English   Danish

2012/2013  DIP-HDMM_MM7A  Online promotionstrategi

English Title
Online promotion strategy

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (MM)
Kursusansvarlig
  • Flemming Cumberland - Institut for Afsætningsøkonomi
  • Rune Flint Varnaa - Institut for Afsætningsøkonomi
Fagområde/Category
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 11-09-2012
Læringsmål
Den studerende skal:
* Erhverve viden om de mest centrale begreber, værktøjer, teorier,
aktører og modeller, der knytter sig til online markedskommunikation
* Kunne forstå og reflektere over, hvordan og i hvilket omfang disse
værktøjer kan anvendes i praksis.
Den studerende skal kunne:
* Identificere og analysere virksomhedens muligheder og
udfordringer, der er relateret til online markedskommunikation
* Udarbejde begrundede forslag til planlægning, afvikling og evaluering
af online marketingtiltag – set ud fra virksomhedens overordnede
marketingstrategi
* Vurdere og argumentere for anvendelsen af interaktive medier i
virksomhedens promotionmix

Ved kursets afslutning skal den studerende kunne udvise:
  • Et godt overblik over og en fyldestgørende opfyldelse af fagets/fagelementets mål og centrale elementer og sammenhænge
  • Forståelse for brugen af forskellige interaktive medier og kommunikationsredskaber i virksomhedens promotionmix – og på basis heraf kunne foretage en målrettet og optimal kommunikationsindsats i forhold til både markedet generelt og til forskellige markedssegmenter
  • Evnen til at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i relation til problemområdet
  • Evnen til at fremkomme med begrundede forslag til, hvordan virksomheden kan udarbejde og implementere en online promotionstrategi, der understøtter virksomhedens forretningsmæssige mål
Eksamen
Online promotionstrategi:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer
De studerende sidder på CBS' computere, har adgang til S-drevet og må have USB-stik med, men har ikke adgang til internettet/Learn m.m.

Vurderingskriterier for målopfyldelsen: Karakteren 12 gives for den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets læringsmål, således som det fremgår af fagbeskrivelserne med ingen eller få væsentlige mangler.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Undervisningen ligger kl. 17.30-20 torsdag i ugerne 34-41. Eksamen torsdag d. 25.10. kl. 9-13.
Faget fokuserer på både det operationelle, det taktiske og det strategiske niveau omkring on-line promotionstrategi – med udgangspunkt i følgende centrale og nyere problemkredse, såsom:
 
* Interaktive medier og virksomheden
* Den digitale forbruger og købsadfærd
* Planlægning og anvendelse af interaktive medier i virksomhedens
  promotionstrategi   
* Direkte respons versus branding på interaktive medier
* Effektmåling og evaluering af digital kommunikation
* Anvendelse af sociale medier i kommunikationsprocessen
* Anvendelse af mobile platforme i kommunikationsprocessen
* Interaktive forretningsmodeller, muligheder og begrænsninger
 
De valgte problemkredse analyseres og diskuteres med udgangspunkt i såvel udvalgte nyere forskningsartikler som i konkrete praktiske eksempler/cases.
Der udarbejdes mulige løsninger på såvel teoretiske som praktiske problemstillinger, som vil danne udgangspunkt for anbefalinger til virksomheders praktiske markedsføringsplanlægning på såvel strategisk som taktisk plan.
Undervisningsformer
Der vil være tale om et aktivt indlæringsforløb med kombinationer af oversigtsforelæsninger og dialog. Desuden vil forekomme gruppebaseret casearbejder med præsentationer samt læring via elektronisk læringsplatform.
Inddragelse af deltagernes egne erfaringer og aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til fagets pensum vil indgå.
Arbejdsbelastning
Forberedelse til undervisning, incl. casebesvarelser 96 timer
Tilstedeværelse/dialogundervisning 24 timer
Eksamensforberedelse 30 timer
Yderligere oplysninger
Studieansvarlig Flemming Cumberland
Foreløbig litteratur
Dave Chaffey, Fiona Ellis-Chadwick, Richard Mayer, Kevin Johnston : Internet Marketing, Strategy, Implementation and Practice. Prentice Hall/Pearson, fourth edition (2009).
Anderson, Chris: The Long Tail, Wired Magazine (2004)

Wurster, Thomas S. & Evans, Phillip: Getting Real About Virtual Commerce, HBR (1999)
Trendanalysen for danske mediebudgetter 2012 og nyeste brancheanalyser
Sidst opdateret den 11-09-2012