English   Danish

2012/2013  DIP-HDO_13  Proceskonsultation – en metode til udvikling og forandring

English Title
Proceskonsultation – en metode til udvikling og forandring

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Fredag den 24. august 2012, kl. 8-16
Lørdag den 15. september 2012, kl. 9-16
Fredag den 12. oktober 2012, kl. 8-16
Lørdag den 10. november 2012, kl. 9-16
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 25
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
  • Magnus Larsson - Institut for Organisation
Fagområde/Category
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 11-05-2012
Læringsmål
Det overordnede læringsmål er, at du som studerende udvikler både praktisk og teoretisk forståelse af proceskonsultation som metode til udvikling og forandring.

Formålet er at give dig redskaber og viden til at kunne arbejde med seks forskellige traditioner indenfor proceskonsultation:
• Strategisk perspektiv
• OD-perspektiv
• Systemisk perspektiv
• Anerkendende position
• Narrativ position
• Den løsningsfokuserede position

Du skal:
- Demonstrere forståelse af forskningsbaseret viden om en række klassiske og nyere modeller og begreber indenfor proceskonsultation


- Kunne anvende begreber, teorier og modeller indenfor forskellige tilgange til proceskonsultation, som for eksempel systemisk, narrativ, anerkendende, mv

- Kritisk reflektere over teorier, begreber og modellers anvendelighed til at beskrive, analysere og vurdere konkrete proceskonsultationstiltag og –udfordringer

- Kunne inddrage proceskonsultation i relation til relevante ledelsesmæssige situationer, som for eksempelv udvikling, læring, konflikter mv

- Formå at have et afklaret forhold til din egen konsulentrolle, med en indsigt i egen profil og egne præferencer i forhold til processer i et forandringstiltag
Forudsætninger
Udbydes til alle HD studerende
Eksamen
Proceskonsultation – en metode til udvikling og forandring:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar, Uge 49
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Proceskonsultation drejer sig om, at man som fx HR partner tager rollen som den, der hjælper lederen og/eller medarbejderne til at forstå og handle ud fra de processer, der foregår i den organisatoriske kontekst, for at kunne arbejde med en forbedrende forandring.
 
Du kommer som studerende til at arbejde med et bredt teoretisk fundament som udgangspunkt for at forstå og analysere dine udfordringer og problemstillinger. Den brede palet sætte dig i stand til at kunne vælge metoder og redskaber, som supplerer hinanden.
Du opnår mulighed for målrettet at udvikle forløb til målgruppen og situationen.
Med udgangspunkt i flere forståelser af en organisation vil du arbejde både teoretisk og praktisk med at udvikle konkrete konsulentfærdigheder.
Valgfaget tager udgangspunkt i din egen praksis for at sikre maksimal forening af teori og praksis. Undervisningen er bygget op omkring forberedelserne til en konkret intervention i din egen organisation.


Forhold for konsulentens praksis:
1. Position – hvilke grundforståelser/hvilken position forstår
    konsulenten sig selv og sin opgave ud fra?
2. System – en afgrænsning af det organisatoriske felt
    man arbejder med
3. Tid – hvad er tidsaspektet for projektet?
 
Valgfaget er både relateret til din praksis og refleksivt i forhold til teori og metode.
Undervisningsformer
Undervisningen er bygget op omkring, at du selv læser litteraturen, som derfor kun i begrænset omfang gennemgås i plenum. Den fælles undervisning vil i stedet fokusere på anvendelse af litteraturens tilgange, koncepter og modeller på de studerendes egne cases.


Du tager udgangspunkt i egen organisation, hvor der kan udføres et konkret stykke arbejde i relation til at skabe organisatoriske forandringer eller udvikling i organisationen. Erfaringerne fra processerne danner grundlag for aflevering af opgaven, hvor du skal demonstrere praktiske såvel som teoretiske færdigheder i forhold til at anvende proceskonsultation i praksis

Eksamen er en skriftlig individuel opgave på maks 15 sider.
Yderligere oplysninger
HD(O) administrationen
Kilevej 14A
2000 Frederiksberg
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk
Sidst opdateret den 11-05-2012