English   Danish

2012/2013  DIP-HF2  Skatteret og retslig regulering

English Title
Skatteret og retslig regulering

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (FR)
Kursusansvarlig
  • Lisbeth Faurdal - Center for Kreditret og Kapitalmarkedsret
Fagområde/Category
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 05-09-2012
Læringsmål
Fagets mål at give den studerende indblik i de basale skatteregler, der måtte være relevante i en kunderådgivningssituation, og det juridiske regelsæt, der knytter sig til finansiel rådgivning. Faget har til formål at give den studerende viden om skatterettens indhold og kilder. Det forudsættes, at den grundlæggende juridiske metode er indlært på HD 1.del eller anden adgangsgivende uddannelse. Faget fokuserer på indkomstopgørelse for forskellige indkomsttyper (privatpersoner såvel som selskaber) og den grundlæggende beskatning af disse. Den enkelte forbruger og virksomhed træffer vidtrækkende privatøkonomiske beslutninger, der bl.a. beror på rådgivning ydet af finansielle virksomheder. Denne rådgivning skal i sagens natur være korrekt og hensigtsmæssig. Samtidig kan fejlagtig rådgivning være ansvarspådragende. Derfor indgår den retslige regulering af denne rådgivning i faget.

Den studerende skal have viden om indkomstopgørelse dækkende personlig indkomst, kapitalindkomst og Kapitalgevinster samt beskatning af disse.

Den studerende skal have viden om beskatningsregler for selskaber, herunder betydningen af regler for skattemæssige afskrivninger.

Den studerende skal have viden om kundernes klage- og ankeadgang ved fejlagtig rådgivning og til de mulige konsekvenser af det rådgiveransvar man har i den finansielle sektor.

Den studerende skal være kvalificeret til at gennemføre en beregning af skat for privatkunder og selskaber i simple skatteproblemstillinger.

Den studerende skal desuden kunne vejlede om de retslige reguleringer, der foreligger omkring rådgivning ydet af finansielle virksomheder.

Den studerende skal have kompetence til at ajourføre sin viden om skattereglerne og rådgiveransvar.

Den studerende skal have kompetencer til at gennemskue, når en skatteproblemstilling kræver samarbejde med andre professionelle skatterådgivere.
Eksamen
Skatteret og retslig regulering:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 4 timer
Bedømmere: to eksaminatorer og en ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget er i praksis delt i to dele, skatteret og retslig regulering. 

I Skatteret behandles hovedområderne for de personligt skattepligtige, herunder skattepligtig indkomst, skattepligtens omfang, beskatning af kapitalgevinster og kursgevinster, samt beskatning af aktieindkomst. Desuden belyses erhvervsbeskatningen, herunder afskrivningsreglerne, og selskabsbeskatningen.

Inden for Retslig regulering behandles rådgiveransvar og professionsansvar, det offentlige tilsyn med de finansielle virksomheder, god-skik-reglerne, ankenævnene og en række udvalgte rådgivningsproblemstillinger.
 
Da faget er forskningsbaseret, varetages undervisningen på hvert område af specialister inden for området i stillede pensa, der løbende ajourføres.
 

Undervisningsformer
På 1. semester er der 8 timer ugentligt i 15 uger samt et antal øvelsestimer. Undervisningen i faget Skatteret og Retslig regulering dækker cirka 1/3 af semesteret, og den gennemføres ved forelæsninger. I disse skabes et overblik over de to faglige deles teorier kombineret med praktiske problemstillinger.

Der stilles i semesteret to obligatoriske godkendelsesopgaver, en i hver af fagets to dele, og disse opgaver gennemgås efterfølgende i øvelsesforløbet. En godkendelse af de to opgaver er en forudsætning for indskrivning til eksamen.
Sidst opdateret den 05-09-2012