English   Danish

2012/2013  DIP-HF1  Investeringsrådgivning

English Title
Investeringsrådgivning

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (FR)
Kursusansvarlig
  • Allan Sall Tang Andersen - Institut for Finansiering
Fagområde/Category
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 05-09-2012
Læringsmål
Fagets mål at give den studerende indblik i række finansielle aktiver, som kunne være interessante for en kunde. Heri indgår stor forståelse for sammenhængen mellem risiko og afkast.

Den studerende skal have viden om aktivers afkast- og risici karakteristika, forskellige metoder til opgørelse heraf, samt kunne danne porteføljer af finansielle aktiver og passiver. Den studerende skal have viden om de forskellige typer finansielle aktiver herunder aktier, obligationer, investeringsbeviser, forsikringsporteføljer samt de mest almindelige varianter af disse. Den studerende skal viden om de mange forskellige typer finansielle risici. Den studerende skal have viden om forskellige finansielle instrumenter eksempelvis swaps, futures, optioner m.v. Den studerende skal have viden om forskellige porteføljeteorier. Den studerende skal være kvalificeret til at forstå og analysere en finansiel problemstilling med brug af de ovennævnte begreber. Den studerende skal være kvalificeret til at kunne analysere investeringsstrategier og sammensætning af en optimal portefølje. Den studerende skal være kvalificeret til at anlægge en likviditetssynsvinkel på en porteføljeproblemstilling.

Den studerende skal have kompetencer til at formidle viden og analyser inden for fagets område til en bred kreds af kunder, samt have kompetencer til at udarbejde en investeringsstrategi og hermed sammensætning af portefølje med udgangspunkt i kundekarakteristika.
Eksamen
Investeringsrådgivning:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Varighed 4 timer
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget indeholder en række klassiske finansielle emner og rummer indlæring i de basale finansielle kalkulationer, rentebegreber og rentestruktur. Fagets teoretiske grundstamme er den klassiske porteføljeteori med sammenhængen mellem afkast og risiko, og herunder teorierne om de efficiente markeder. Aktier, investering i aktier og aktievurderingsmodeller indgår. Investering i obligationer, de forskellige obligationstyper, og risikomål for obligationer behandles. Endelig indgår derivater som futures, forwards, optioner og swaps bl.a. med henblik på at analysere konverteringer.

Det er en direkte forskningsbaseret undervisning på grundlag af et stillet pensum, der løbende ajourføres.

Undervisningsformer
På 1. semester er der 8 timer ugentligt i 15 uger samt et antal øvelsestimer.

Undervisningen i faget Investeringsrådgivning dækker cirka 2/3 af semesteret, og den gennemføres ved forelæsninger. I disse skabes et overblik over fagets teori kombineret med praktiske problemstillinger.

Der stilles i semesteret en obligatorisk godkendelsesopgave i faget, og denne gennemgås efterfølgende i øvelsesforløbet. En godkendelse af denne opgave er en forudsætning for indskrivning til eksamen.
Sidst opdateret den 05-09-2012