English   Danish

2012/2013  DIP-HDL-BP  Business Project - årgang 2012 - afholdes i forår 2013

English Title
Business Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (SCM)
Kursusansvarlig
  • Kim Sundtoft Hald - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
  • Organisation/Organization
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 05-09-2012
Læringsmål
Viden:
Projektarbejdet giver den studerende viden om hvordan en SCM-problemstilling identificeres, formuleres og analyseres med henblik på at skabe værdi for en virksomhed. Den studerende opnår desuden viden om hvordan et litteraturreview kan gennemføres, samt hvordan de kompetencer der er tillært på første studieår af HD(SCM) kan udfoldes i en konkret praksis.
Færdigheder:
Den studerende skal kunne:
• Formulere en relevant faglig og problemløsende problemstilling for én virksomhed.
• Gennemføre og beskrive et litteraturreview der er dækkende for det valgte problemområde.
• Vælge, beskrive og anvende en undersøgelsesmetode der passer til den opstillede problemstilling.
• Vælge, introducere, kombinere og anvende relevant teorier og analytiske modeller fra et eller flere af fagene eller fagområderne på første studieår af HD(SCM).
• Gennemføre egen empiriindsamling i form af interviews, observationer, spørgeskemaer, data fra virksomheder og/eller andre kilder.
• Gennemføre en grundig og struktureret analyse af den valgte problemstilling.
• Besvare og perspektivere den opstillede problemstilling.
• Udarbejde en konkret implementeringsplan for den anbefalende løsning.
• Redegøre for projektarbejdets organisering og styring.
• Præsentere projektets resultater på en klar og overbevisende måde.
Kompetencer:
Den studerende opnår kompetence i at gennemføre SCM-analyser der hviler på et solidt metodisk og teoretisk fundament. Med denne kompetence får den studerende fundamentet til at kunne gennemføre problemløsende analyser af SCM-problemstillinger i egen virksomhed.
Eksamen
Eksamen:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 20 minutter


Gruppeprøve:
Prøven har ekstern censur og form af en mundtlig eksamination i grupper på grundlag af et projekt på max. 50 normalsider ligeledes skrevet i grupper. Eksaminationens varighed er 20 minutter inkl. votering pr. studerende.Gruppestørrelse  2-4 studerende.  Rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på e-campus. Der afholdes ordinær prøve i maj/juni og syge-/omprøve i august. Der gives individuelle karakterer: én karakter som udtryk for en helhedsbedømmelse af det skriftlige og det individuelle mundtlige element.  Frist for aflevering af en foreløbig problemformulering samt rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på e-campus.  
Jvnf. studieordningens §6 stk. 6 er der også mulighed for individuel prøve. Ved individuel prøve skrives max. 30 normalsider.
 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for problemløsende Supply Chain Management (SCM)-analyse der hviler på et solidt metodisk og teoretisk fundament.

Første del af kurset består af to workshops hvor metoder af relevans for arbejdet med projektet introduceres og diskuteres. I anden del af kurset gennemfører den studerende individuelt eller i projektgruppe samt i henhold til anvisningerne fra de to workshops det egentlige projektarbejde. Der er mulighed for løbende konsultation af tilknyttet vejleder. Afslutningsvist afrapporteres projektet skriftligt i en projektrapport.

Pædagogik: Efter fælles projektopstart i form af to dialogbaserede workshops arbejder den studerende selvstændigt eller i projektgruppe med mulighed for løbende konsultation af tilknyttet vejleder.

Undervisningsformer
Efter fælles projektopstart arbejder de studerende selvstændigt i studiegrupper med 6 timers vejledning.
Yderligere oplysninger

For yderligere information kontakt Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Studieadministrator: Bente Kildemose bkn.om@cbs.dk

Fagansvarlig: Kim S. Hald ksh.om@cbs.dk

Foreløbig litteratur

Foreløbig vejledende litteratur: Saunders, P.L. and Thornhill, A. (2009), Research Methods for Business Students, 5. udgave.
 

Herudover består fagets litteratur af det som findes gennem de studerendes egen litteratursøgning til det praktiske projekt. Det er således projektets praktiske problemstilling, der danner grundlag for søgning og udvælgelse af litteraturgrundlaget. Det forventes herudover, at den studerende tillige dokumenterer et solidt overblik over og indsigt i det pensum, herunder metodepensum, som indgår i HD (SCM)-uddannelsens tidligere fag.

 

Sidst opdateret den 05-09-2012