English   Danish

2012/2013  BA-TOE3  Økonomi: Virksomhedens Økonomiske Styring (3): Finansiering

English Title
Business Economics (3): Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
3. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Tamas Vamosi - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 03-08-2012
Læringsmål
De studerende vil i dette fag blive trænet i at analysere konkrete beslutningssituationer i relation til finansiering ved anvendelse af overvejende finansieringsteori ligesom de studerende vil blive trænet i at anvende regnemodeller til løsning af disse beslutningssituationer. Samtidig hermed trænes de studerende i at kunne vurdere de præsenterede teoriers forudsætninger og anvendelighed samt at vurdere de indgående faktorers følsomhed og usikkerhed. Konkret er læringsmålene for de studerende:
  • At kunne forstå, strukturere og opstille ’cash flow’ som konsekvens af investerings- og finansieringsbeslutninger
  • At kunne benytte finansieringsteoriens metoder til evaluering og vurdering af cash flows (delvis også investeringsteoriens).
  • At kunne udføre og vurdere usikkerhedsanalyser på de opstillede cash flows.
  • At kunne redegøre for forskellige finansielle instrumenter og deres anvendelse.
  • At kunne analysere, vurdere og fastlægge kapitalomkostningerne i forbindelse finansieringsbeslutninger (delvis også investeringsbeslutninger).
  • At kunne forstå og beskrive finansieringsregler og balancestruktur samt finansiering med henholdsvis egen- og fremmedkapital.
  • At kunne forstå, beskrive og ved beregninger anvende modeller til vurdering af kapitalbehov samt lån.
Forudsætninger
Matematik B, engelsk B
Eksamen
.
Økonomi: Virksomhedens økonomiske styring:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 2 timer
Eksamen er en skriftlig 2-timers individuel eksamen med hjælpemidler. Pensum inkluderer de under øvelsesgangene gennemgåede cases og opgaver.
Syge-/omprøven afholdes på samme måde som den ordinære eksamen. Hvis antallet af eksaminander tilsiger det, kan syge-/omprøven i stedet afholdes som en 20 min. individuel mundtlig prøve i pensum, jf. § 16, stk. 2, litra b, i 2012-studieordningen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Hvor VØS(2) fokuserede på årsregnskabet har Virksomhedens Økonomiske Styring (3): Finansiering - fokus på virksomhedens balance. Virksomhedens balance og dens opdeling i aktiver og passiver giver anledning til en række styringsovervejelser. I dette fag lærer de studerende bl.a. at håndtere væsentlige investeringsovervejelser – herunder finansielle investeringer – knyttet til aktivsiden samt finansieringsovervejelser knyttet til passivsiden. Der vil i undervisningsforløbet blive lagt vægt på tillæring af beregningsmetoder herunder følsomheds- og usikkerhedsvurderinger samt på håndtering af disse. Faget er overvejende beslutningsorienteret, men den finansielle styringsdimension peger videre mod HA-IT-studiets 4. økonomistyringsfag; Virksomhedens Økonomiske Styring (4): Den Interne Økonomiske Organisering.
Undervisningsformer
Antal lektioner
30 Forelæsninger
16 Øvelser

Undervisningen bygger først og fremmest på forelæsninger og øvelser. Forelæsningerne vil dække de væsentligste emner i pensum og angive de principielle, teoretiske begreber og emneområder, hvorimod øvelsernes formål er at opøve færdighederne i konkret at anvende de gennemgåede og præsenterede emneområder og således perspektivere teorien. Det forventes, at de studerende deltager særdeles aktivt såvel ved forelæsninger som ved casegennemgange.


Brug af e-læring
Sitescape vil blive anvendt til distribution af dokumenter til og fra de studerende samt i mindre omfang som diskussionsfora.
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 30 timer
Forberedelse til forelæsninger 75 timer
Øvelser 16 timer
Forberedelse til øvelser 40 timer
Eksamensforberedelse 64 timer
Total: 225 timer
Foreløbig litteratur
Ross, Westerfield, Jordan: Corporate Finance Fundamentals
Europæisk udgave, McGraw  Hill
Sidst opdateret den 03-08-2012