English   Danish

2012/2013  DIP-HDIB_IB01  International Trade and Foreign Direct Investment

English Title
International Trade and Foreign Direct Investment

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (IB)
Kursusansvarlig
  • Kristian Jakobsen - Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse
Fagområde/Category
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
Sidst opdateret den 01-09-2012
Læringsmål
Den studerende skal:
• Have viden om og forståelse for de centrale teorier og modeller indenfor international handel, virksomhedens internationalisering samt etablering på internationale markeder.
• Have kendskab til overordnede internationale handel og investeringstendenser.
• Have kendskab til datakilder relateret til international handel, internationale markeder og virksomheder.
Den studerende skal kunne:
• Redegøre for og reflektere over teorier og modeller relateret til international handel, virksomhedens internationalisering samt etablering på internationale markeder.
• Anvende relevante teorier og metoder til at vurdere og behandle konkrete problemstillinger relateret til international handel, virksomhedens internationalisering samt etablering på internationale markeder.
• Formidle beslutningsgrundlag og løsningsmodeller på et fagligt højt niveau.
Den studerende er i stand til:
• Selvstændigt at foretage begrundede valg/fravalg af teorier og metoder til behandling af konkrete problemstillinger relateret til international handel, virksomhedens internationalisering samt etablering på internationale markeder.
• Selvstændigt at identificerer og indhente relevant data og litteratur til behandling af opgaver i studie og arbejdsmæssigt sammenhæng.
• At kunne indgå i samarbejde til behandling og løsning af faglige opgaver.

Den samlede arbejdsbelastning dækker timer fordelt på undervisning, forberedelse og eksamensaktiviteter.
Eksamen
International Trade and Foreign Direct Investment
International Trade and Foreign Direct Investment:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor

Fremmøde: 4 timers skriftlig stedprøve med alle skriftlige hjælpemidler. De studerende sidder på CBS' computere, har adgang til S-drevet og må have USB-stik med, men har ikke adgang til internettet/sitescape m.m. Ekstern censur.

Virtuel: Individuel projektopgave, maks. 15 normalsider, ca. 3 uger. Ekstern censur.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget behandler de teorier og modeller der forklarer handel med varer og ydelser på tværs af landegrænser, og har til formål at give de studerende et indblik i den multinationale virksomheds udvikling og rolle, samt paradigmer for etablering i udlandet.

Undervisningsformer
Fremmøde:
Fagelementet er baseret på en kombination af forelæsning, diskussion og gruppebaseret case arbejde.
Virtuel:
Fagelementet er baseret på en kombination af virtuelle diskussioner med de studerende imellem og en coach på basis af uploadede læringsmaterialer og opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper. De studerende vil løbende igennem forløbet skulle fortolke materialet og videreformidle dette skriftligt til deres medstuderende.
Foreløbig litteratur

Litteratur (foreløbig)
Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2011). International Economics: Theory & Policy, 9th Edition, Global Edition, Pearson
Bartlett, C. A. & Beamish, P. W. (2010). Transnational Management: Text, Cases & Readings in Cross-Border Management, 6th Edition, McGraw-Hill/Irwin
Kompendium
 

Sidst opdateret den 01-09-2012