English   Danish

2012/2013  DIP-HDOP_ITL  IT Ledelse

English Title
IT Ledelse

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Torsdag 17.10-19.45 i ugerne 35-41 og 43-49
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (INF)
Kursusansvarlig
  • Mogens Kuehn Pedersen - Institut for Informatik
Fagområde/Category
  • Informatik/Information Systems
Sidst opdateret den 10-09-2012
Læringsmål
Viden
•Ud fra nyere teori om informationsteknologiens anvendelse i organisationer giver faget de studerende en forskningsbaseret viden om informationsteknologiens grundlæggende muligheder for at effektivisere virksomheder både i økonomisk, organisatorisk og strategisk henseende. Til dette formål fokuseres på viden om teorier og praksisser omkring bl.a. IT og forretningsprocesser, IT governance, IT arkitektur samt IT business cases.
•På det praktiske plan sættes de studerende via brug af IT fagets teorier og metoder på konkrete virksomheder og cases i stand til at forstå og reflektere over IT værktøjernes muligheder og begrænsninger i praksis.

Færdigheder
De studerendes centrale færdigheder omfatter at kunne:
•Anvende fagets videnskabelige modeller og metoder til at effektivisere organisationer på såvel det operationelle, det taktiske og det strategiske niveau gennem anvendelse af IT løsninger samt kunne anvende generelle IT færdigheder, der knytter sig til at kunne understøtte og lede en organisations brug af IT.
•Vurdere de teoretiske og praktiske problemstillinger som knytter sig til organisationers IT anvendelse samt begrunde og vælge relevante modeller til løsning af organisationens IT behov.
•Formidle faglige problemstillinger og løsninger på IT området for både IT folk og for ikke- specialister.

Kompetencer
De studerendes centrale kompetencer består i at kunne:
•Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer omkring implementering af IT løsninger i arbejdsmæssige sammenhænge. Evnen hertil baserer sig bl.a. på en veludviklet organisatorisk, strategisk og ledelsesmæssig forståelse af organisationen.
•Eftersom IT projekter ofte går på tværs af funktioner i organisationen lægger IT faget vægt på ikke blot at udvikle de studerendes evne til at gennemføre tværfaglige analyser og tværfaglig problemløsninger, men også at kunne arbejde på tværs af funktioner med en høj grad af faglig professionalisme.
  • Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring indenfor IT området, således at de studerende er i stand til at holde sig ajour med udviklingen på IT området.
Eksamen
Individuel prøve: IT Ledelse:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Vintertermin, Ordinær eksamen i december. Reeksamen i januar
Hjælpemidler Med forberedelse
Varighed 20 minutter
20 minutters forberedelse
Eksamination
Eksamensmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende skal kunne:
•Forklare fagets centrale modeller og teorier, som anført i fagbeskrivelsen.
•Anvende disse modeller til analyse og/eller finde løsninger på empiriske/praktiske problemstillinger med udgangspunkt i virksomhedseksempler og/eller cases.
•Sammenligne fagets forskellige teorier og modeller med henblik på at diskutere deres styrker og svagheder.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål
Faget IT ledelse har til formål at bibringe de studerede et kendskab til og en forståelse af organisationers strategiske og ledelsesmæssige anvendelse af IT.

Indhold
Faget tager udgangspunkt i hvordan en virksomheds IT behov kan identificeres gennem beskrivelse og analyse af IT behov fra interessentniveau til det operationelle niveau. Endvidere ser vi på organisationers forretningsprocesser og udviklingen af IT strategier, samt på hvordan vi kan skitsere IT løsninger og begrunde deres valg ud fra deres fordele og ulemper. Dette fører over i en diskussion af IT governance og på, hvordan vi kan vurdere effekten af en IT løsning samt evaluere dens økonomiske, strategiske og konkurrencemæssige fordele/betydning. Dernæst ser vi på, hvordan IT kan understøtte og videreudvikle en given virksomheds forretningsmodel gennem overvejelser over design af virksomhedens IT arkitektur. Endelig afrundes faget med en diskussion af, hvordan en IT business case kan oprettes og hvordan man arbejder med business cases om IT i praksis.

Undervisningsformer
30 lektioner
Foreløbig litteratur

Tekstbog:

  • John L. Ward andElizebethDaniel (2006/2010), BenefitsManagement:DeliveringValuefrom IS & IT Investments, Wiley. (418 pp)

Artikler:

  • M. M.Al-Debeiand DavidAvison(2010), Developingaunifiedframeworkof the business model concept., European Journal of Information Systems (2010) 19, 359-376.
  • Larsen, M. H., Pedersen, M. Kühn and Andersen, K.V. (2006), IT Governance:Evaluationof 17 ITGovernanceToolsand, Analysisof the Case of Novozymes, Proceedingsof the37thHawaii, InternationalConferenceon, System Sciences, (HICSS39).January4-7, Poipu, Kauai, Hawaii, USA.
  • Weill, P. and Ross, J.W. (2005). Amatrixedapproach todesigningIT governance, MITSloanManagement Review, 46(2), Winter, 26-34.
  • Steven DeHaesand Wim VanGrembergen(2004), ITGovernanceandItsMechanisms, Information SystemsControlJournal (2004) vol. 1 pp. 27-33
  • Ross, J. W. and C. M.Beath(2002), Beyondthe Business Case: NewApproachesto IT Investment, MITSloanManagement Review, 43 (2), 51-59.
Sidst opdateret den 10-09-2012