English   Danish

2012/2013  DIP-HDOP_LED  Ledelsespsykologi

English Title
Ledelsespsykologi

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tirsdag 17.10-19.45 i ugerne 35-41 og 43-45
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (INF)
Kursusansvarlig
 • Alex Bo Fonnesbech - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
 • Ledelse/Management
Sidst opdateret den 10-09-2012
Læringsmål
Viden
•Ud fra nyere teori om ledelsespsykologi og neuroscience giver faget de studerende en forskningsbaseret viden om teorier, metoder og praksis indenfor feltet. De studerende bibringes bl.a. viden om dynamiske-, kognitive-, sociale processer samt om koordinerings- og styringsprocesser.
•På det praktiske plan sættes de studerende i stand til at forstå og reflektere over en lang række modeller og værktøjers anvendelse i organisationer samt på gruppe- og individniveau.

Færdigheder
De studerendes centrale færdigheder omfatter at kunne:
•Anvende metoder og teorier indenfor området til bl.a. at forstå og deltage i processer omkring problemløsning, læring, arbejdstilrettelægning, coaching, videnskabelse, organisatorisk forandring, holdningsbearbejdelse, forhandlinger og konflikthåndtering mv.
•Vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger med udgangspunkt i en ledelsespsykologisk tilgang samt kunne begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller.
•Formidle problemstillinger og løsningsmodeller indenfor det ledelsespsykologiske område til både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer
De studerendes centrale kompetencer består i at kunne:
•Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i både studie- og arbejdssammenhæng ud fra den teoretiske og metodemæssige indsigt i psykologiske, hjernemæssige og sociale processer som de studerende erhverver i faget.
•Indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt organisatorisk samarbejde med en professionel tilgang gennem træk på teori og metode indenfor ledelsespsykologi.
•Udvikle indsigt i egne styrker og begrænsninger samt i mulighederne for at udvikle givende relationer til andre og herigennem bidrage til organisationens overordnede effektivitet.
•Kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer gennem den selvindsigt som faget giver.

Eksamen
Individuel prøve: Ledelsespsykologi:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Vintertermin, Ordinær eksamen i november, Reeksamen i januar
Hjælpemidler Med forberedelse
Varighed 20 minutter
20 minutters forberedelse
Eksamination
Eksamensmål
Den studerende skal kunne:
•Forklare fagets centrale modeller og teorier, som anført i fagbeskrivelsen.
•Anvende disse modeller til analyse og/eller finde løsninger på empiriske/praktiske problemstillinger med udgangspunkt i virksomhedseksempler og/eller cases.
•Sammenligne fagets forskellige teorier og modeller med henblik på at diskutere deres styrker og svagheder.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål
Faget manifesterer sig som fundamentet for varig forretningsudvikling ved en indføring i grundbegreber og forskningsresultater fra psykologien, neuroscience og andre studier af det menneskelige sind med henblik på at give deltagerne muligheden for at:
 

 • Opnår større indsigt i sig selv som menneske,
 • styrke egen rolle som leder/medarbejder, samt
 • styrke virksomhedens/organisationens effektivitet og konkurrenceevne.

Faget har til formål at udvikle de studerende til bedre at møde og håndtere de udfordringer, der eksisterer i dagens og morgendagens organisationer, herunder:
 

 • at anvende psykologiens og neuroscience grundbegreber m.m. i et ledelsesmæssigt og organisatorisk perspektiv
 • at styrke egen formåen til at opnå succes
 • at styrke lederskabsrollen og forstærke evnen/viljen til at motivere sig selv og sine omgivelser
 • at kunne tiltrække, fastholde og udvikle humankapitalen – den rigtige!
 • at initiere og fastholde organisatorisk læring, innovation og kreativitet
 • at kunne fastholde og udvikle organisationskulturen og sikre succesrige forandringer
 • at vurdere konsekvenser ved valg af koncepter, styringsværktøjer og informationsteknologi, samt ændring/omlæggelse af forretningsprocesser
 • at kunne bidrage til en skabelse af en ”levende” strategi for virksomheder og organisationer
   


Indhold
Faget giver en grundig indføring i moderne organisations- og ledelsespsykologi, samt neuroscience. Der lægges desuden vægt på at give de studerende indsigt i egen og andre menneskers personlighed og adfærd hvilket bl.a. omfatter:
 

 • Dynamiske processer (motivation, emotioner, personlighed)
 • Kognitive processer (perception, beslutninger og kreativitet, læring og problemløsning)
 • Sociale processer (holdninger og jobtilfredshed, gruppepsykologi, værdier, organisationskultur og lederetik)
 • Koordinerings- og styringsprocesser (kommunikation, ledelse og samspil, fra mellemledelse til topledelse)

Faget er organiseret som en læringsproces, hvor de studerende er en del af både en fælles og en individuel proces, hvor de bærende elementer er dialog, aktiviteter, refleksion, fordybelse, samt praktisk applicering. De enkelte lektioner understøttes af cases, personlige erfaringer og forskellige typer af audiovisuelle indslag.
 
De studerende skal aflevere 150-300 ords refleksioner over hele eller dele af et modul, og det skal være underviseren i hænde før næste moduls gennemførelse.
 

Undervisningsformer
30 lektioner
Foreløbig litteratur

Faget har som grundbøger:
 

 • ”Psykologi i organisation og ledelse” af Geir & Astrid Kaufmann, 4. Udgave, FAGBOKFORLAGET, 2009.
 • ”Your Brain at Work: Strategies for Overcoming Distraction, Regaining Focus, and Working Smarter All Day Long” af David Rock, Collins Business, 2009

Herudover vil der være et kompendium, som vil indeholde artikler, der enten understøtter dele af grundbogen eller tilbyder et andet perspektiv og indsigt i specifikke områder af pensum.
 

Sidst opdateret den 10-09-2012