English   Danish

2012/2013  DIP-HDO_FF  HD-Afgangsprojekt

English Title
HD-Afgangsprojekt

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
  • Magnus Larsson - Institut for Organisation
Fagområde/Category
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 31-08-2012
Læringsmål
Ved fagets afslutning forventes den studerende at kunne:
- Anvende og kritisk vurdere teorier indenfor organisation og ledelse
- Analysere konkrete organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger
- Udvikle og kontrastere forslag til ledelsesmæssige tiltag og argumentere for deres anvendelighed/relevans
- Præsentere analyse og forslag til ledelsesmæssige tiltag på en sproglig korrekt, klar, sammenhængende og reflekteret måde

Læringsforløbet vil resultere i, at den studerende (eventuelt i samarbejde med en anden deltager) udarbejder en projektopgave, der dokumenterer den studerendes viden og forståelse for de for problemstillingen relevante teorier/modeller og metoder samt for undersøgelsesresultaternes kvalitet og gyldighed; og hvor den studerende demonstrere vedkommendes evne til kritisk at vurdere grænserne for eget arbejde.
Igennem projektarbejdet opnås færdigheder i:
• At identificere, udvælge, begrunde og anvende teorier/modeller og metoder til at svare på problemformuleringen samt færdigheder i at reflektere over implikationerne af disse valg
• Skriftligt og mundtligt at formidle undersøgelsesresultater
• At foreslå anvendelsen af alternative modeller/teorier, metoder,
• Selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre konkrete empiriske undersøgelser samt vurdere resultaterne heraf (evt. med henblik på sammenligninger med andres resultater)
• At tage ansvar for egen faglig udvikling

Ved den efterfølgende mundtlige eksamination vil deltagerne ligeledes kunne demonstrere ovennævnte færdigheder og kompetencer.
Eksamen
Afgangsprojekt
HD-afgangsprojekt: Individuel prøve:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 60 minutter
Ved den mundtlige eksamination skal den studerende på basis af et kort oplæg demonstrere evnen til at diskutere projektets erfaringer overført på andre typer af virksomheder, andre problemstillinger eller andre typer af organisatoriske processer.

Bedømmelsen vil især basere sig på den studerendes evne til at ska­be overblik og sammenhænge, der overskrider afgangsprojektets afgrænsninger, ligesom der vil blive lagt vægt på, at den studerende placerer afgangsprojektets teori- og meto­devalg i forhold til teorier, modeller og metoder, der i øvrigt indgår i pensum, og som kunne have været appliceret.

Ved bedømmelsen af afgangsprojekt vil der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes formulerings- og staveevne. Dog vil det faglige indhold  vægtes tungest.

Eksamination
5. modul afsluttes med et Afgangsprojektet som skrives individuel eller max. 2 studerende sammen. Til eksaminationen er afsat i alt 60 minutter pr. studerende (oplæg samt eksamination og votering). Karaktergivningen er en helhedsvurdering på baggrund af den skriftlige og mundtlige præstation

Afgangsprojektet må maks. fylde 80 sider (Opgavens sider må i gennemsnit ikke indeholde mere end 2.275 anslag (inkl. mellemrum). (Fx svarende til 35 linjer á 65 anslag). Siderne skal have en margen på mindst 3 cm. i top og bund og mindst 2 cm. i hver side. Skrifttypen skal være på minimum 11 pitch. Tabeller, figurer, illustrationer og lign. tæller ikke med i antallet af anslag, men berettiger ikke til at overskride det fastsatte maksimale sidetal.), uanset om man er én eller to studerende, der skriver sammen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik


Formålet med ”Afgangsprojektet” er at:

Give den studerende mulighed for faglig fordybelse i et selvvalgt emne og
Styrke den studerendes viden, færdigheder og kompetencer inden for dette fagområde således at den studerendes faglige professionalisme styrkes
Uddannelsens faglige elementer anvendes i en tværgående arbejdsproces.

Det er et krav, at projektet indeholder en bearbejdning af både empirisk og teoretisk materiale, at centrale iagttagelser og sammenhænge beskrives, samt at konkrete forudsætninger og særlige forhold vedrørende konklusionens gyldighedsområde eksplicit diskuteres.

det skriftlige projekt skal den studerende lave en empirisk baseret organisationsanalyse, der demonstrerer den studerendes evne til selvstændigt at beskrive, analysere og bearbejde en kompleks organisatorisk problemstilling samt til at kunne drage selvstændige konklusioner på baggrund heraf. Udgangspunktet herfor er hele studieforløbet med særlig vægt på undervisning på 7. semester. Det skriftlige projekt skal præcisere inden for hvilken specialiseringsområde den udarbejdes.

Undervisningsformer
Arbejdsformen, der skal anvendes, afgøres af den studerende og dennes selvstændige indsats for at identificere, dokumentere og analysere et problem eller en problemstilling inden for feltet organisation og ledelse. Den studerendes opfyldelse af ovenstående mål søges understøttet gennem tildeling af en faglig vejleder og ved et antal mindre projektworkshops.
Yderligere oplysninger

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk

Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:
Darmer, P., Jordansen, B., Astrup Madsen, J. og J. Thomsen (red).: Paradigmer I Praksis. Handelshøjskolens Forlag, 1. udgave. 2010, ISBN: 9788762903494.

Järvinen, M. og N. Mik-Meyer (red).: Kvalitative Metoder i et Interaktionistisk Perspektiv. Hans Reitzels Forlag. 1. udgave, 3. oplag. ISBN: 9788741203614.

Sidst opdateret den 31-08-2012