English   Danish

2012/2013  DIP-HDOP_AP  Afgangsprojekt

English Title
Afgangsprojekt

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Vejledning efter aftale
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (INF)
Kursusansvarlig
  • Ivar Friis - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
  • Innovation og entreprenørskab/Innovation and entrepreneurship
  • Organisation/Organization
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 10-09-2012
Læringsmål
VIDEN
Gennem specialet skal den studerende kunne anvende flere af studiets teorier, perspektiver, modeller, begreber og metoder til løsning af en kompleks faglig relevant selvvalgt problemstilling. Den studerende skal her både demonstrere viden om og overblik over studiets teorier, modeller og metoder og vise at han kan anvende disse til identifikation, analyse og løsning af problemstillingen samt vise viden om teoriernes, modellernes og metodernes muligheder og begrænsninger.
•Endvidere skal den studerende have kendskab til og overblik over relevante erhvervsøkonomiske og organisatoriske metoder til løsning af problemstillinger og desuden skal den studerende have viden om, hvordan disse metoder anvendes samt kunne reflektere over deres muligheder og begrænsninger.

FÆRDIGHEDER
De studerendes centrale færdigheder omfatter at kunne:
•Identificere, analysere, formulere og afgrænse en kompleks praktisk og fagligt forankret problemstilling.
•Forklare, evaluerer og vælge relevante metoder til løsning af problemstillingen og herunder udvikle et relevant undersøgelsesdesign, der sikre validitet og reliabilitet.
•Forklare, evaluerer og vælge relevante teorier, modeller og begreber til løsning af problemstillingen og herunder udvikle en specifik analysemodel til håndtering af empiri.
•Indsamle relevant empiri gennem brug af videnskabeligt anerkendte metoder.
•Systematisk sammenstille empiri og teori og gennemføre relevante analyser.
•Udvikle fagligt funderet forslag til løsning af den identificerede problemstilling.
•Reflektere over løsningsforslags anvendelighed samt over modellers relevans, brugbarhed og begrænsninger.
•Konkludere på det formulerede problem.
•Skriftligt og mundtligt formidle en kompleks praktisk og fagligt forankret problemstilling og dens behandling og eventuelle løsning i et klart, logisk og fagligt præcist sprog.

KOMPETENCER
De studerendes centrale kompetencer omfatter at kunne:
  • Identificere, formulere, afgrænse, analyserer og løse komplekse praktiske problemstillinger gennem brug af videnskabelig teori, modeller og metode.
  • Overskue og arbejde systematisk, udviklingsorienteret og selvstændigt med kompleks organisatorisk/forretningsmæssig problemstilling samt være i stand til at formidle disse logisk, overskueligt og velargumenteret i såvel skrift som tale.
  • Selvstændigt kunne identificere behov for øget viden om teorier, metoder og empiri samt kunne strukturere egen læring og erhvervelse af viden herom.
Eksamen
Afgangsprojekt
Afgangsprojekt:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Sommertermin, Ordinær eksamen i maj. Reeksamen i august/september.
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 30 minutter
Afgangsprojektet kan skrives individuelt eller af to studerende sammen. Projektet skal have et omfang på max. 80 normalsider ved både 1- og 2-personers opgaver. Det mundtlige forsvar er individuelt.

Der skal indgå et Executive Summary på dansk eller engelsk (indeholdt i det maksimale sidetal).  Bedømmelsen er en helhedsvurdering af det skriftlige projekt (inkl. Executive Summary) og den mundtlige præstation. Formulerings- og staveevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, idet det faglige indhold dog vægter tungest.

Ved omprøve afleveres en forbedret udgave af projektet primo august.

Eksamination
For at opnå karakteren 12 for afgangsprojektet skal den studerende kunne demonstrere at:
• Specialet er styret af en for uddannelsen relevant problemformulering udviklet af den studerende
• Besvarelsen er afgrænset således, at specialets analyser og diskussioner er relevante, nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen
• Der er sammenhæng imellem problemformulering, afgrænsning og disposition således, at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen
• Der er en diskussion af og begrundelse for valg og fravalg både med hensyn til emneafgrænsning, teori, metode og empiri
• Specialet reflekterer kritisk over de(n) valgte teori(er) og metode(r) og empiri (hvis empiri indgår), samt vurderer deres anvendelighed for besvarelsen af problemformuleringen
• Der er sammenhæng imellem valg af teori og empiri, f.eks. ved at teorien anvendes i analysen af empirien
• Der er dokumentation og/eller argumentation for analysens påstande i analyse og konklusion
• Specialet er skrevet i et fagligt, præcist og velformuleret sprog
• Specialet er opsummeret i et resumé, der indeholder specialets centrale pointer
• Overskue og arbejde systematisk, udviklingsorienteret og selvstændigt med kompleks organisatorisk/forretningsmæssig problemstilling samt være i stand til at formidle disse logisk, overskueligt og velargumenteret i såvel skrift som tale
• Selvstændigt kunne identificere behov for øget viden om teorier, metoder og empiri samt kunne strukturere egen læring og erhvervelse af viden herom.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål

  • Formålet med afgangsprojektet er at give de studerende mulighed for at fordybe sig i løsningen af en praktisk tværfaglig orienteret større problemstilling indenfor studiets fagområder gennem anvendelse af de på studiets tillærte videnskabelige perspektiver, teorier, modeller og metoder.
  • Målet er, at de studerende opnår overblik over studiets teorier, modeller og metoder samt evnen til at kunne anvende disse og reflektere over deres muligheder og begrænsninger. Endvidere er det målet med afgangsprojektet, at de studerende trænes i at arbejde selvstændigt med en kompleks tværgående faglig relevant problemstilling, samt at de trænes i at formidle en kompleks problemstilling og dens løsning såvel skriftligt som mundtligt.

Indhold
De studerende skal kunne identificere, formulere, begrunde og afgrænse en kompleks praktisk orienteret og faglig relevant problemstilling. De skal kunne begrunde og vælge relevante metoder og teorier til løsning af problemstillingen og de skal med udgangspunkt i modeller og teorier analysere relevant indsamlet empiri. På baggrund heraf skal de kunne opstille anbefalinger til løsning af problemstillingen samt reflektere over løsninger, metoders og teoriers anvendelighed for praksis. Endelig skal de kunne konkludere på den rejste problemstilling.

Undervisningsformer
Vejledning
Sidst opdateret den 10-09-2012