English   Danish

2012/2013  BA-TBAC  Bachelor project

English Title
Bachelor project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 22,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
6. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Tina Blegind Jensen - ITM
Fagområde/Category
 • Informatik/Information Systems
 • Organisation/Organization
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 20-02-2013
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende opfylde følgende mål:
 • Problemformuleringen er klar, gennemarbejdet, begrebsfast og entydig, og der argumenteres for problemformuleringens relation til projektets og studiets faglighed.
 • En stærk forankring i teori med refleksion over de valgte teoriers anvendelighed.
 • Systematisk og velbegrundet valg af metode til dataindsamling og efterfølgende analyse.
 • Der er tydelig sammenhæng mellem teori og empiri.
 • Der er sammenhæng mellem problemformulering, analyse og konklusion. Konklusionen skal svare på problemformuleringen og relateres til analysen. Analysen skal være klar og stringent og baseres på solid argumentation, hvor argumenter funderes i både teori og empiri
 • Der er sammenhæng mellem de 3 fagområder (IT, erhvervsøkonomi og organisation), så rapporten fremstår som samlet helhed.
 • Præcis og dækkende sammenfatning af resultater der er relevante for virksomheden og som kan fungere som beslutningsgrundlag for organisationen i forbindelse med den behandlede problemstilling.
 • Der er kritisk refleksion over eget arbejde.
 • Der er sammenhæng mellem opgavens dele, så hvert nyt kapitel hænger naturligt sammen med og bygger videre på de foregående
 • Der er udarbejdet et engelsk-sproget resumé, som er rettet mod organisationens ledelse, og som i meget komprimeret form præcist og dækkende redegør for rapportens centrale pointer.
 • Det skriftlige arbejde fremstår velformuleret med gennemarbejdet sprogbrug og viser en rimelig grad af stave- og formuleringsevne.
Eksamen
.
Bachelor projekt:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 30 minutter
Inden for rammerne af det udarbejdede projekt afholdes der individuelt mundtligt forsvar. Det mundtlige forsvar har i alt en længde på 30 min. inklusiv votering. Bedømmelsen er individuel og tager form af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt samt den mundtlige individuelle eksamination. Ved bedømmelsen indgår endvidere den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelse: Eksaminator og ekstern censor

Syge/omprøven afholdes efter samme regler som den ordinære prøve og finder sted i august.

Bachelorprojektet består af en analyserapport og et kort ledelsesresumé, som danner grundlag for den endelige evaluering af gruppens arbejde. Ved bedømmelsen lægges til grund, at rapporten skal afspejle en arbejdsindsats på 22,5 ECTS for hver af de deltagende studerende.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Formålet med bachelorprojektet på bacheloruddannelsen på HA(it) er at gennemføre et større projekt i en virksomhed eller organisation, hvor teori og metoder fra fagområderne på HA(it) anvendes. Projektets problemstilling skal omfatte både:
 1. IT
 2. Erhvervsøkonomi og
 3. Organisation
De tre fagområder skal indgå i projektet med nogenlunde samme vægt; vægtfordelingen mellem fagområderne kan dog ikke afgøres præcist og vil typisk variere fra projekt til projekt.
 
I bachelorprojeketet skal de studerende selvstændigt vælge de metoder, den teori og den kombination af fagområder, der er nødvendige for at belyse og behandle de konkrete problemer, der i samarbejde med virksomheden vælges at arbejde med. Projektet gennemføres i grupper; valget af problemformulering og dataindsamling skal tilpasses antallet af medlemmer i gruppen. Der tildeles vejledning til gruppen efter antallet af studerende, se nærmere på e-campus.
 
Rapporten skal indeholde:
1.      Ledelsesresumé. Henvendt til den travle leder i virksomheden. Her resumeres pro­blemstillingen og de væsentligste konklusioner eller forslag fremlægges. En god le­delsesrapport er ofte kun på én side. Resuméet skal skrives på engelsk; det er ikke en salgstale, men en kortfattet, præsentation af projektets væsentligste resulta­ter.
2.      Analyserapport. Henvendt til underviserne. Skal først og fremmest vise at gruppen er i stand til at udforme en problemstilling og metodisk forfølge denne for at analysere sig frem til et resultat. Det er også her for­ankringen i teori dokumenteres – det er altså her der skal demonstreres ”kendskab, forstå­else, anvendelse, analyse og syntese” i for­bindelse med afvejningen af flere teoriers anvendelighed.  Ana­lyse­rapporten skal altså indeholde meto­devalg, metode­kritik, grundlæggende antagel­ser, pro­ces, problemer, kritiske valg – altså alt det der ikke er af interesse for virksom­heden, men som er væsentlige ind­læ­ringsmæssige kon­klusioner på baggrund af det halve års arbejde. Herudover skal der indgå en rede­gørelse for projektforløbet, herunder hvor­dan grup­pen fik ad­gang til virk­som­he­den, samt hvilke pro­blemer der var under­vejs i rela­tion til virk­somhed og vejle­der eller internt i grup­pen. Hvis de studerende har oplysnin­ger, som de ikke ønsker at orientere virksomheden om, kan der udfærdiges en sær­skilt pro­cesrapport på op til 20 sider (der reducerer analyserapportens længde). Den­ne skal fortrolighedsstemples og vil ikke blive forelagt virksomheden.
 
Undervisningsformer
Gruppens selvstændige arbejde med rapporten er dominerende for arbejdsindsatsen. Det selvstændige arbejde understøttes af vejledning. Der afholdes derudover tre klyngevejledningssessioner inden for hhv IT, erhvervsøkonomi og organisation som et ekstra tilbud til studerende.
Sidst opdateret den 20-02-2013