English   Danish

2012/2013  DIP-HDMM_MM06  International markedskommunikation og branding

English Title
International Marketing Communication & Branding

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Fjerde quarter
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (MM)
Kursusansvarlig
 • Ole Ejnar Andersen - CBS Executive
Fagområde/Category
 • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 11-09-2012
Læringsmål
Den studerende skal:
• Opnå viden om og indsigt i fagområdets anvendte begreber, teorier, modeller og parametre/værktøjer
Kunne forstå og reflektere over, hvordan, hvorfor og i hvilket omfang disse værktøjer kan anvendes i praksis

Den studerende skal:
• Kunne beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, modeller og teorier med henblik på identifikation, analyse og løsning af kommunikative problemstillinger med betydning for virksomhedens ledelsesbeslutninger på såvel nationale som internationale markeder
• Selvstændigt, substantielt og logisk sammenhængende rekommandere en kommunikationsstrategi/plan, herunder målsætninger, estimeret budget, forslag til tidsplan og prioritering af aktiviteter med udgangspunkt i definerede og argumenterede målgrupper
• Opstille design for og analyser til evaluering af kampagnens mentale og adfærdsmæssige effekter
Kunne analysere brand identitet og -image og fremkomme med forslag til aktiviteter til fortsat vedligeholdelse/styrkelse af brand equity

Ved kursets afslutning skal den studerende kunne:
 • Udvise et godt overblik over – og opfyldelse af fagets/ fagelementets mål og centrale elementer og sammenhænge
 • Identificere, forstå, analysere og selvstændigt vurdere kommunikations- og brand strategier ud fra fagets begrebsapparat, indfaldsvinkler og øvrige rammer
 • Dokumentere en god anvendelsesorienteret forståelse af såvel helheder som centrale delområder indenfor kommunikationsområdet og på basis heraf være i stand til at kombinere teorier, modeller og metoder med henblik på at kunne foretage en målrettet indsats i forhold til både markedet generelt og til forskellige markedssegmenter såvel nationalt som internationalt
 • Forstå og reflektere over, hvordan og hvorfor forskellige kommunikationsværktøjer anvendes i praksis
 • Opstille operationelle og realistiske målsætninger og attraktive målgrupper for indsatsen
 • Reflektere over en egnet kommunikationsstrategi og potentielt anvendelige kommunikationsparametre, herunder samspil mellem udformning, budskab, produkt(kategori) mediekanal og målgruppe
 • Opstille design(s) for indsamling af empiriske data til opnåelse af forståelse for effekten af kommunikationsaktiviteter og kritisk tolke/evaluere allerede indsamlet analysemateriale
 • Udvise en overbevisende og velargumenteret evne til udformning af handlingsalternativer til løsning af problemet, herunder at sætte disse i et større helhedsorienteret perspektiv
 • Vurdere og diskutere metodemæssig validitet, reliabilitet og virkefelt for generaliseringer af konklusioner på rapporterede og/eller foretagne analyser
Eksamen
International markedskommunikation og branding
International markedskommunikation og branding:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer
De studerende sidder på CBS' computere, har adgang til S-drevet og må have USB-stik med, men har ikke adgang til internettet/sitescape m.m.

Vurderingskriterier for målopfyldelsen: Karakteren 12 gives for den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets læringsmål, således som det fremgår af fagbeskrivelserne med ingen eller få væsentlige mangler.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at give den studerende viden og indsigt i fagområdets teorier, modeller og metoder for, hvorledes forskellige kommunikationsformer- og instrumenter kan eksponere, informere, influere og skabe dialog med virksomhedens nationale og internationale interessenter med henblik på at realisere planlagte markedsmålsætninger samt adfærds- og mental responser, herunder opbygning og styrkelse af brands.

 

Det er endvidere sigtet at sætte den studerende i stand til at analysere og evaluere effekten af de planlagte/iværksatte kommunikationsaktiviteter, herunder foretage estimater af aktiviteternes lønsomhed (ROI/ROMI) på kort og lang sigt

Undervisningsformer
Undervisningen gennemføres dels ved dialogforelæsninger og dels ved 1-2 workshops. Dialogforelæsninger er en kombination af oversigtsforelæsninger og dialog samt gruppebaseret casearbejde, hvor der arbejdes med aktuelle/ konkrete kampagner/ problemstillinger i relation til fagets indhold og læringsmål.

Workshops er længere, intensive undervisningsforløb, hvor underviseren er coach og katalysator for aktiv diskussion af relevante kommunikationsparametre i gruppediskussioner og præsentationer af dagens gennemgående case
Arbejdsbelastning
Forberedelse, inkl. casebesvarelser 110 timer
Tilstedeværelse/dialogundervisning 30 timer
Eksamensaktiviteter 10 timer
Yderligere oplysninger

Studieleder Flemming Cumberland

Foreløbig litteratur

Andersen, Ole E.: "Reklamekampagnen – analyse, planlægning og evaluering", 1. udgave, Grafisk Litteratur, 2009.
Pelsmacker, Patrick de, Maggie Gueuens & Joeri Van den Bergh: "Marketing Communications - A European Perspective". Prentice Hall/Pearson, fourth edition, 2010.

Kotler, Philip, Kevin L. Lane, M. Brady, Malcolm Goodmann, Torben Hansen: "Marketing Management". Pearson Education/Prentice Hall 2009. Heri chap. 12, 13, 19, 20.

Udvalgte videnskabelige artikler, meddeles senere.

Diverse cases og øvelsesmaterialer

Sidst opdateret den 11-09-2012