordningen.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Examination
Skriftlig prøve 1:

Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• producere tekster på dansk og spansk som overholder de sproglige og stilistiske konventioner for almindeligt forekommende genrer inden for området
• vælge den rette genre og tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion
• udtrykke sig såvel på spansk som på dansk uden kommunikationsforstyrrende fejl i forhold til opgaven og målgruppen
• anvende et i kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder den relevante fagterminologi

Mere specifikt skal den studerende ad 1A derudover kunne
• forstå en længere tekst og uddrage de informationer som ud fra opgaveformuleringen er væsentlige for modtageren af målteksten
• præsentere disse informationer korrekt og neutralt, klart og velstruktureret og på en måde der er tilpasset målgruppen og formålet med referatet.

Lodtrækning. Studerende skal enten op i 1A eller 1B (offentliggøres 14 dage før eksamen).
Course content

Virksomhedskommunikation 3
Der arbejdes videre med forretningsgangens forskellige genrer, herunder især uregelmæssighederne i forretningsgangen, samt med forskellige erhvervsøkonomiske tekster. Der sker en specialisering af de skriftlige opgaver, idet hovedvægten nu lægges på selvstændig produktion af virksomhedsrelevante tekster på spansk efter skriftligt oplæg på dansk.

Kultur og tekst - Spanien i dag
Kursets teoretiske del fokuserer på centrale emner inden for sproglig mediering, såsom genrer, teksttypologi, informationsselektion, tekststrukturering og sprogrigtighed. Det praktiske arbejde med skriftlig sprogproduktion er procesorienteret, dvs. de skriftlige produkter gøres til genstand for diskussion og efterfølgende revision ud fra forskellige synsvinkler (kulturelle hensyn, gældende teksttype- og sprogbrugskonventioner, hensynet til en vellykket kommunikation og sprogrigtighed.) I den skriftlige produktion lægges hovedvægten på selvstændig produktion på basis af et oplæg, især resumé.

Teaching methods
Virksomhedskommunikation 3:
Holdundervisning med diskussioner og gruppefremlæggelser samt mundtlige såvel som skriftlige øvelser.

Kultur og tekst - Spanien i dag:
Holdundervisning med gruppepræsentationer og efterfølgende diskussion.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 207 hours
Expected literature

Litteratur fremgår af semesterplan

Last updated on 19-07-2012