English   Danish

2012/2013  DIP-HDO_14  Værktøjer til kommunikationsforståelse

English Title
Værktøjer til kommunikationsforståelse

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Fredag den 24. august 2012, kl. 8-16
Lørdag den 15. september 2012, kl. 9-16
Fredag den 12. oktober 2012, kl. 8-16
Lørdag den 10. november 2012, kl. 9-16
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 25
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
  • Morten Sloth - Institut for Organisation
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 11-05-2012
Læringsmål
  • Opnåelse af kendskab til og forståelse af en række forskningsbaserede tilgange til forståelse og analyse af kommunikation i organisationer
  • Anvendelse af modeller og systematikker baseret på disse tilgange
  • Underbygge analyser og ledelsesinteraktioner ud fra tilgængeligt kommunikativt materiale
Forudsætninger
Udbydes til alle HD studerende
Eksamen
Værktøjer til kommunikationsforståelse:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar, Uge49
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 6 timer
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Fagets formål er, at styrke de studerendes evne til at arbejde i og med al den kommunikation, vi alle konstant er omgivet af i det organisatoriske miljø.
At styrke grundlaget for de studerendes arbejde med Action Learning, afgangsprojekt og andre opgavetyper, der forudsætter indsigt i og anvendelse af kommunikativt materiale som interviews, dialoger, skriftlige redegørelser.

Hovedparten af de situationer, de studerende involveres i, har en væsentlig kommunikativ side. Og en stor del af den ledelsesmæssige indsats, der kræves af dem i deres organisationer er også af kommunikativ art, mundtligt, skriftligt eller medieret på anden måde.
 
Fagets mål er at støtte de studerendes forudsætninger for løbende personlig læring af det, der foregår i deres organisationer, og at styrke deres repertoire af mulige ledelsesinterventioner.
 
 Et væsentligt, men mere kortsigtet formål er at bidrage til at styrke de studerendes arbejde med deres AL- og afslutningsprojekt gennem opøvelse af deres evne til at finde, analysere og aktivt anvende relevant kommunikationsmateriale som led i projektarbejdet.
 
Udgangspunktet er, at de studerende har erhvervet en grundlæggende forståelse af mikroprocessers dynamik i organisationer gennem Staceys CRP-teori, Weicks Sensemakingteori eller andre tilsvarende tilgange.
 
På denne baggrund arbejdes i kurset mere dybtgående med forskellige vinkler på den kommunikation, der foregår i og omkring organisationer. Der introduceres forståelser og modeller, der går tæt på anvendelsen af sproget, i såvel skriftlig som mundtlig form.
 
Blandt de behandlede tilgange og emneområder vil være.
   - Narrative forståelser og storytelling
   - Diskursanalyse
   - Argumentationsanalyse
   - Effektiv ledelseskommunikation
   - Menings- og handlingskoordinering
Undervisningsformer
Gennem undervisningen vil teoretisk grundlag, nøglebegreber og modeller blive introduceret, men hovedtyngden i studiearbejdet vil være arbejde med cases og ikke mindt de studerendes eget datamateriale.
Yderligere oplysninger
HD(O) administrationen
Kilevej 14A
2000 Frederiksberg
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk
Sidst opdateret den 11-05-2012