English   Danish

2012/2013  DIP-HF3  Finansielle virksomheders produkter og services

English Title
Finansielle virksomheders produkter og services

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (FR)
Kursusansvarlig
  • Jens Borges - Institut for Finansiering
  • Karsten Jørgensen - Institut for Finansiering
  • Peter Skjødt - Institut for Finansiering
Fagområde/Category
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 06-09-2012
Læringsmål
Den studerende skal have indgående viden om de orskellige risici, som en finansiel virksomhed er udsat for, og hvilke muligheder og redskaber for risikostyring og afdækning af risiko der eksisterer.

Den studerende skal have viden om de love og regler, nationale såvel som internationale, der regulerer finansielle virksomheders operationer.

Den studerende skal have viden om hovedprincipperne for kapitaldækning og performancemåling i finansielle virksomheder.

Den studerende skal være kvalificeret til at kunne foretage værdiansættelser af balanceposter baseret på forskellige modeller.

Den studerende skal være kvalificeret til at gennemføre beregninger af risici med henblik på, at en række styringsværktøjer såsom finansielle instrumenter kan bringes i anvendelse.

Den studerende skal have kompetencer til at vurdere hvilke teorier, modeller, værktøjer m.v., der synes mest relevante i den konkrete situation.

Den studerende skal have kompetencer til at vurdere hensigtsmæssigheden af en konkret organisatorisk forankring af risikostyringsfunktionen.
Eksamen
Finansielle virksomheders produkter og services:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Varighed 4 timer
Bedømmere: tre eksaminatorer og en ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget er i praksis opdelt i tre områder, der kan siges at dække de hyppigst forekomne og privatøkonomisk mest væsentlige problemstillinger: a. boligøkonomi og –finansiering, b. pensionsøkonomi, c. ”frie midler”, en betegnelse der dækker over de mange fordringer og privatøkonomiske problemstillinger, der ikke direkte vedrører boligen eller pensionsopsparingen. Da der samlet er tale om et meget vidtspændende og dybtgående indhold inden for de tre områder, må der henvises til forelæsningsplanerne.
 

Da faget er forskningsbaseret, varetages undervisningen på hvert område af specialister inden for området. De stillede pensa bliver løbende ajourført.   
Undervisningsformer
På 2 semester er der 8 timer ugentligt i 15 uger samt et antal øvelsestimer. Undervisningen i faget Finansielle virksomheders produkter og services dækker cirka 2/3 af semesteret, og den gennemføres ved forelæsninger.

I disse skabes et overblik over de tre faglige deles teorier kombineret med praktiske problemstillinger. Der stilles i semesteret tre obligatoriske godkendelsesopgaver, en i hver af fagets tre dele, og disse opgaver gennemgås efterfølgende i øvelsesforløbet.

En godkendelse af de tre opgaver er en forudsætning for indskrivning til eksamen.
Sidst opdateret den 06-09-2012