English   Danish

2012/2013  DIP-HDMM_MM09  Praktisk seminar

English Title
Practical Seminar

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Andet quarter
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (MM)
Kursusansvarlig
  • Flemming Cumberland
Fagområde/Category
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 21-08-2013
Læringsmål
Den studerende skal:
• Have viden om og indsigt i den problemafklarende dels centrale områder, metoder, teorier og processer
• Kunne forstå og reflektere over, hvordan og i hvilket omfang disse værktøjer kan anvendes i praksis

Den studerende skal kunne:

• Demonstrere evne til at anvende det afsætningsøkonomiske begrebs-, teori- og modelapparat på en konkret praktisk problemstilling
• Identificere og argumentere for væsentlige afsætningsøkonomiske problemstillinger/muligheder for en virksomhed i en given situation og på et givet marked
• Diskutere og begrunde valg og fravalg både med hensyn til emneafgrænsning, teori, metode og empiri ud fra den praktiske situation og den teoretiske forståelse
• Demonstrere evne til at opbygge hypoteser omkring forholdene på et konkret marked herunder angive, hvilke oplysninger det er nødvendigt at indsamle for at kunne drage relevante konklusioner om betydende forhold
• Vise evne til problemidentifikation, problemformulering, problemafgrænsning og problembehandling med henblik på at kunne diagnosticere et afgrænset problem for en konkret virksomhed
• Reflektere kritisk over de(n) valgte teori(er), metode(r) og empiri samt kunne vurdere deres anvendelighed for besvarelse af den valgte problemformulering

Ved kursets afslutning skal den studerende kunne:
  • Udvise et godt overblik over og en fyldestgørende opfyldelse af seminarets mål og centrale elementer og faglige sammenhænge
  • Håndtere en iterativ proces, hvor bearbejdning af viden og formulering af problem er gensidigt influerende.
  • Redegøre for og diskutere såvel opdragsgivers/problemejers som markedets problemer
  • Identificere, vurdere og prioritere de mest centrale problemer for den valgte opdragsgiver/problemejer, herunder argumentere for foretagne valg
  • Forholde sig selvstændigt og kritisk over for givne problemstiller såvel som præsenteret pensum og inddragne afsætningsøkonomiske begreber og metoder
  • Vurdere og diskutere metodemæssig validitet, reliabilitet og virkefelt for generaliseringer af konklusioner på foretagne analyser
  • Demonstrere evnen til at reflektere over såvel proces som output
  • Diskutere og kritisere såvel egen som andres seminaropgaver, herunder fremkomme med alternative/konstruktive fremgangsmåder og løsninger
Eksamen
Praktisk seminar
Praktisk seminar:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
I bedømmelsen indgår følgende dele: (a) Den skriftlige seminarrapport. (b). Det mundtlige forsvar af seminarrapporten. (c) Opponentskab af en medstuderendes seminarrapport. (d) Deltagelsen i seminarrækken som helhed. Karakterfastsættelsen sker på baggrund af ovennævnte udprøvningselementer, men den skriftlige seminarrapport danner udgangspunkt for karaktergivningen.

Vurderingskriterier for målopfyldelsen: Karakteren 12 gives for den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets læringsmål, således som det fremgår af fagbeskrivelserne med ingen eller få væsentlige mangler.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med denne seminarrække er at træne den studerende i at definere, formulere, afgrænse samt analysere praktiske problemstillinger, herunder demonstrere evne til at diagnosticere et afgrænset problem for en konkret virksomhed.

I det praktiske seminar integreres viden og færdigheder fra de øvrige fag og opgaver i studiet. Ved udarbejdelsen af det praktiske seminar fokuseres på den problemafklarende dels centrale områder, metoder, teorier og processer og er derfor en væsentlig træning i udarbejdelsen af afgangsprojektet.
 

Det praktiske seminar består af fire adskilte dele:


(1): Udarbejdelse af en individuel skriftlig seminarrapport. Det forudsættes, at den studerende selv fremsætter forslag til emne og virksomhed, som herefter skal godkendes afden fagansvarlige, men der kan også blive udleveret et emne, såfremt dette måtte ønskes. De nærmere tidspunkter meddeles separat.

Seminarrapportens omfang må maks. udgøre 25 normalsider, ex. evt. meget nødvendige bilag.

Der ydes ingen individuel vejledning til seminarrapporten.


(2): En mundtlig del, der består af en kort introduktion til seminarrapporten ved opgaveløseren, efterfulgt af en dialog med og omkring indlæg, kommentarer og spørgsmål fra hovedopponent, de øvrige seminardeltagere samt fra seminarlederen.
Den mundtlige del styres som udgangspunkt af opponenten og har som formål at sikre, at seminarrapporten bliver behandlet på en hensigtsmæssig faglig og pædagogisk måde og ud fra en saglig og konstruktiv debat.
 

(3): Et hovedopponentoplæg
Hovedopponentindlægget må have et omfang på maks. 5 sider og skal indeholde såvel en generel som specifik kritik, herunder forslag til konstruktive ændringer og tilføjelser med henblik på den videre proces.
 

(4): Aktiv deltagelse i seminarrækken i øvrigt. Det forventes tillige, at den studerende aktivt deltager i seminarrækkens diskussioner af medstuderendes seminarer på det respektive seminarhold og selv fremkommer med såvel selvstændig uddybet punkter til diskussion som evt. alternative/ konstruktive betragtninger, der kan støtte opgaveløser med den videre proces med afhandlingen.

Undervisningsformer
Seminarformen skal muliggøre selvstændig argumentation og stillingtagen. Derfor etableres seminargrupper bestående af minimum 6-8 studerende i hver. Den dialogorienterede form og mindre undervisningshold skal muliggøre et aktivt og intensivt undervisningsforløb.
Arbejdsbelastning
Forberedelse til introundervisningen, inkl. tilstedeværelse 30 timer
Seminaropgave & hovedopponentskab 100 timer
Tilstedeværelse, fremlæggelse og hovedkritik 20 timer
Yderligere oplysninger

Studieleder Flemming Cumberland

Foreløbig litteratur

Som ved afgangsprojektet er det seminarets praktiske problemstilling, der danner grundlag for søgning og udvælgelse af litteraturgrundlaget. Det forventes, at den studerende tillige dokumenterer et solidt overblik over og indsigt i det pensum, herunder metodepensum, som indgår i HD (MM)-uddannelsens tidligere fagmoduler.

Sidst opdateret den 21-08-2013