English   Danish

2012/2013  DIP-HDL-INL  International Logistik - årgang 2011 - afholdes i efterår 2012

English Title
International Logistic

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Undervisningen ligger mandage kl. 18.05 - 20.40 i uge 40 - 48 (ingen undervisning i uge 42).

Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for HD (SCM)
Kursusansvarlig
  • Kim Sundtoft Hald - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
Sidst opdateret den 06-09-2012
Læringsmål
Globaliseringen betyder stigende international handel. Hvor der i århundreder har været købt og solgt i fjerne egne af kloden, lægger virksomhederne nu også produktion i udlandet. Virksomhederne er derfor nu ofte komplekse globale netværk af indkøbs-, produktions- og salgsenheder. Globale transportkæder og netværk er en fysisk forudsætning for at dette kan lade sig gøre.

Valgfaget International Logistik tager udgangspunkt i globalisering som fænomen, international handel, den kundeorienterede virksomheds behov for varestrømme, samt logistik og transportsystemers rolle i denne opgave.

Dette fag analyserer og behandler centrale problemstillinger i forbindelse med logistik og transport i et globalt perspektiv. Det behandler såvel temaer som nye distributionsformer og strukturer, co- og intermodalitet, hubs & spokes, bærdygtighed og risici.

Viden:
Den studerende vil oparbejde et nøje kendskab til:
• De overordnede internationale logistikopgaver (processer, funktioner og aktiviteter)
• Transportnetværksteori

Færdigheder:
Den studerende skal efter kurset kunne forstå, forklare og diskutere:
• Den internationale logistiks og transports rolle i en globaliseret verden samt de problemstillinger, der opstår i forbindelse hermed.
• Aktuelle emner som modalitet, outsourcing, risici og bæredygtighed.

Kompetencer:
Kurset vil give den studerende ekspertise inden for strategier og strukturer i logistikbranchen, som vil udvikle deres lederegenskaber.
Eksamen
Eksamen:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin, Synopsisaflevering den 10 december og eksamen den 19 december 2012
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Gruppeprøve:
Prøven er intern med bi-eksaminator og har form af en mundtlig eksamination i grupper på grundlag af en synopsis på 3-5 sider ligeledes skrevet i grupper. Der foretages en helhedsbedømmelse af synopsis og individuel mundtlig præstation.
Eksaminationens varighed er 20 minutter inkl. votering pr. studerende.
Gruppestørrelse  2-4 studerende. Jvnf. studieordningens §6 stk. 6 er der også mulighed for individuel prøve. Rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på e-campus. Der afholdes ordinær prøve i december og syge-/omprøve i januar.
 
Kursets indhold, forløb og pædagogik

 

Med fokus på ledelse af globale forsyningskæder, præsenteres de studerende for globaliseringens effekt på kundebehov, udbud og efterspørgsel, og for hvordan evolutionære økonomiske teorier kan bruges som forklaring på den internationale logistik og transportsektors udvikling. Derefter præsenteres ”hub-and-spoke” systemteori som forklaring på opbygningen af internationale transport- og forsyningskæder. Vi gennemgår deres kompleksitet og risici samt diskuterer strategier til at imødekomme dem.

Faget slutter af med en diskussion af aktuelle temaer som bæredygtighed og ”reverse” logistik, og søger afslutningsvist at afdække logistikbranchens fremtidige udfordringer og muligheder for værdiskabelse i det 21. århundrede.

Undervisningsformer
Faget består af i alt 24 lektioner (5 ects). Forelæsninger, klassedialog, case studier, gruppe arbejde og præsentationer.
Yderligere oplysninger

For yderligere information kontakt Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Studieadministrator Gitte Østergaard goe.om@cbs.dk
Fagansvarlig Kim Sundtoft Hald ksh.om@cbs.dk  

Foreløbig litteratur

Kinra, Aseem (red.): Kompendium til faget International Logistik HD i Supply Chain Management. Efterår 2012. Kompendiet består af udvalgte bog kapitler, artikler og cases.

 

Sidst opdateret den 06-09-2012