English   Danish

2012/2013  DIP-HDOP_ACL  Action Learning Projekt

English Title
Action Learning Projekt

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (INF)
Kursusansvarlig
 • Kim Pedersen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
 • Innovation og entreprenørskab/Innovation and entrepreneurship
 • Organisation/Organization
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 10-09-2012
Læringsmål
Viden
•At projektet er tværfagligt stiller krav til problemernes karakter, således at behandlingen heraf kræver anvendelse af forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis indenfor minimum to ud af tre af fagområderne Økonomistyring, Organisation & ledelse samt Strategisk ledelse.
•I forbindelse med valg af modeller og teorier til at behandle de tværgående praktiske problemer hos værtsorganisationen lægges der op til at de studerende ikke blot forholder sig kritisk til egen proces og metode, problemernes karakter og løsningen heraf, men også at de skal kunne forstå og reflekterer over anvendte teorier, videnskabelige metoder og praksis.

Færdigheder
De studerendes centrale færdigheder omfatter at kunne:
•Identificerer en praktisk tværfaglig problemstilling samt vurdere, begrunde og vælge relevante teoretiske analyse- og løsningsmodeller.
•Anvende flere områders videnskabelige metoder og redskaber samt generelle færdigheder, der knytter sig til disse fagområder til løsningen af en konkret tværfaglig problemstilling.
•Formidle en konkret tværfaglig problemstilling og dens praktiske løsning via brug af videnskabelige begreber, metoder og modeller både overfor andre studerende samt overfor værtsorganisationen, dens medlemmer og dens specialister.

Kompetencer
De studerendes centrale kompetencer består i at kunne:
 • Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i såvel Action Learning projektets projektgruppe, klyngegrupper, vejlederrelationer og i relation til værtsorganisationen og dennes medlemmer.
 • Indgå selvstændigt i tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i både projektgruppen med andre studerende og i værtsorganisationen med andre professionelle og specialister.
 • Identificere egne læringsbehov og strukturerer egen læring i forhold til identifikationen og løsningen af det tværgående problem, samarbejdet med værtsorganisationen samt i forhold til at kunne disponere træk på relevante vejledere.
 • EKSAMENSMÅL: DEN STUDERENDE SKAL KUNNE:
 • Foretage analytiske overvejelser, præsentere og forsvare disse set i forhold til den valgte problemstilling og i relation til de faglige elementer, modeller og pensum som der trækkes på.
 • Reflektere over relationen mellem identifikation af problemstilling, analyse og løsningsforslag og identificerede og/eller oplevede udfordringer ved forsøg på at implementere løsningen.
 • Redegøre selvstændigt for den valgte løsning og dens relevans i forhold til case-virksomhedens situation og behov.
Eksamen
Action Learning Projekt:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommertermin, Ordinær eksamen i juni, Reeksamen i juni/august
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
 • Projektrapporten kan have et omfang på max. 40 normalsider og udarbejdes i grupper af 3-4 studerende. Er antallet af studerende mindre end 3, er maksimumkravet 25 normalsider.
 • Den mundtlige prøve, der er individuel, tager udgangspunkt i projektet, men kan omfatte andre teorier og modeller, der kunne have været bragt i anvendelse til analyse og løsning af den opstillede problemstilling.
 • Bedømmelsen er en helhedsvurdering af projektet i sin helhed og den individuelle mundtlige præstation.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål

 • Action Learning projektet er et tværfagligt projekt, hvor gruppen kritisk og selvstændigt, i samråd og samarbejde med værtsorganisationen, identificerer og analyserer et eller flere af organisationens problemer, samt udarbejder konkrete og implementerbare løsninger herpå.
 • At projektet er tværfagligt stiller krav til problemernes karakter, således at behandlingen heraf kræver anvendelse af minimum to af de tre fagområder Økonomistyring, Organisation & ledelse samt Strategisk ledelse. (Projekter der udelukkende eller næsten udelukkende, befatter sig med kun ét af disse fagområder, vil ikke blive godkendt.)

Indhold

 • De studerendes selvstændige og kritiske arbejde kommer til udtryk i hele projektet ved en tydelig kritisk stillingstagen til såvel egen proces og metode som problemernes karakter, årsag og mulige løsninger samt teoriernes anvendelighed og til empiriens karakter.
 • De studerendes samarbejde med organisationen skal sikre såvel gruppens adgang til organisationen, dens problemer og den nødvendige empiri forbundet hermed, samt sikre at der arbejdes med problemer der er relevante for organisationen og at de foreslåede løsninger er praktisk mulige, realistiske og ønskelige. Der stilles derfor krav om at projektet er godkendt og forankret hos én eller flere af organisationens medlemmer.
 • Projektet skal være løsningsorienteret og handlingsanvisende. Det stiller krav til de studerendes eksplicitte stillingtagen til løsningernes effekter og sammenspil med andre faktorer i og udenfor organisationen, samt til implementeringsproblemerne der måtte være forbundet hermed.
 • Herved peger Action Learning projekterne på 1./2. semester fremad mod arbejdet på 3./4. semester for de studerende. For de deltagende virksomheder (Action Learning værterne) er der mulighed for, at de kan fortsætte samarbejdet med en eller flere af de studerende efter Action Learning projektet. De studerende kan således på 3./4. semester vælge at skrive speciale med udgangspunkt i Action Learning værtens forhold.
Undervisningsformer
Vejledning
Sidst opdateret den 10-09-2012