English   Danish

2012/2013  DIP-HDL-OSCM  Operations og Supply Chain Management - årgang 2012 afholdes i efteråret 2012

English Title
Operations and Supply Chain Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Undervisning mandag og onsdag kl. 18.05 - 20.40 uge 35 - 44 og lørdag uge 39 kl. 8.55 - 14.15 (ingen undervisning uge 42)
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (SCM)
Kursusansvarlig
  • Günter Prockl - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
  • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
Sidst opdateret den 05-11-2012
Læringsmål
Viden:
Gennem faget opnår de studerende en forskningsbaseret viden om teorier og metoder indenfor Operations og Supply Chain Management samt en række modeller der kan anvendes i forbindelse med virksomheders design og ledelse af produktionssystemer og forsyningskæder.
På det praktiske plan opnår de studerende viden om hvordan modeller, teorier og metoder kan anvendes i konkrete virksomhedssammenhænge. Det er målet at den studerende skal kunne forstå og reflektere over modellerne og deres anvendelse i specifikke sammenhænge.

Færdigheder
Ved fagets afslutning forventes den studerende at kunne:
• Anvende fagets videnskabelige teorier, modeller og metoder til at analysere komplekse problemstillinger i forbindelse med design og ledelse af virksomheders produktionssystemer og forsyningskæder.
• Begrunde og udvælge relevante analyser og løsninger på problemstillinger inden for fagområdet og herunder kunne præsentere og vurdere fremkomne løsningsforslag
• Vurdere de teoretiske og praktiske problemstillinger der knytter sig til ledelsesmæssige afvejninger i design og ledelse af virksomhedens interne og eksterne forsyningskæde

Kompetencer:
Igennem faget opnår de studerende kompetencer der sætter dem i stand til at:
• Identificere, analysere og fremkomme med løsningsforslag på komplekse Operations og Supply Chain Management problemstillinger gennem anvendelse af fagets teorier, metoder og modeller
• Indgå selvstændigt i fagligt samarbejde med såvel fagfæller og øvrige medarbejdere i virksomheden som eksterne samarbejdspartnere i virksomhedens omgivelser
Eksamen
Operations & Supply Chain Management
OSCM Prøve 1:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Efterårstermin, Eksamen 15. november kl. 9-13
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 4 timer


 

Der afholdes 4 timers skriftlig stedprøve i nov/dec og syge-omprøve i dec/jan. Følgende elektroniske og skriftlige hjælpemidler må medbringes: Lommeregner, undervisningsbog samt egne noter i papirform og udskrevne undervisningsslides (ved egne noter menes egne Excel- og Word dokumenter i udskrevet form men ikke direkte udskrifter af de vejledende løsninger). Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren vægter 12,5% (7,5 ects) af studiets samlede vægtning.
 

OSCM prøve 2:
Prøven består af en individuel 20 minutters mundtlig stedprøve med 20 minutters forberedelse. Hjælpemidler vil blive defineret i studievejledningen på e-campus. ordinær eksamen afholdes i nov/dec. Syge-omprøv i dec/jan. Ved bedømmelsen medvirker intern medbedømmer. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren vægter 12,5 % (7,5 ects) af studiets samlede vægtning        

Eksamination
Hver prøve skal bestås med mindst karakteren 02. Rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på e-campus.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er fagmodulets formål, at de studerende efter gennemførelsen af faget opnår en forskningsbaseret viden om teorier og metoder inden for Operations og Supply Chain Management området samt opnår en forståelse, der sætter dem i stand til at reflektere over teoriernes og metodernes anvendelse i praksis.

I faget Operations- og Supply Chain management indgår følgende centrale problemområder:

  • Strategi og operations-/SC-strategien
  • Supply chain management: strukturer, forretningsprocesser og ledelseskomponenter (herunder målstyring)
  • Integration af varestrømme med udgangspunkt i den enkelte virksomhed (planlægning via Demand Management, Sales and Operations Planning og Master Production Schedule og disse områders sammenhæng med produktionsstyringskoncepter som MRP og JIT/LEAN)
  • Transport og distribution
  • Forecast og lagerstyring
  • Indkøb
  • Produktdesign, mass customization og supply chain
  • Forsyningskæder og informationssystemer
Undervisningsformer
Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogundervisning med inddragelse af deltagernes egne erfaringer og relevante aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til pensum samt minicases (gruppediskussioner) med efterfølgende plenumdrøftelser
Yderligere oplysninger

For yderligere information kontakt Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Fagansvarlig: Günter Prockl,  gp.om@cbs.dk
Studieadministrator: Bente Kildemose, bkn.om@cbs.dk

Foreløbig litteratur

Endelig Litteratur
”Introduction to Operations and Supply Chain Management”, 3rd edition ISBN 13: 978-0-273-77008-4 Af Cecil C. Bozarth og Robert B. Handfield Udgivet af Pearson Prentice Hall  2011

Artikelsamling til faget Operations og Supply Chain Management efterår 2012, Prockl Günter , Academic Books, CBS Solbjerg Plads 3

Artikler, som findes i CBSs biblioteksdatabase samt Harvard Business Review artikler 

Sidst opdateret den 05-11-2012