English   Danish

2012/2013  DIP-HDL-AFGP  Afgangsprojekt - årgang 2011 - afholdes i forår 2013

English Title
Final Thesis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (SCM)
Kursusansvarlig
  • Kim Sundtoft Hald - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
  • Organisation/Organization
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 05-09-2012
Læringsmål
Viden:
Den studerende skal kunne anvende flere af studiets teorier, perspektiver, modeller, begreber og metoder til løsning af en selvvalgt kompleks supply chain management relevant problemstilling. Den studerende skal her både demonstrere viden om og overblik over studiets teorier, modeller og metoder og kunne anvende disse til identifikation, analyse og løsning af problemstillingen, samt vise viden om teoriernes, modellernes og metodernes muligheder og begrænsninger.
Endvidere skal den studerende have kendskab til og overblik over relevante erhvervsøkonomiske og organisatoriske metoder til løsning af problemstillinger og desuden skal den studerende have viden om, hvordan disse metoder anvendes samt kunne reflektere over deres muligheder og begrænsninger.

Færdigheder:
Den studerende skal kunne:
• Formulere et relevant, veldefineret problem, som kan styre og strukturere arbejdet med afgangsprojektet.
• Argumentere for formulering af de spørgsmål, der opstilles for at løse problemet.
• Forklare og evaluere de metoder, der bliver anvendt til at besvare spørgsmålene.
• Udvælge og bearbejde teori, der bruges til formulering af problem, opstilling og analyse af spørgsmål som besvares af problemet.
• Argumentere for relevansen af den anvendte teori.
• Indsamle og analysere empiri.
• Forklare og evaluere sammenhængen mellem: formulering af problem, valg og brug af teori, empiriindsamling, analyse og konklusion.

Kompetencer:
De studerende opnår kompetencer i at kunne: Identificere, formulere, afgrænse, analysere og løse komplekse praktiske supply chain management problemstillinger gennem brug af videnskabelig teori, modeller og metode.
Forudsætninger
Det er en forudsætning for at aflevere afgangsprojekt til bedømmelse, at alle prøver på 1., 2. og 3. semester er bestået med mindst karakteren 02 eller lignende forudsætninger
Eksamen
Eksamen :
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni og August
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Ordinær eksamen afholdes i maj/juni. Syge- omprøve afholdes i august. Afgangsprojektet skal have et omfang på max. 80 normalsider og skal skrives individuelt eller i gruppe af 2 studerende. Eksaminationens varighed er 40 minutter inkl. votering pr. studerende.  Skrives projektet i gruppe, skal mundtlig eksamination ligeledes foregå i gruppe.  Ved bedømmelsen medvirker vejlederen samt en ekstern censor.

I bedømmelsesgrundlaget indgår såvel det skriftlige projekt som det mundtlige forsvar.  Bedømmelsen er et udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold (det skriftlige bidrag og den mundtlige præstation) samt den studerendes stave- og formuleringsevne, idet det faglige indhold vægter tungest, jf. dog § 12, stk. 2.  Sidste frist for rettidig aflevering af afgangsprojektet samt rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på e-campus. 

Ved omprøve afleveres efter samråd med vejleder et forbedret eller nyt projekt.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Afgangsprojektet opstartes gennem afholdelse af et kickoff arrangement, hvor krav til projektet gennemgås og forklares. Midtvejs i forløbet afholdes der en fælles workshop, hvor de studerendes nuværende status og udfordringer med afgangsprojektet diskuteres. Formålet med workshoppen er at give inspiration og motivere til det videre arbejde med projektet.
Arbejdsformen, der skal anvendes gennem projektarbejdet, afgøres af den/de studerende og dennes selvstændige indsats for at identificere, dokumentere og analysere et problem eller en problemstilling inden for feltet supply chain management. Den enkelte studerende/gruppe tilknyttes en vejleder til projektet der yder vejledning til den studerende/gruppen igennem processen og vil fungere som eksaminator.

 

Formålet med afgangsprojektet er at give de studerende mulighed for at fordybe sig i løsningen af en større praktisk supply chain management problemstilling, hvor de tillærte videnskabelige perspektiver, teorier, modeller og metoder bringes i anvendelse.

 

Målet er, at de studerende opnår overblik over studiets teorier, modeller og metoder samt evnen til at kunne anvende disse og reflektere over deres muligheder og begrænsninger. Endvidere er det målet med afgangsprojektet, at de studerende trænes i at arbejde selvstændigt med en kompleks faglig relevant problemstilling, samt at de trænes i at formidle en kompleks supply chain management problemstilling og dens løsning såvel skriftligt som mundtligt.

Undervisningsformer
Kick-off møde, midtvejsarrangement samt individuel/gruppe vejledning
Yderligere oplysninger

For yderligere information kontakt Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Studieadministrator: Gitte Østergaard goe.om@cbs.dk
Fagansvarlig: Kim S. Hald ksh.om@cbs.dk

Sidst opdateret den 05-09-2012