English   Danish

2012/2013  DIP-HDMM_MM07  Business-to-Business markedsledelse

English Title
Market Leadership in B2B Marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Første quarter
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (MM)
Kursusansvarlig
  • Jens Geersbro - Institut for Afsætningsøkonomi
  • Thomas Ritter - Institut for Afsætningsøkonomi
Fagområde/Category
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 11-09-2012
Læringsmål
Den studerende skal
• Have forskningsbaseret viden om fagets teori, metode og praksis
• Kunne forstå og reflektere over tilhørende teori, videnskabelige metoder og praksis.

Den studerendes centrale færdigheder består i at kunne:
• Anvende fagets metoder og redskaber samt kunne anvende generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse indenfor området B2B markedsledelse.
• Vurdere fagets teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller.
• Formidle fagets problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister.

Den studerendes centrale kompetencer består i at kunne:
  • Håndtere de komplekse og udviklingsorienterede situationer, der falder inden for fagets område
  • Forholde sig kritisk til fagets teori og kunne udvælge og argumentere for valget af fagets modeller og begreber i forhold til analyse og forståelse af konkrete praktiske problemstillinger indenfor B2B markedsledelse
  • Selvstændigt anvende fagets færdigheder ved at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig et professionelt ansvar
Eksamen
Business-to-Business markedsledelse
Business-to-Business markedsledelse:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer
De studerende sidder på CBS' computere, har adgang til S-drevet og må have USB-stik med, men har ikke adgang til internettet/Learn m.m.

Vurderingskriterier for målopfyldelsen: Karakteren 12 gives for den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets læringsmål, således som det fremgår af fagbeskrivelserne med ingen eller få væsentlige mangler.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen ligger kl. 9-14.15 på lørdage i uge 34-35 og 38-39. Eksamen lørdag d. 13.10.
Formålet er at give den studerende en omfattende viden om udfordringerne i moderne B2B markedsledelse. Ikke blot er leverandørvirksomheder aktive på dette marked, idet også kundevirksomheder opsøger og etablerer relationer med leverandører og udvikler disse relationer over tid. Uanset om markedet ses fra leverandørvirksomheden eller fra kundevirksomheden er et af de centrale elementer, at der skabes værdi for begge parter. Centralt i faget er derfor forståelsen af værdi, værdiskabelse og det at ekstrahere værdi fra virksomhedens relationer. Fokus er på virksomhedens rolle i markedet, hvad enten det er som kunde eller som leverandør – snarere end på intra-organisatoriske forhold.

Undervisningsformer
Undervisningen gennemføres ved dialogforelæsninger og mini-cases. Dialogforelæsninger er her en kombination af oversigtsforelæsninger og dialog med inddragelse af deltagernes egne erfaringer og aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til pensum.
Arbejdsbelastning
Forberedelse, inkl. casebesvarelser 108 timer
Tilstedeværelse/dialogundervisning/casefremlæggelser 24 timer
Eksamensaktiviteter 18 timer
Yderligere oplysninger

Studieleder Flemming Cumberland

Foreløbig litteratur

Meddeles i kursusbeskrivelsen/undervisningsplanen ved kursets start.

Sidst opdateret den 11-09-2012