English   Danish

2012/2013  DIP-HDMM_MM10  Afgangsprojekt

English Title
Final Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Forår
Varighed 16 uger
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (MM)
Kursusansvarlig
  • Flemming Cumberland - Institut for Afsætningsøkonomi
Fagområde/Category
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 11-09-2012
Læringsmål
Den studerende skal have viden om samtlige teorier, modeller, begreber og metoder, der er introduceret i hele uddannelsen. Den studerende skal kunne forstå og reflektere over, hvordan og i hvilket omfang hvert enkelt videnselement kan tænkes anvendt på det foreliggende markedsførings- og/eller strategiske markedsplanlægningsproblem i projektet

Vurderingskriterier for målopfyldelsen: Karakteren 12 gives for den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets læringsmål, således som det fremgår af fagbeskrivelserne med ingen eller få væsentlige mangler.

Den studerende skal kunne:
• Identificere og vurdere de vigtigste problemer, der ligger til grund for udvikling af markedsføringsplan og/eller strategisk markedsplan i den aktuelle situation
• Vurdere samspillet mellem problem, teori, empiri og problemløsning (handlingsforslag) og begrundelser for de valg, der træffes for problemformulering, teori og informationsindsamling
• Anlægge et helhedsperspektiv på virksomheden for de handlingsforslag, der fremsættes, og vurdere graden af målopfyldelse, der inddrager økonomiske kalkulationer og investeringsestimater og kulturelle, ressourcemæssige og kompetencemæssige perspektiver
• Analysere mulige markedsførings- og/eller strategiske markedsplaner, som i alle kontaktpunkter vil fremme langvarige og tætte kunderelationer og som før, under og efter introduktionen af virksomhedens tilbud og nye løsninger i markedet sikrer en høj afsætningsøkonomisk effektivitet
• Formidle specialets problemstilling, teoretiske og metodiske overvejelser og valg, empiriske resultater, konklusioner og løsningsforslag til alle projektets interessenter

Ved afslutningen af projektforløbet skal den studerende kunne demonstrere en kompetence, der matcher uddannelsens mål – altså kunne:
  • Udvise et godt overblik over - og en fyldestgørende forståelse af sammenhænge mellem vidensproduktionsprocessens centrale elementer: dvs. samspillet mellem problemformulering, teorigrundlag, empiri og problemløsning, refleksion, perspektivering.
  • Udvise en høj grad af metodemæssig forståelse i forbindelse med udledning af en særdeles velargumenteret problem-mulighedsidentifikation, som munder ud i en eksplicit problemformulering i konkrete operationelle termer.
  • Udvise en målrettet og fyldestgørende gennemførelse af de virksomhedseksterne og -interne analyser, som udformning af problemformuleringen kræver svar på. (Her vurderes de enkelte analyseområder partielt og deres sammenhæng.)
  • Udvise en god og velargumenteret evne til udformning af handlingsalternativer til løsning af problemet. Disse har på udmærket vis direkte udgangspunkt i de gennemførte analyser - samt i meget relevante forudsætninger og antagelser opstillet i analysedelen. Her skabes sammenhæng mellem analysedelen og handlingsdelen.
  • Udvise en særdeles god evne til at vurdere de opstillede handlingsforslag og deres konsekvenser – herunder de økonomiske konsekvensberegninger målt på en række centrale begreber og nøgletal.
Eksamen
Afgangsprojekt
Afgangsprojekt:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 60 minutter
Eksamensforløbet består af 3 dele: 1. Den studerende redegør for evt. meningsforstyrrende fejl, som måtte være fundet efter afleveringen, samt fremlægger/uddyber/perspektiverer en eller flere centrale problemstillinger fra projektet (tidsforbrug 5-10 minutter). 2. En diskussion af projektet eller dele heraf, styret af spørgsmål fra eksaminator og censor (40-45 minutter). 3. Votering og begrundet karaktergivning.

Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige projekt, fremlæggelse og diskussion. Formulerings- og staveevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, idet det faglige indhold dog vægter tungest.

Vurderingskriterier for målopfyldelsen: Karakteren 12 gives for den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets læringsmål, således som det fremgår af fagbeskrivelserne med ingen eller få væsentlige mangler.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med afgangsprojektet er, at den studerende skal dokumentere viden, færdigheder og kompetencer i vidensfeltet markedsføringsplanlægning og strategisk markedsplanlægning.
Herigennem får den studerende udviklet sin forståelse af og lejlighed til at reflektere over markedsføringsprofessionens praksis i forhold til de muligheder og begrænsninger, marketingteorier og -metoder tilbyder til løsning af praktiske problemer. Den studerende trænes desuden i at kunne vurdere validiteten af teori og metode med henblik på at træffe holdbare beslutninger, fremsætte holdbare anbefalinger og formidle planer om markedsføring.

Undervisningsformer
Udarbejdelse af projektet med vejledning i henhold til nærmere regler.
Projektet skal være på maks. 80 normalsider og kan skrives af 1 eller 2 studerende. Det mundtlige forsvar skal ske individuelt uafhængigt af, om projektet er skrevet af 1 eller 2 studerende.
Arbejdsbelastning
Forberedelse/oplæg til vejledningsmøder 30 timer
Udarbejdelse af afgangsprojekt 400 timer
Eksamensaktiviteter 20 timer
Yderligere oplysninger

Studieleder Flemming Cumberland

Foreløbig litteratur

Det er afhandlingens praktiske problemstilling, der danner grundlag for søgning og udvælgelse af litteraturgrundlaget. Det forventes tillige, at den studerende dokumenterer et solidt overblik og indsigt i det samlede pensum, herunder metodepensum, som indgår i HD (MM)-uddannelsen.

Sidst opdateret den 11-09-2012