English   Danish

2012/2013  DIP-HDIB_IB7A  International forhandling

English Title
International Negotiation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (IB)
Kursusansvarlig
  • Christian Warming - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
Sidst opdateret den 05-09-2012
Læringsmål
Den studerende skal:
• have viden om den globale leders virke i interkulturel sammenhæng
• have viden om begreberne kultur og interkulturel kommunikation
• have indsigt i teorier og modeller om international forhandling
• have viden om forhandlingsstrategier i interkulturel kontekst
Den studerende skal kunne:
• Identificere og analysere komplekse forhandlingssituationer og efterfølgende tilpasse relevante forhandlingsstrategier til specifikke, interkulturelle forhold
• Analysere etiske spørgsmål i internationale forretningsforhandlinger
Den studerende er i stand til:
• Selvstændigt at vurdere og bygge bro over forskellige kulturelle forskelle i internationale forhandlinger, specielt i asiatisk sammenhæng
• At identificere og gennem forhandling nå mulige fælles mål i interkulturelle forhandlinger
Eksamen
International forhandling
International forhandling:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Fremmøde: 20 minutters mundtlig prøve uden forberedelse. Eksamen tager sit udgangspunkt i et af den studerendes udarbejdet miniprojekt på maks. 10 normalsider og omfatter hele fagets pensum. Der gives en samlet karakter på baggrund af både miniprojekt og den mundtlige præstation.

Virtuel: Individuel skriftlig miniprojekt på maks. 15 normalsider.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Undervisningen ligger på tirsdage kl. 17.30-20 i uge 35-41, eksamen d. 30.10.+31.10.
Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til selvstændigt at kunne gennemføre ledelsesmæssige, internationale forhandlinger i en stadig mere global verden.

I nutidens globaliserede verden, hvor såvel chefer for multinationale selskaber som mellemledere i smv’er som en stadig større del af deres virke rejser, udstationeres og forhandler med udenlandske leverandører, kunder, samarbejdspartnere og myndigheder, kræves et stadig mere ”globalt mindset” og interkulturel forståelse som forudsætning for lederens evne til succesfuldt at kunne analysere og gennemføre de internationale forhandlinger, som i dag er blevet en del af lederens hverdag. Succesfulde, internationale forhandlinger kræver desuden ledelsesmæssige evner til præcis at kunne vurdere og bedømme de individuelle forhandlingssituationer og gennem rette tiltag styre forhandlingerne mod et for begge parter acceptabelt resultat.
 
Kurset giver således indledningsvis den studerende viden om den globale leders virke i interkulturel sammenhæng og gennemgår begreber som ”globalt mindset”, MBI-modellen og ”cultural intelligence”. Dernæst diskuteres interkulturel kommunikation, og der ses på kulturdimensionen i internationale forhandlinger.
Efter en gennemgang af de enkelte elementer i international forhandling med tilhørende relevante forhandlingsmetoder, strategier og teorier fokuseres i separate forelæsninger med tilhørende cases på internationale forhandlinger med asiatiske lande som Kina, Indien, Japan og visse sydøstasiatiske lande. Afslutningsvis opsummeres de centrale koncepter i international forhandling, og der fokuseres på fordelene ved langsigtede win-win forhandlingsløsninger.
Undervisningsformer
Fremmøde: Forelæsninger, teorigennemgang, cases og videoklip vil blive suppleret med intensiv holddiskussion. Den studerende forventes på forhånd at have læst materialet til de respektive forelæsninger med henblik på aktiv diskussions- deltagelse.
Virtuel:
Fagelementet er baseret på en kombination af virtuelle diskussioner de studerende imellem og en coach på basis af uploadede læringsmaterialer og opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper. De studerende vil igennem forløbet skulle fortolke materialet og videreformidle dette skriftligt til deres medstuderende.
Foreløbig litteratur
Litteratur.
Brett, J.: Negotiating Globally, Jossey-Bass, Wiley 2007
Falcão, H: Value Negotiation-How to finally get the win-win right, Pearson 2010
Udvalgte artikler, videoklip og cases
Supplement litterature:
Kumar,R. and Worm, V: International Negotiation in China and India – A Comparison of the Emerging Business Giants.Palgrave Macmillan (22 Nov 2011)
Henry W.Lane,Martha L.Maznevski m.fl.. International Management Behavior, kap 1-3 (Global mindset, MBI-model), Wiley


Sidst opdateret den 05-09-2012