English   Danish

2012/2013  DIP-HDIB_IB11  Global Sourcing

English Title
Global Sourcing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (IB)
Kursusansvarlig
  • Bent Petersen - Center for Strategi og Globalisering
Fagområde/Category
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
Sidst opdateret den 17-10-2012
Læringsmål
Den studerende skal:
• Have viden om de væsentlige begreber og modeller relateret til virksomhedens valg af international sourcing strategi.
• Demonstrere fuld forståelse af og kunne reflektere kritisk over de centrale teorier omkring virksomhedens organisering og lokalisering; herunder agent teori, transaktionsomkostningsteori og ressourcebaseret perspektiv og agglomereringsteori.

Den studerende skal kunne:
• Anvende de relevante teorier og modeller til at behandle og analysere teoretiske og praktiske problematikker omkring virksomhedens internationale sourcing.
• Anvende relevante modeller til at vurdere konkrete cases omkring virksomhedens internationale sourcing med henblik på at foretage et begrundet valg af strategi eller fremgangsmåde.
• Fremlægge teori vurderinger, analyser og begrundede beslutningsforslag på et fagligt og sprogmæssigt højt niveau.

Den studerende er i stand til:
• Selvstændigt at kunne foretage begrundede valg og fravalg af teorier og modeller til løsning af komplekse opgaver relateret til global sourcing.
• At indgå professionelt og aktivt i løsningen af opgaver samt præsentation af cases og resultater i gruppesammenhæng.

Den samlede arbejdsbelastning dækker timer fordelt på undervisning, forberedelse og eksamensaktiviteter.
Eksamen
Global Sourcing
Global Sourcing:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Fremmøde: 20 minutters individuel mundtlig prøve uden forberedelse på baggrund af obligatorisk synopsis på max. 5 normalsider. Synopsen kan skrives individuelt eller i grupper på max. 4 personer. Kun den mundtlige præstation indgår i bedømmelsen.  Ekstern censur.

Virtuel: Individuel skriftlig projektopgave på maks. 15 normalsider. Ekstern censur.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets mål er at give den studerende en indgående forståelse af virksomhedens globale værdikæde. Det forventes at den studerende forsynes med redskaber og teoretisk ballast omkring international sourcing af varer og serviceydelser. Faget er således komplementært til International Trade and Foreign Direct Investment (fagmodul 1.) i og med at fokus flyttes fra virksomhedens fremadrettede værdikæde til den bagudrettede.

Undervisningsformer
Fremmøde:
Udover forelæsninger arbejdes der i høj grad med case analyse og de studerende kan forvente løbende at skulle fremlægge opsummeringer og analyser af konkrete cases. Yderligere anvendes gæsteforelæsninger til dybdegående analyse af særlige områder.

Virtuel:
Fagelementet er baseret på en kombination af virtuelle diskussioner de studerende imellem og en coach på basis af uploadede læringsmaterialer og opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper. De studerende vil igennem forløbet skulle fortolke materialet og videreformidle dette skriftligt til deres medstuderende.
Foreløbig litteratur

Petersen, B (2012): HD-IB: Global Sourcing. Kompendium, Academic Books.

Pyndt, J. og T. Pedersen (2006): Managing Global Offshoring Strategies- A Case Approach, København: CBS Press

 

Sidst opdateret den 17-10-2012