English   Danish

2012/2013  DIP-HDIB_IB8A  Fundamentals of Multinational Finance

English Title
Fundamentals of Multinational Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (IB)
Kursusansvarlig
  • Bent Jørgensen - Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse
Fagområde/Category
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
Sidst opdateret den 02-09-2012
Læringsmål
Den studerende skal:

Demonstrere fuld forståelse for de centrale teorier og paradigmer indenfor:
• Centrale drivers i verdensøkonomien
• Grundlæggende risikobegreber såsom volatilitet, kobling mellem renter og valutaudsving etc
• Optioner og optionsbegrebet, herunder anvendelse af Black Merton-Scholes modellen til beregning af options præmien
• Forward hedging (terminsforretningen), forklaring af terminsbegrebet dels via fradrag/tillæg og dels via money market hedgen.
• Pariteter - gennemgang af rentepariteten, fisher effekten, den internationale fisher effekt, købekraft pariteten
• Makroøkonomisk forecasting - gennemgang af de makroøkonomiske elementer, der determinerer den fremtidige valutakursudvikling
• Teknisk analyse - glidende gennemsnit, modstandspunkter etc.
• Virksomhedens eksponeringsbegreber, transaktion-, translations- og økonomisk eksponering
• Handelsfinansiering, herunder remburser, internationale betalinger,debitorstyring og vurdering af sikkerhed
• Projektfinansiering, tilbagediskontering af cashflow, intern rente, wacc begrebet etc.
• International rating, politik risiko etc.

Den studerende skal kunne:
• Selvstændigt at kunne identificere og indhente relevant fagligt og forskningsmæssigt litteratur til behandling af opgaver i studie og arbejdsmæssigt sammenhæng
• At indgå professionelt i fagligt samarbejde til behandling og løsning af opgaver, samt styrkelse af den fælles indlæring

Den studerende skal være i stand til:
• At forholde sig kritisk til og reflektere over ovennævnte teorier og metoder
• At anvende de relevante teorier og modeller til at vurdere og behandle opgaver relateret i teoretisk og praktisk anvendelses øjemed
• At formidle beslutningsgrundlag og løsningsmodeller på et fagligt højt niveau

Eksamen
Fundamentals of Multinational Finance
Fundamentals of Multinational Finance :
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Fremmøde: 20 min individuel mundtlig eksamen baseret på en synopsis på maks. 10 normalsider. Der foretages en helhedsbedømmelse af synopsen og den mundtlige præstation. Skriftlige hjælpemidler tilladt. 7-trinsskala. Intern prøve.

Virtuel: Individuel skriftlig projektopgave på maks. 15 normalsider. 7-trinsskala. Intern prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen ligger på tirsdage kl. 17.30 - 20 i uge 43-49, eksamen 18.12.+19.12.
Faget behandler de teorier og modeller der forklarer fundamentale sammenhænge inden for multinational finansiering og risikostyring og har til formål at give de studerende et værktøj til de problemstillinger, der imødeses i forbindelse hermed.

Den samlede arbejdsbelastning dækker over timer fordelt på undervisning, forberedelse og eksamensaktiviteter. 

Undervisningsformer
Fremmøde:
Fagelementet er baseret på en kombination af forelæsninger, diskussion og case arbejde i grupper. De studerende vil løbende gennem forløbet skulle fortolke studiemateriale og videreformidle dette til deres medstuderende

Virtuel: Fagelementet er baseret på en kombination af virtuelle diskussioner de studerende imellem og en coach på basis af uploadede læringsmaterialer og opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper. De studerende vil løbende igennem forløbet skulle fortolke materialet og videreformidle dette skriftligt til deres medstuderende.
Foreløbig litteratur

Moffett Stonehill & Eiteman (2008): Fundamentals of Multinational Finance. 4 ed., New York: Addison-Wesley Publishing Company ISBN: 9780132829915

Sidst opdateret den 02-09-2012