English   Danish

2012/2013  DIP-HDO_15  Mangfoldighedsledelse i teori og praksis

English Title
Mangfoldighedsledelse i teori og praksis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Fredag den 24. august 2012, kl. 8-16
Lørdag den 15. september 2012, kl. 9-16
Fredag den 12. oktober 2012, kl. 8-16
Lørdag den 10. november 2012, kl. 9-16
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 25
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
  • Magnus Larsson - Institut for Organisation
Fagområde/Category
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 11-05-2012
Læringsmål
Efter at have gennemført faget skal de studerende:
• Demonstrere fuld forståelse for de centrale begreber og teorier anvendt i faget samt være i stand til at forholde sig kritisk til og reflektere over ovennævnte teorier og metoder.
• Have et historisk overblik over mangfoldighedsledelses oprindelse og historie.
• Kunne identificere de mest dominerende diskurser inden for mangfoldighedsledelse.
• Besidde særlig indsigt i sammenhængen mellem innovation, talentudvikling og læring i praksisfælleskaber, og så mangfoldighedsledelse baseret på forskning og cases inden for dette særlige felt.
Faget giver de studerene færdigheder inden for at kunne:
• Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, teorier, metoder og modeller.
• Beskrive og vurdere de forskellige teoretiske og praktiske tilgange til mangfoldighedsledelse.
• Analysere og kritisk forholde sig til relevansen af mangfoldighedsledelse i organisatorisk kontekst på baggrund af fagets begreber, teorier, metoder og modeller.
• Koble mangfoldighedsledelse til relevant innovationsteori og teorier om organisatorisk læring og læring i praksisfælleskaber.
Faget giver de studerende kompetencer til at kunne:
• Vurdere, hvornår og i hvilke organisatoriske sammenhænge, at mangfoldighedsledelse er hensigtsmæssig samt knap så hensigtsmæssigt at anvende som ledelsesværktøj.
• Anvende mangfoldighedsrelevante teorier og modeller til at vurdere og behandle praksis-relaterede opgaver.
• Koble mangfoldighedsledelse til de på modul 3 præsenterede teorier med fokus på mikroprocesser og action-learning.
Forudsætninger
Dette fag udbydes KUN til de HDO-studerende
Eksamen
Mangfoldighedsledelse i teori og praksis:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar, Uge 49
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Formål
Hensigten med valgfaget er at give de studerende en grundlæggende teoretisk indsigt i mangfoldighedsledelse kombineret med konkrete værktøjer til at lede en mangfoldigt sammensat medarbejderstab.
Faget vil rumme forskellige tilgange til mangfoldighedsledelse – fra en konventionel tilgang til mangfoldighedsledelse som normativ og præskriptiv ledelsesdisciplin, til ledelse i en kompleks og paradoksal organisatorisk sammenhæng med fokus på situationelle og relationelle faktorer.  De studerende får dertil indsigt i de mange dilemmaer og problemstillinger, som mangfoldighedsledelse rummer.

Indhold
  • Teoretisk og historisk gennemgang af udvikling af mangfoldighedsledelse.
  • Mangfoldighedsledelses grænse- og snitflader til Corporate Social Resposibility (virksomhederne sociale ansvarlig), Affirmative Action og andre beslægtede virksomhedsstrategiske indsatser.
  • Paradokser i arbejdet med mangfoldighedsledelse – spændet mellem et normativt ledelsesværktøj og så forståelse for ledelsesvilkår i en kompleks og dynamisk organisatorisk sammenhæng, hvor fokus bl.a. er på gruppedynamiske processer.
  • Nye trends inden for mangfoldighedsledelse – fra numerisk tilgang til fokus på at få de unikke, mangfoldige kompetencer i spil. Her er det centralt at arbejde med virksomhedskulturen (at skabe en inklusiv kultur) og identitetsdannelsesprocesser (tilhørsforhold og identificering med virksomheden hos medarbejderne) samt at skabe ’høj-kvalitetsrelationer’ mellem ledere og medarbejdere.
  • Traditionel tilgang til mangfoldighedsledelse som HR værktøj i forhold til virksomhedens overordnede værdi og politik, rekruttering, fastholdelse og image/branding til nyere aspekter som fremme af organisatorisk læring, talentudvikling og innovation.
  • Frontrunner caseeksempler på virksomheder, der arbejder forretningsstrategisk med mangfoldighedsledelse – både nationalt og internationalt.
Undervisningsformer
Undervisningen vil primært bestå af præsentation og diskussion af teorier, kombineret med øvelser bl.a. med fokus på gruppedynamiske processer og inddrage brug af relevante ”kunstneriske metoder” præsenteret på modul 3. De studerende skal være aktive i undervisningen gennem studenter fremlæggelser og gruppeøvelser- også igangsat af studerende.
Kurset bygger videre på og trækker på teori præsenteret på modul 3 (af fælles pensum).
Yderligere oplysninger
HD(O) administrationen
Kilevej 14A
2000 Frederiksberg
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk
Sidst opdateret den 11-05-2012