English   Danish

2012/2013  DIP-HDR_HH  Afgangsprojekt

English Title
Thesis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Afleveringsfrist senest den 13. maj 2013 kl. 16.00.

Mundtlig eksamen i uge 24 og 25
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (REØ)
Kursusansvarlig
  • Michael Andersen - Institut for Regnskab og Revision
Studiesekretær:
Birgitte Skov
bs.acc@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 17-09-2012
Læringsmål
Viden.

• Den studerende skal have indgående viden om det problemfelt, som afgangsprojektet behandler, og viden i bredere dele end det behandlede problemfelt.

Færdigheder:
Den studerendes centrale færdigheder består i at kunne:

• Opstille en operationel problemstilling inden for studiets genstandsfelt.

• At argumentere for udvalgt teori, anvendt metodik og redegøre for det empiriske grundlag.

• At vurdere anvendeligheden af projektets resultater og konklusioner.

Kompetencer:
Den studerendes centrale kompetencer består i at kunne:

• Forholde sig kritisk over for udvalgt teori, anvendt metodik og redegøre for det empiriske grundlag.

• Formidle og kommunikere afgangsprojektets problemstillinger og resultater på en forståelig måde.
Forudsætninger
For at kunne skrive afgangsprojekt skal de/den studerende have aflagt prøve i fagene Eksternt regnskab, Strategisk ledelse, Økonomistyring, Skat og valgfag (men ikke nødvendigvis have bestået).
Eksamen
Afgangsprojekt
Afgangsprojekt:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor

Eksamination
Afgangsprojektet udarbejdes af 1-2 studerende og må max. være på 80 sider ekskl. forside, indholdsfortegnelse og bilag.

Formulerings- og staveevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, idet det faglige indhold dog vægter tungest.

Ved 1 studerende: 45 min. mundtlig eksamination inkl. votering.

Ved 2 studerende: 60 min. mundtlig eksamination med begge studerende inkl. votering.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Afgangsprojektet skal være problemorienteret og emnet skal være selvstændigt formuleret af de/den studerende. Studerende skal demonstrere beherskelse af fagenes teorier og metoder og være i stand til at konstruere og fremlægge praktisk anvendelige løsninger i form af anvisninger og konklusioner på problemstillingen
Undervisningsformer
Vejledning
Sidst opdateret den 17-09-2012