English   Danish

2012/2013  DIP-HDR_VTMK  Transferpricing i multinationale koncerner

English Title
Transferpricing i multinationale koncerner

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Undervisningen finder sted tirsdage og/eller torsdage fra uge 33-38.
Tidspunkt: kl. 17.10
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (REØ)
Kursusansvarlig
 • Christian Plesner Rossing - Institut for Regnskab og Revision
Studiesekretær:
Pia Clasen
Mail: pc.acc@cbs.dk
Fagområde/Category
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 10-08-2012
Læringsmål
De fleste medarbejdere i mellemstore eller større virksomheder, med ansvar for økonomistyring og/eller finansiel rapportering konfronteres før eller siden med transfer pricing. Mere end 60 % af verdenshandlen finder sted mellem koncernforbundne parter, og der har i de seneste år været et stærkt stigende fokus på området såvel fra virksomhederne, fra skattemyndighederne og fra internationale institutioner som f.eks. EU og OECD.

Målet er at gøre de studerende i stand til at løse praktiske transfer pricing-problemer med udgangspunkt i en teoretisk referenceramme. Gennem en anvendelsesorienteret behandling af de mest centrale problemstillinger, sættes de studerende i stand til at håndtere de udfordringer, alle mellemstore og større virksomheder med internationale aktiviteter stilles over for i forbindelse med koncerninterne transaktioner.

De studerende introduceres for internationalt anerkendte begreber, metodikker og værktøjer, og for, hvordan transfer pricing-opgaven håndteres i praksis i forskellige organisationer og virksomhedstyper.

Transfer pricing er i udpræget grad multidisciplinært, og involverer økonomistyring, international skatteret, IT, risikostyring, værdikædeanalyse, ekstern finansiel rapportering, corporate governance og CSR. De studerende bibringes en forståelse for, at transfer pricing i særlig udpræget grad handler om at kende den virksomhed, man er en del af, og det marked, man operer på.
Forudsætninger
Valgfag som kun udbydes til: HDR, HDO, HDL, HDØ, HDU/HDIB
Eksamen
Transferpricing i multinationale koncerner
Transferpricing i multinationale koncerner:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Efterårstermin,
Ordinær prøve afvikles i uge 39

Syge- omprøv afvikles i uge 2
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter

Eksamination
Udprøvningen har form af en individuel mundtlig eksamen af 20 min. varighed inklusiv bedømmelse. Der er ingen forberedelsestid. Der trækkes et spørgsmål som vedrører et distinkt tema indenfor transfer pricing.
Eksaminationen kan dog også berøre andre områder af pensum, såfremt det anses for nødvendigt for at teste den studerendes opfyldelse af fagets mål.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget opdeles i 5 hovedområder:
 
 1. Transfer pricing-problemstillingen. Der gives dels en grundig introduktion til transfer pricing (juridisk, økonomisk og politisk), dels et overblik over alle de sammenhænge, hvor man støder ind i transfer pricing-problemer og hvor kilderne til transfer pricing-risici opstår.
   
 2. Typer af koncerninterne transaktioner. Med udgangspunkt i overblikket over de sammenhænge, hvor man møder transfer pricing-problemer, behandles de enkelte transaktionstyper mere indgående, herunder varer, tjenesteydelser, immaterielle aktiver og finansielle transaktioner. Der lægges vægt på at skabe forståelse for såvel den danske som den internationale regulering, primært med udgangspunkt i OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations.
   
 3. Transfer pricing-dokumentation. De fleste lande har krav om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation og  nogle lande, heriblandt Danmark, udsteder betydelige bøder for manglende overholdelse af dokumentationskravene. Disse regler introduceres. Derudover introduceres værdikædeanalysen og funktionsanalysen som centrale transfer pricing-redskaber, ligesom de forskellige transfer pricing-metoder introduceres.
   
 4. Forsvarsstrategier og konfliktløsning. Der sættes fokus på temaer som Advance Pricing Arangements, det vil sige aftaler mellem stater og virksomheder om virksomhedens fremtidige,
  koncerninterne prisfastsættelse, samt Mutual Agreement Procedures, det vil sige aftaler mellem stater om fordeling af skatteprovenue.
   
 5. Transfer Pricing Risk Management. Der lægges vægt på at skabe forståelse for, hvorledes forskellige typer af transfer pricing-risici kan identificeres, kvantificeres og rapporteres internt i organisationen og i forbindelse med den eksterne rapportering.
Undervisningsformer
Faget består af i alt 30 lektioner. Undervisningen foregår på hold med max. 35 studerende. Hver undervisningsgang er centreret om udvalgte kapitler i pensum inklusive tilhørende øvelser/cases, der delvist forberedes individuelt hjemmefra. Der veksles mellem overbliksforelæsninger, plenumdiskussioner, og øvelsesopgaver. Faget forudsætter således forberedelse og aktiv deltagelse fra de studerende.
Foreløbig litteratur
Endelig litteratur:

Bog:
Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations
OECD Publishing

Diverse artikler - offentliggøres inden studiestart uge 33
Sidst opdateret den 10-08-2012