English   Danish

2012/2013  DIP-HDO_BB  Virksomhedskommunikation og strategisk udvikling

English Title
Virksomhedskommunikation og strategisk udvikling

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
31. august /1. september 2012 - 28./29. september 2012 - 26./27. oktober 2012 - 23./24. november 2012
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 35
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
 • Magnus Larsson - Institut for Organisation
Fagområde/Category
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 31-08-2012
Læringsmål
Efter aktiv deltagelse i specialiseringsvalgfaget ”Virksomhedskommunikation og strategisk udvikling” vil den studerende have viden om teori, metoder og praksis vedrørende kommunikation i og om virksomheder, herunder: branding, fortællinger, meningsskabelse og om organisationer som komplekse responssive processer. Faget beskæftiger sig således med emner, der spænder fra interpersonel kommunikation til organisationens strategiske kommunikation med omverdenen. Den studerende arbejder også med at forstå og bruge organisationens uformelle kommunikationsnetværk; identitets-, kultur og imageprocesser; samt med ledelse som kommunikation.
Den studerende forventes at kunne:
• Identificere, sammenligne, kombinere og udnytte fagområdets begreber, modeller og teorier med henblik på analyse og løsning af organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger i forbindelse med virksomhedens kommunikative processer og strategiske udvikling
• Iværksætte undersøgelser af konkrete problemstillinger inden for området, herunder formulere krav til data og datageneringsmetoder
• Anvende empiriske data og resultater i analyser af disse problemstillinger og på baggrund heraf vurdere behovet for at iværksætte organisatoriske og/eller ledelsesmæssige forandringer
• Vurdere eget og andres arbejde og påpege begrænsninger i såvel analyser som anbefalinger
• Forholde sig kritisk til de anvendte teorier, det empiriske materiales kvalitet samt til anvendelse af alternative teorier/modeller, herunder kunne argumentere for eventuel påvirkning af og forbehold for de fremkomne analyser og konklusioner.
Eksamen
Virksomhedskommunikation og strategisk udvikling
Virksomhedskommunikation og strategisk udvikling:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 30 minutter
Eksamination
På Virksomhedskommunikation og strategisk udvikling er eksamen en 30. minutters individuel mundtlig eksamen på baggrund af et skriftligt miniprojekt som udarbejdes i grupper.

Miniprojektet fungerer som udgangspunkt for diskussion og tildeles ikke selvstændigt karaktervægt.

Miniprojektet må være må max. 15 sider (En sider må i gennemsnit ikke indeholde mere end 2.275 anslag (inkl. mellemrum). (Fx svarende til 35 linjer á 65 anslag). Siderne skal have en margen på mindst 3 cm. i top og bund og mindst 2 cm. i hver side. Skrifttypen skal være på minimum 11 pitch. Tabeller, figurer, illustrationer og lign. tæller ikke med i antallet af anslag, men berettiger ikke til at overskride det fastsatte maksimale sidetal.).
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med ”Virksomhedskommunikation og strategisk udvikling” er at:
Sikre en faglig progression ved at supplere og udbygge det fællesfaglige grundlag vedrørende organisation og ledelse fra undervisningen i 5. og 6. semester med undervisning, der går i dybden med, hvorledes virksomhedens strategiske udvikling er knyttet til ledelsens forståelse for og arbejde med interne og eksterne kommunikationsprocesser.
Give den studerende mulighed for at specialisere sig inden for et område inden for organisation og ledelse, som har den studerendes særlige interesse
Styrke den studerendes viden, færdigheder og kompetencer inden for dette fagområde således at den studerendes faglige professionalisme styrke
Understøtte den studerende i det videre arbejde på 8. semester med afgangsprojektet.

Undervisningsformer
Undervisningen er baseret på dialogforelæsninger og case-diskussioner, hvor de anvendte teoretiske tilgange eksemplificeres gennem anvendelse af illustrative cases, rollespil eller simuleringer samt præsentation/diskussion af konkrete problemstillinger fra deltagernes og eventuelle gæsters virksomheder. Mini-projektarbejdet organiseres som et action-learning projekt.
Yderligere oplysninger

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk

Foreløbig litteratur
 • Darmer, P., Jordansen, B., Astrup Madsen, J. og J. Thomsen (red).: Paradigmer I Praksis. Handelshøjskolens Forlag, 1. udgave. 2010 ISBN 9788762903494.
 • Ralph D. Stacey (2010). Strategic Management and Organizational Dynamics, 6. udgave. Prentice Hall.  ISBN 9780273725596.
 • Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (1999): Diskursanalyse – som teori og metode, Samfundslitteratur, 2. udgave. ISBN 8778670756
 • Jørgensen, Charlotte og Onsberg, Merete: ”Praktisk argumentation,” Nyt Teknisk Forlag, 2008, 3. udgave. ISBN: 9788757126204.
 • Hatch, Mary Jo og Schultz, Majken: ”Brug dit Brand,” Gyldendal 2009. ISBN: 9788702078169
 • Weick, Karl (1995): Sensemaking in Organizations, Sage Publications, ISBN 9780 8039 71776.
 • Pearce, Barnett W. (2007): "Kommunikation - og skabelsen af sociale verdner," Dansk psykologisk Forlag, ISBN 9788777064180
 • Csarniawska-Joerges, B. (2008): "Narratives in Social Sciences Research", Sage. ISBN: 9780761941958
   
Sidst opdateret den 31-08-2012