English   Danish

2012/2013  DIP-HDOP_STRA  Strategisk Ledelse

English Title
Strategisk Ledelse

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (INF)
Kursusansvarlig
  • Thomas Cilius Hansen - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 05-09-2012
Læringsmål
Viden
• På det teoretiske plan giver faget de studerende en forskningsbaseret viden om forskellige teoretiske perspektiver af såvel organisatorisk som erhvervsøkonomisk karakter til analyse af organisationernes strategiske situation og strategiske muligheder.
• På det praktiske plan opnår de studerende en viden om en række strategimodeller og strategibegreber, samt om hvordan disse indgår i udviklingen af strategier i en strategisk planlægningsproces. Derudover opnår de studerende en viden om, at strategier i praksis også kommer til verden via ikke intenderede handlinger og ’emergent’ processer.
• Fagets modeller, begreber og processer giver de studerende mulighed for at forstå og reflektere over forretningsmæssige og organisatoriske handlinger i en strategisk sammenhæng.

Færdigheder
De studerendes centrale færdigheder omfatter at kunne:
•Identificere centrale strategiske problemstillinger for organisationer og brancher.
• Anvende modeller, begreber og processer til gennem analyser at fremkomme med strategiske løsningsforslag på identificerede strategiske problemer.
•Forholde sig kritisk til virksomheders forretningsstrategier og fremkomme med forslag til ændringer.
•Se og forstå operationelle handlinger og initiativer i en strategisk sammenhæng dvs. i en overordnet, holistisk og langsigtet sammenhæng
•Formidle strategiske problemstillinger i tilknytning til gennemførte strategiske analyser.

Kompetencer
De studerendes centrale kompetencer består i at kunne:
  • Identificere og forstå virksomheders strategiske situation.
  • Identificere, analysere og fremkomme med løsningsforslag til håndtering af komplekse og udviklingsorienterede strategiske problemstillinger gennem anvendelse af fagets begreber, modeller, processer og perspektiver.
  • Indgå i samarbejde på tværs af organisationen og med organisationens øverste ledelse med henblik på at løse strategiske problemstillinger for hele organisationen.
  • Identificere eget læringsbehov og strukturere egen læring i praksis indenfor strategiområdet.
  • EKSAMENSMÅL: FOR AT OPNÅ KARAKTEREN 12 SKAL DEN STUDERENDE KUNNE:
  • Forklare fagets centrale begreber, modeller og teorier, som anført i fagbeskrivelsen.
  • Anvende disse modeller til analyse og/eller finde løsninger på empiriske/praktiske problemstillinger med udgangspunkt i virksomhedseksempler og/eller cases.
  • Sammenligne fagets forskellige teorier og modeller med henblik på at diskutere deres styrker og svagheder.
Eksamen
Individuel prøve: Strategisk Ledelse:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Forårstermin, Ordinær eksamen i april, Reeksamen i april/maj
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål
Formålet med faget er at give de studerende en grundlæggende og klassisk indføring i fagområdet Corporate Strategy og herigennem give dem en holistisk forståelse af, hvordan virksomheders overordnede og langsigtede udvikling og styring finder sted. Det er fagets ambition dels at gøre de studerende i stand til at levere relevante strategiske informationer og analyser til topledelsen og dels at bistå denne i at implementere vedtagne strategier. Endvidere forsøger faget at bibringe de studerende en tværgående forståelse af organisationen og en forretningsmæssig forståelse af denne.

Indhold
Faget starter med at give de studerende en definitorisk og praktisk introduktion til strategisk ledelse samt en forståelse af, hvordan strategier udvikles over tid. Endvidere introduceres fire overordnede perspektiver på strategisk ledelse med henblik på at forklare fagets mange teoretiske tilgange og kompleksitet. Herefter præsenteres en række modeller til analyse af virksomhedens omgivelser, interne forhold samt politiske og kulturelle kontekst. På baggrund heraf opstilles modeller for udvikling af strategier på koncernniveau, forretningsniveau, samt strategier for vækst, globalisering, innovation og entreprenørskab. Herefter ser vi på hvordan strategier kan evalueres og efterfølgende diskuteres mulighederne for at implementere strategier via organisatorisk design, funktionsdesign og via teknikker for ledelse af forandringer. Undervejs i faget trækkes på en række erhvervsøkonomiske teorier som strategimodellerne er forankret i.

Undervisningsformer
30 lektioner
Foreløbig litteratur

Johonson, Scholes & Whittinton: ”Exploring strategy – text” ninth edition, Pearson Education 2010

Sidst opdateret den 05-09-2012