English   Danish

2012/2013  DIP-HDO_CC  Organisation og Ledelse - grundmodul

English Title
Organisation og Ledelse - grundmodul

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
  • Magnus Larsson - Institut for Organisation
Susse Georg
Fagområde/Category
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 31-08-2012
Læringsmål
Ved fagets afslutning forventes den studerende at kunne:
• Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere centrale begreber, modeller og teorier med henblik på at identificere praktiske organisatoriske problemstillinger forbundet med organisationens menneskelige ressourcer,; strukturer, processer og systemer,; kultur og ledelse.
• Anvende fagområdets teorier og modeller til at belyse problemstillinger fra praksis med henblik på at identificere de organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer, der knytter sig til anvendelsen af de menneskelige ressourcer, organisationens strukturer, processer og systemer samt dens kultur og kunne begrunde hvorledes disse forhold kunne tænkes ændret
• Formulere krav til hvilken type informationer og indsigter, der er nødvendig for at forstå, hvad der foregår i organisationer, og for at komme med velbegrundede forslag til hvordan forholdene kan ændres

Undervisningen fokuserer på en række grundlæggende forhold ved organisationer, der er afgørende for deres funktion, udvikling og overlevelse. Det drejer sig om:
• Organisationens menneskelige ressourcer, hvor der lægges særlig vægt på individ, grupper, motivation, gruppeprocesser og samarbejde, kompetenceudvikling
• Organisationsstrukturer, -processer og -systemer og disses betydning for bl.a. organisationens relationer til dens (interne og eksterne) interessenter; særligt beslutnings-, styrings- og kontrol processer
• Organisationskulturen og dennes betydning for læring og udvikling i organisationen, herunder samspillet mellem virksomhedens strukturelle egenskaber og kulturen samt de ledelsesmæssige implikationer heraf
• Ledelse, herunder beslutningsprocesser, lederroller, personligt lederskab og situationsbestemt ledelse
Eksamen
Organisation og Ledelse – grundmodul
Organisation og Ledelse - grundmodul:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 4 timer
En individuel 4-timers skriftlige case-eksamen med hjælpemidler
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Det er en forudsætning for at kunne deltage i Organisationsteori og ledelse - grundmodul, 4-timers skriftlig eksamen, at de to obligatoriske hjemmeopgaver er godkendt.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er, at give den studerende en introduktion til en række af de grundlæggende træk ved organisationer – ressourcer, strukturer, kultur – for at kunne forstå hvordan organisationer fungerer. Viden herom er en vigtig forudsætning for, at den studerende bliver i stand til bedre at deltage i planlægning og gennemførelse af ledelsesmæssige og organisatoriske aktiviteter/forandringer.

Formålet med undervisningen er endvidere at skabe et overblik over de forskellige perspektiver og paradigmer man benytter sig af i analyser af organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger samt introducere den studerende til en række af de praksisnære problemstillinger, man beskæftiger sig med.
 

På Organisation og ledelse - Grundmodul er der 2 obligatoriske hjemmeopgaver, som skal godkendes. Overordnet set er formålet med hjemmeopgaverne, at de studerende lærer at mestre disciplinerne akademisk analyse og formidling via en kontinuerlig proces, der strækker sig over de to år, uddannelsen varer.
 

Hjemmeopgaverne udarbejdes individuelt. Hjemmeopgave 1 må have et max omfang på 4 sider og hjemmeopgave 2 må have et max omfang på 6 sider. (En sider må i gennemsnit ikke indeholde mere end 2.275 anslag (inkl. mellemrum). (Fx svarende til 35 linjer á 65 anslag). Siderne skal have en margen på mindst 3 cm. i top og bund og mindst 2 cm. i hver side. Skrifttypen skal være på minimum 11 pitch. Tabeller, figurer, illustrationer og lign. tæller ikke med i antallet af anslag, men berettiger ikke til at overskride det fastsatte maksimale sidetal.), ekskl. litteraturliste.

Undervisningsformer
Undervisningen baseres på en kombination af oversigtsforelæsninger, dialog-undervisning med inddragelse af deltagernes egne erfaringer og relevante aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til pensum samt mini-cases (gruppearbejde) med efterfølgende plenumdrøftelser.

Yderligere oplysninger

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk

Foreløbig litteratur

Darmer,P.,Jordansen,B.,AstrupMadsen,J.,&Thomsen  J.(red)(2010).ParadigmerIPraksis.Handelshøjskolens Forlag,1.udgave.
 
Haslebo,Gitte(2004).RelationeriOrganisationerenverdentilforskel.PsykologiskForlag,1.udgave.


Jacobsen,Dag,&Thorsvik.Jan(2007).Hvordanorganisationer fungererenindføringiorganisationogledelse2. udg.København,HansReitzelsForlag.
 
Martin,Joanne(1993).CulturesinOrganizations: ThreePerspectives.1.udgave,

Mintzberg,Henry(1983).StructureinFives. DesigningEffectiveOrganizations. PrenticeHall,2.udgave.
 
Yukl,G.(2012).Leadershipinorganizations (8thed.).EnglewoodCliffs,NJ:PrenticeHall.
 

Sidst opdateret den 31-08-2012