English   Danish

2012/2013  DIP-HDL-SR  Supplier Relationships - årgang 2011 - afholdes i efterår 2012

English Title
Supplier Relationships

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Undervisningen ligger lørdage Kl. 09.50 – 15.10 (5 timers undervisning) i ugerne 38,40,43,45,47
(ingen undervisning i uge 42)
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for HD (SCM)
Kursusansvarlig
  • Kim Sundtoft Hald - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
  • Ledelse/Management
  • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 06-09-2012
Læringsmål
Fagets formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for centrale modeller og metoder der danner grundlag for styring og udvikling af leverandørrelationer.

Viden:
Faget giver den studerende en forskningsbaseret viden om leverandør-relationens centrale rolle for værdiskabelse i organisationen.

Herudover tilvejebringer faget den studerende viden om en bred vifte af metoder og modeller som kan bringes i anvendelse til analyse og udvikling af virksomhedens leverandørrelationer, med henblik på at øge den værdi der skabes gennem interaktion med leverandører i organisationens leverandør-netværk.

Færdigheder:
Den studerendes centrale færdigheder består i at kunne:
• Forstå og vurdere forskellige typer af leverandørrelationer, deres underliggende relations-dynamikker samt hvordan de konkret kan skabe værdi for købervirksomheden.
• Anvende fagets modeller og metoder til analyse af virksomheders leverandører og leverandørrelationer med henblik på at skabe forbedret grundlag for styring og udvikling af strategiske samarbejder.

Kompetencer:
Den studerendes centrale kompetencer består i at kunne identificere, analysere og konstruere forslag til styring og udvikling af leverandørrelationer.
Med denne kompetence får den studerende fundamentet til at kunne indgå i både traditionelle og mere udviklingsorienterede opgaver indenfor strategisk indkøb og sourcing i en arbejdsmæssig sammenhæng.
Forudsætninger
Progressionsvalgfag (kun for studerende på HD SCM linjen)
Eksamen
Eksamen:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin, Synopsis aflevering 7 december og eksamen den 14 december 2012.
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Varighed 20 minutter
Gruppeprøve:
Prøven er intern med bi-eksaminator og har form af en mundtlig eksamination i grupper på grundlag af en synopsis på 3-5 sider ligeledes skrevet i grupper. Der foretages en helhedsbedømmelse af synopsis og individuel mundtlig præstation.
Eksaminationens varighed er 20 minutter inkl. votering pr. studerende.
Gruppestørrelse  2-4 studerende.

Jf. studieordningens §6, stk. 6, er der også mulighed for individuel prøve. Rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på e-campus. Der afholdes ordinær prøve i december og syge-/omprøve i januar.
 
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets indhold motiveres af at en voksende dele af værdiskabelsen i en række værdikæder i dag sker i leverandørnetværket og i særdeleshed gennem samarbejde med virksomhedens vigtigste leverandører.
 
Fagets primære fokus er styring og udvikling af strategiske leverandørrelationer of partnerskaber. Faget er opdelt i en række temaer. Faget indledes med en kategorisering og definering af forskellige typer af leverandørrelationer. Køber-leverandørrelationen forklares gennem forskellige teoretiske positioner så som magt-afhængighedsteori, tillidsteori og spilteori. Faget præsenterer teorier og modeller omkring opstart og udvikling af leverandørrelationer, herunder kommer vi ind på forhandlingstaktisk teori.

Faget indeholder også en tematisering omkring omkostnings- og performance styring af og i leverandørrelationer, og her kommer vi bland ind på leverandør-evaluering og totalomkostningsmodeller. Endelig er et væsentligt tema i faget udvikling af leverandører og leverandørrelationer. I denne del kommer vi blandt andet ind på inddragelse/involvering af leverandører i produktudvikling samt leverandørsamarbejder omkring forskellige typer af effektiviserings-projekter.

Undervisningsformer
Undervisningsform og pædagogik
Faget består af i alt 24 lektioner (5 ECTS). Forelæsninger, klassedialog, case studier, ”in class” simuleringer, gruppearbejde og præsentationer.
Yderligere oplysninger

For yderligere information kontakt Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Studieadministrator: Gitte Østergaard goe.om@cbs.dk

Fagansvarlig: Kim S. Hald ksh.om@cbs.dk

Foreløbig litteratur

Endelig litteratur
Ford et al. (2011), Managing Business Relationships, Wiley, Third Edition

Hald, K.S. (red.) (2012). Kompendium til faget Supplier Relationships. HD i Supply Chain Management. Kompendiet består af udvalgte bog kapitler, artikler og cases.

 

Sidst opdateret den 06-09-2012