English   Danish

2012/2013  BA-TOL2  IT-projektledelse

English Title
IT Project Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
(2. semester)
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Tina Blegind Jensen - ITM
Fagområde/Category
 • Informatik/Information Systems
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 03-08-2012
Læringsmål
Efter kurset skal den studerende kunne:
 • gengive og forklare projektledelsesteknikker og -værktøjer, samt identificere anvendelsesområder for teknikkerne og værktøjerne
 • beskrive hvilke udfordringer (begrænsninger og muligheder) projektlederen står overfor generelt, samt specifikt i forhold til kravstyring, kvalitetssikring og konfigurationsstyring
 • anvende de på kurset gennemgåede redskaber til projektstyring, herunder projektestimering, planlægning og løbende tilpasning af projektplanen, samt at kunne sammenligne forskellige projektstyringsværktøjer med henblik på at finde fordele og ulemper
 • forklare egen læring ved anvendelsen af projektstyringsværktøjerne i et praktisk forløb
Eksamen
.
IT-projektledelse:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
 • Mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig grupperapport(helhedsbedømmelse). Rapporten udarbejdes i grupper af 4 studerende. Studienævnet fastsætter de præcise regler for gruppedannelse.
 • Grupperapporten skal have et omfang på max. 27 normalsider.  Rapporten består af 3 dele: projektbeskrivelse, kravspecifikation og projektplan (i alt max. 20 normalsider) samt en procesevaluering (max. 7 normalsider). Hvis den studerende ønsker at udarbejde rapporten alene, skal de 3 dele (projektbeskrivelse, kravspecifikation og projektplan) have et omfang på max. 18 normalsider, og procesevalueringen skal have et omfang på max. 3 normalsider.
 • Projektbeskrivelse, kravspecifikation og projektplan kan udarbejdes i løbet af semesteret, og der er mulighed for feedback fra underviser/vejleder. Procesevalueringen udarbejdes i slutningen af semesteret. 
 • Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i projektrapporten og kan indeholde spørgsmål, der er relevante for projektet og som relaterer sig til pensum, men som den enkelte studerende ikke selv har valgt at fokusere på / referere til. I eksamenslokalet må alene medbringes projektrapporten og få personlige noter.
 • Intern prøve med bi-eksaminator.

Der afholdes syge-/omprøve efter følgende regler:
Syge-/omprøven afholdes efter samme regler som den ordinære prøve. Ved en omprøve genafleveres rapporten i samme eller omarbejdet form (den studerende vælger selv). De studerende har ikke krav på hverken mundtlig eller skriftlig kritik af rapporten før sygeprøven eller omprøven.

Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget giver forståelse for og færdigheder i planlægning, igangsættelse, koordinering og ledelse af projekter, der retter sig mod udvikling af informationssystemer. Endvidere introduceres de studerende til forskellige perspektiver til ledelse af projekter. Faget orienterer om de overvejelser, organisationer kan foretage inden et projekt etableres.
 
Projektledelsesteknikker – inddeles i to hovedgrupper:
1) Introduktion til generelle proces- og udviklingsmodeller til projektledelse herunder planlægning, igangsættelse, gennemførelse og evaluering af projekter.
 
2) Specifikt for IT projekter vil der blive introduceret estimeringsteknikker, risikostyring, kvalitetssikring, dokumenthåndtering samt stillingtagen til valg af arkitektur.
 
Projektledelse tager udgangspunkt i en teknisk-rationel forståelse af projektledelse med vægt på estimering og målstyring. Desuden introduceres alternative projektperspektiver, såsom det løst koblede perspektiv og projektinnovation.
 
Der lægges vægt på forståelse af samspillet mellem krav til softwareproduktets egenskaber og projektets fremdrift. Dette betyder, at den studerende forventes at have forståelse for identifikation af mulige proces- og udviklingsmodeller, der er egnet i en given kontekst og for et givent softwareprodukt.
Undervisningsformer
Undervisningen foregår som en blanding af storholdsforelæsninger, vejledning og workshop. De studerende vil også blive bedt om at forberede mindre præsentationer undervejs på kurset.
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 22 timer
Forberedelse til forelæsninger 90 timer
Workshop 4 timer
Vejledning 18 timer
Løsning af delaflevering af projektrapporten 75 timer
Eksamensforberedelse 16 timer
Total: 225 timer
Sidst opdateret den 03-08-2012