English   Danish

2012/2013  DIP-VHF2  Kreditret og kreditvurdering

English Title
Kreditret og kreditvurdering

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (FR)
Kursusansvarlig
  • Frederik Meding - Center for Kreditret og Kapitalmarkedsret
  • Martin Gøtze Tranekær - Institut for Finansiering
Fagområde/Category
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 21-09-2012
Læringsmål
Den studerende skal have en bred forståelse af begrebet kreditrisiko, herunder viden om individuel kreditvurdering af modparter. I relation hertil skal den studerende havde viden om kreditprocessen, regulatoriske krav til kreditgivning samt forstå sammenhængen mellem det enkelte engagement og den finansielle virksomheds kreditbog.

Den studerende skal havde viden om de juridiske aspekter ved kreditgivningen samt etableringen af sikkerheder.

Den studerende skal være kvalificeret til at foretage en analyse af kreditrisikoen på et givent økonomisk mellemværende, herunder foretage en kvalificeret vurdering af blankoens størrelse. Den studerende skal være kvalificeret til at kunne iagttage juridiske aspekter ved etablering af økonomiske mellemværender. Herudover selvstændigt at kunne vurdere, hvorvidt en sikkerhed er etableret, således at den efterfølgende kan håndhæves, alternativ vurdere, hvornår den finansielle virksomhed juridiske afdeling bør inddrages.

Den studerende skal have kompetencer til selvstændigt at identificere og vurdere kreditrisikoen knyttet til et givent engagement. Den studerende skal herudover have kompetencer til at foretage en vurdering af juridiske aspekter af kreditaftaeler, etablerede sikkerheder, herunder særligt iagttagelse af sikringsakter.
Eksamen
Kreditret og kreditvurdering:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 4 timer
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Fagets indeholder emner indenfor vurdering af kreditrisiko på forskellige former for økonomiske mellemværender, vurdering af sikkerhedsstillelser, opgørelse af blanko og andre relaterede emner. I tilknytning hertil rummer faget indlæring af:

- Kreditrisiko/modpartsrisiko, herunder rating, kvantificering mv.
- Regulatoriske krav til kreditprocessen i finansielle virksomheder
- Den makroøkonomiske udviklings påvirkning på finansielle virksomheders kreditporteføljer.
- Finansielle virksomheders kapitalbinding vs. indtjening på de enkelte engagementer.

Faget indeholder tilknyttet til kreditvurderingen og etablering af engagementer et overblik over de retlige instrumenter der anvendes når virksomheder og husholdninger får tilført fremmedkapital. Det sker ved en gennemgang og diskussion af de retsregler, retspraksis, god skik regler, retningslinier og ankenævnspraksis der regulerer forholdet mellem den finansielle sektor og kunderne. Gennemgangen og diskussionen vil fokusere på følgende emner:

- Sondringen mellem privatkunde/erhvervskunde
- Kreditaftaler
- Udvalgte panteretsspørgsmål
- Brugen af ejerpantebreve
- Forholdet mellem flere rettighedshavere i fast ejendom
- Kaution og støtteerklæringer
- Factoring
Undervisningsformer
Faget indeholder 40 lektioner fordelt på blokke af 2 lektioner per gang.

Undervisningen gennemføres ved forelæsninger, hvor der skabes et overblik over teorien indenfor kreditret og kreditvurdering.
Sidst opdateret den 21-09-2012