English   Danish

2012/2013  DIP-VHF3  Finansielle kriser og krak

English Title
Finansielle kriser og krak

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (FR)
Kursusansvarlig
  • Martin Jes Iversen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Fagområde/Category
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 21-09-2012
Læringsmål
De studerende opnår teoretisk og empirisk begrundet viden om finansielle kriser i det 20. århundrede.

Kurset giver ingen færdige løsninger. Det er et tænke-og diskussionsfag, som sigter mod at optræne den studerendes evne til at forstå, analysere og diskutere problemstillinger inden for finansielle kriser og krisestyring samt at forstå den i den samfundsmæssige kontekts, de indgår i.

Hvis du følger dette kursus er der en bedre sandsynlighed for, at du undgår at begå de samme fejl, som ledere og ansatte i finansektoren har begået gennem de sidste mere end 100 år.
Eksamen
Finansielle kriser og krak:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 4 timer
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Kurset er opdelt i to hoveddele:

1) Analyse og diskussion af teorier og empiri i relation til internationale og nationale bobler og finansielle kriser på makroniveau.

2) Analyse og diskussion af cases fra virksomhedssammenbrud i Danmark, Europa og USA.

I første del er fokus på teoridannelser fra hhv. ”business cycle” skolen og den monetaristiske skole om årsagen til finansielle kriser og finansiel ustabilitet. Her vil den finansielle krise fra 2007-2009 naturligvis indgå i diskussionerne. Men vi vil også se nærmere på de største internationale finansielle kriser i det 20. århundrede.

I kursets anden del skifter fokus til de individuelle virksomhedskriser og deres relation til finansielle kriser. Gennem casediskussioner søges årsagerne til disse kriser indkredset og identificeret, og det diskuteres, hvad der kunne være gjort for at undgå dem. Herunder vil der være fokus på corporate governance tiltag, samt på sikring af interne og eksterne kontroller. I den casebaserede del indgår internationale cases om Barings Bank, Enron, Tyco, WorldCom, Swissair, Parmalat og Royal Ahold. Fra Danmark vil vi bl.a. diskutere Hafnia, Varde Bank, Roskilde Bank og Amagerbanken.

Endelig fokuserer kurset også på andre tilgange til finance end den strengt økonomiske. Her vil bl.a. blive inddraget sociologiske og kulturelle – narrative – tilgange til forståelse af finansielle kriser.
Undervisningsformer
Undervisningen foregår som en blanding af forelæsninger og diskussioner. Hvor meget diskussion der bliver afhænger i høj grad af de studerende selv samt af antallet af studerende. Der er intet facit i dette kursus, men der er meget at diskutere og tage stilling til. Det er derfor en forudsætning for at følge kurset, at du er forberedt til hver gang, og at du har lyst til at diskutere tekster og cases.
Sidst opdateret den 21-09-2012