English   Danish

2012/2013  DIP-HDL-IS  International Shipping - årgang 2011 - afholdes i efterår 2012

English Title
International Shipping

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Undervisningen ligger onsdage kl. 18.05-20.40 uge 36-44 (ingen undervisning i uge 42)
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for HD (SCM)
Kursusansvarlig
  • Carsten Ørts Hansen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
Sidst opdateret den 06-09-2012
Læringsmål
Faget giver de studerende en praktisk mulighed for at anvende studiets teoretiske ramme på konkrete problemstillinger i en bestemt sektor i form af shipping sektoren. Gennem kurset skal den studerende anvende erhvervsøkonomiske modeller og teorier til studiet af shipping erhvervet.

Udgangspunktet er at de studerende skal foretage
vurdering af forretningsmuligheder inden for shipping ud fra en viden om markeder, teknologier og regulering i den maritime sektor. Faget giver den studerende god mulighed for at anvende og diskutere tilegnede erhvervsøkonomiske teorier. Dermed appellerer faget til studerende, der ønsker at forstå, forklare og diskutere problemstillinger i en specifik sektor gennem anvendelse af erhvervsøkonomiske teorier.

Viden:
Ved afslutningen af kurset skal den studerende kunne:
• Forstå hvordan virksomheder påvirkes af de seneste ændringer i den internationale shipping branche.
• Kunne identificer drivkræfter for efterspørgsel og udbud i de største shipping markeder

Færdigheder:
• Anvende erhvervsøkonomiske teorier og modeller til studiet af shipping markeder
• Anvende teorier om international handel / outsourcing og international regulering til studiet af nuværende og fremtidige udfordringer i den internationale skibsfart.

Kompetencer:
Analysere og vurdere nye forretningsmuligheder i den internationale skibsfart ud fra et lønsomheds- og investerings perspektiv.
Eksamen
Eksamen:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin, Synopsisaflevering 21 november 2012 og eksamen 4. december 2012.

Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Varighed 20 minutter
Gruppeprøve:
Prøven er intern med bi-eksaminator og har form af en mundtlig eksamination i grupper på grundlag af en synopsis på 3-5 sider ligeledes skrevet i grupper. Der foretages en helhedsbedømmelse af synopsis og individuel mundtlig præstation.
Eksaminationens varighed er 20 minutter inkl. votering pr. studerende.
Gruppestørrelse  2-4 studerende.

Jf. studieordningens §6, stk. 6, er der også mulighed for individuel prøve.

Rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på e-campus. Der afholdes ordinær prøve i december og syge-/omprøve i januar.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset fokuserer på den seneste udvikling og fremtidige udfordringer inden for shipping erhvervet. Kurset er opdelt i to dele. Den første del introducerer de studerende for de grundlæggende elementer og vigtigste aktører i international skibsfart.  Den anden del fokuserer på den seneste udvikling og udfordringer i den internationale skibsfart, herunder konsekvenserne af regulering af international søfart og de reguleringsmæssige reaktioner på industrielle ændringer.

Undervisningsformer
Faget består af i alt 24 lektioner (5 ects). Der vil blive vekslet mellem overbliksforelæsninger, klassedialog og øvelser. Faget forudsætter aktiv deltagelse fra de studerendes side.
Yderligere oplysninger

For yderligere information kontakt Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Studieadministrator Gitte Østergaard goe.om@cbs.dk
Fagansvarlig Carsten Ørts Hansen ch.om@cbs.dk

Foreløbig litteratur

Ørts, C. (red) (2012) Kompendium til faget International Shipping. HD i Supply Chain Management. Kompendiet består af udvalgte bog kapitler, artikler og cases.

 

Sidst opdateret den 06-09-2012