English   Danish

2012/2013  BA-TOE5  Virksomhedens Økonomiske Styring (5): Den beslutnings- og den styringsorienterede økonomistyring

English Title
Business Economics (5): The decision-making and the management-oriented financial management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
5. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Tamas Vamosi - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 17-09-2012
Læringsmål
Målet er, at de studerende - for at opnå karakteren 12 - indenfor rammerne af beslutnings- og styringsorienteret økonomistyring skal kunne håndtere konkrete virksomhedssituationer, der er afgrænset af kursets ovenfor nævnte centrale forhold og emner.

De studerende skal kunne beskrive og forklare fagets modeller, begreber, perspektiver og teorier. Desuden skal de studerende kunne anvende begreber, modeller, perspektiver og teorier på konkrete cases og eksempler m.h.p. at kunne identificere økonomistyringsmæssige problemstillinger, gennemføre analyser og fremkomme med principielle og/eller konkrete løsningsforslag. Ligeledes skal de studerende kunne angive hvordan en given model eller et løsningsforslag på en problemstilling trækker på den præsenterede teori og med udgangspunkt heri kunne forholde sig til den(t) pågældende models og/eller løsningsforslags anvendelsesmæssige muligheder og begrænsninger.
Forudsætninger
• Et introduktionskursus i grundlæggende Erhvervsøkonomi, Virksomhedens Beslutningsanalyse eller tilsvarende.
• Virksomhedens Økonomiske Styring (2, 3 & 4) eller tilsvarende.
Eksamen
.
Den beslutnings- og den styringsorienterede økonomistyring:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med forberedelse
Varighed 20 minutter
Individuel mundtlig eksamen i hele pensum samt de gennemgåede cases. Eksamen er med 20 min. forberedelse og hjælpemidler under forberedelsen. En i forberedelsestiden udfærdiget disposition må gerne tages med ind til eksamen.
Intern prøve med bi-eksaminator.

Syge/omprøven er den samme som den ordinære prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Formålet med Virksomhedens Økonomiske Styring (5) er, at de studerende erhverver sig viden om, hvorledes virksomheder benytter økonomistyring som et styringsværktøj. Gennem den økonomiske styring allokeres informationer om omkostninger, priser, nytte m.m. til decentrale beslutningstagere på en måde, så disse ideelt set er i stand til at træffe optimale beslutninger på virksomhedens vegne. 
 
Gennem HA-IT studiet er de studerende bl.a. blevet præsenteret for den klassiske Erhvervsøkonomi (produktionsfunktioner, omkostninger, markeder, optimering m.m.) – ofte benævnt Managerial Economics eller Virksomhedens Beslutningsanalyse – og for Virksomhedens Økonomiske Styring (2 + 3; Regnskabsvæsen & Finansiering). På HA-IT-studiets 4. semester har de studerende haft faget Virksomhedens Økonomiske Styring (4), der med økonomisk organisationsteori som referenceramme opbygger en fælles referenceramme for Erhvervsøkonomi og Økonomistyring og som herefter danner det teoretiske fundament for økonomistyringsundervisningen på HA-IT-studiets 5. semester -  Virksomhedens Økonomiske Styring (5); den beslutnings- og den styringsorienterede økonomistyring.
 
Virksomhedens Økonomiske Styring (5) omhandler konkret planlægning og organisering af virksomheden, design og implementering af præstationsmål, kalkulation, anvendelse og rapportering af målinger samt evalueringer på baggrund af disse. Økonomistyring som domæne bliver på denne måde til en teoretisk forankret praksis og styringsteknologi, som bl.a. kan håndtere strategiske beslutningers praktiske operationalisering (budgettering og intern afregning er konkrete eksempler herpå). Adfærdsmæssige og kulturelle aspekter er ligeledes elementer, der er relevante at håndtere for den internationalt orienterede virksomhed, hvorfor disse – hvor det er muligt – vil blive diskuteret i relation til organisationers overvejelser omkring implementering af økonomistyringsteknologier. 
 
Af centrale forhold og emner i og omkring økonomistyringsværktøjer vil bl.a. følgende blive behandlet i løbet af kurset:
 
  • Introduktion til økonomistyring som en styringsanordning.
  • Sondringen mellem den beslutnings- og den styringsorienterede økonomistyring.
  • Økonomistyringens koordinerende og motiverende funktion.
  • Interne afregningspriser.
  • Ansvarscentre.
  • Omkostnings- og priskalkulation.
  • Omkostningsallokering.
  • Budgettering.
Undervisningsformer
Forelæsningerne vil blive gennemført i dialogform og understøttet af studenterforberedte og –præsenterede cases, der uddyber de omhandlede problemstillinger. Dialogundervisningen vil fokusere på de teoretiske elementer understøttet af empiriske eksempler. De studerende forventes at deltage særdeles aktivt såvel i dialogundervisningen som i casegennemgangen.


Brug af e-læring
Sitescape vil blive anvendt til distribution af dokumenter til og fra de studerende samt i mindre omfang som diskussionsfora.
Arbejdsbelastning
Forelæsninger (15 * 2) 30 timer
Forberedelse til forelæsninger 75 timer
Øvelser (8 * 2) 16 timer
Forberedelse til øvelser 40 timer
Eksamensforberedelse 64 timer
Total: 225 timer
Foreløbig litteratur
Zimmerman, Jerold: Accounting for Decision Making and Control. McGraw-Hill
Sidst opdateret den 17-09-2012