English   Danish

2012/2013  DIP-HDFR_AFP  Afgangsprojekt

English Title
Thesis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (FR)
Kursusansvarlig
  • Jens Lunde - Institut for Finansiering
Fagområde/Category
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 24-09-2012
Læringsmål
Den studerende skal have indgående viden om det problemfelt, som afgangsprojektet behandler, og viden i bredere dele end det behandlede problemfelt.

Den studerende skal være kvalificeret til at opstille en operationel problemstilling inden for studiets genstandsfelt.
Den studerende skal være kvalificeret til at argumentere for udvalgt teori, anvendt metodik og redegøre for det empiriske grundlag.
Den studerende skal være kvalificeret til at vurdere anvendeligheden af afgangsprojektets resultater og konklusioner.

Den studerende skal have kompetencer til at forholde sig kritisk over for udvalgt teori, anvendt metodik og redegøre for det empiriske grundlag.
Den studerende skal have kompetencer til at formidle og kommunikere afgangsprojektets problemstillinger og resultater på en forståelig måde.
Eksamen
Afgangsprojekt:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 60 minutter

Forsvaret af eller eksaminationen i afgangsprojektet varer 1 time. Herunder skal den studerende kunne redegøre for indholdet af afgangsprojektet og for det bagvedliggende teoretiske og metodiske grundlag. Den studerende skal kunne vurdere og reflektere over de arbejdsmetoder, der er valgt og konsekvenserne heraf. Såvel afgangsprojektet som den mundtlige eksamen heri indgår i en samlet individuel karakter, som den studerende modtager ved eksaminationens afslutning.


Såfremt der er to studerende, der har skrevet deres afgangsprojekt sammen, er den mundtlige eksamination individuel, og de har begge ansvar for hele afgangsprojektets indhold.

Kursets indhold, forløb og pædagogik
Formålet med afgangsprojektet er, at den studerende på et problembaseret grundlag selvstændigt skal kunne kombinere uddannelsens teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer og formidle dette på et sikkert metodisk grundlag. Grundlaget for afgangsprojektet kan findes inden for uddannelsens fagområder. Den studerende vælger, formulerer og modner sit emne, hvor den studerende arbejder videre på de fra studiet tilegnede faglige teorier og metoder, og hvor den studerende på selvstændig vis behandler det valgte emne. Det er studielederen og den udpegede vejleder, der skal godkende det valgte emne. I vurderingen af afgangsprojektet indgår, udover beherskelse af fagets og hovedopgavens begreber, også de kommunikative og sproglige kompetencer. Formulerings- og staveevne indgår dermed i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter fagligt indhold tungest.
Det er en forudsætning for at kunne tilmelde sig afgangsprojektet, at den studerende har bestået studiets obligatoriske moduler, på 1. og 2. semester, for i alt 30 ECTS.
Det udarbejdede skriftlige afgangsprojekt afsluttes med en mundtlig prøve.
 
 
Afgangsprojektet udarbejdes over et emne inden for HD Finansiel Rådgivnings faglige område, overordnet set. I projektet gennemføres en i forhold til det valgte finansielle emne relevant teoretisk og empirisk dybtgående belysning af de foreliggende, ofte komplekse problemstillinger og analyse heraf. Der forventes en kvalificeret og selvstændig behandling af det valgte emne. Afgangsprojektet forventes at levere et kvalificeret bidrag til litteraturen omkring det pågældende emne.
 
Afgangsprojekter udarbejdet af 1 eller 2 studerende må max. være på 80 normalsider ekskl. forside, litteraturliste, og evt. bilag. Opgavens sider må i gennemsnit ikke indeholde mere end 2.275 anslag (inkl. mellemrum). (Fx svarende til 35 linjer à 65 anslag). Siderne skal have en margen på mindst 3 cm i top og bund og mindst 2 cm i hver side. Skrifttypen skal være på minimum 11 pitch. Tabeller, figurer, illustrationer og lign. tæller ikke med i antallet af anslag, men berettiger ikke til at overskride det fastsatte maksimale sidetal.

Det er den studerende, der selv vælger emnet for sit afgangsprojekt inden for studiets fagområde; dog skal emnevalget godkendes af vejleder.
Den studerende udarbejder afgangsprojektet på egen hånd, men med adgang til vejledning fra udpeget vejleder.
Undervisningsformer
Den studerende udarbejder selvstændigt sit afgangsprojekt og har det fulde ansvar for emnevalg og for resultat. Der er tale om en proces, hvor den studerende vælger en vejleder fra studiets vejlederkorps og tilmelder sig med det valgte emne inden et angivet tidspunkt. Vejleder rådgiver den studerende omkring arbejdets tilrettelæggelse (problemløsningsprocessen) og om udformningen og udarbejdelsen af afgangsprojektet. Vejleder vil sammen med en ekstern censor senere bedømme afgangsprojektet og forestå den mundtlige prøve heri.
Sidst opdateret den 24-09-2012