English   Danish

2012/2013  DIP-VHF4  Ledelse af finansiel virksomhed

English Title
Ledelse af finansiel virksomhed

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (FR)
Kursusansvarlig
  • Henrik Juul - Center for Kreditret og Kapitalmarkedsret
  • Richard Ledborg Hansen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Fagområde/Category
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 21-09-2012
Læringsmål
Den studerende skal have en bred forståelse for rammerne for ledelse af finansiel virksomhed samt hvordan ledelse af finansiel virksomhed kan udfoldes. Den studerende skal have viden om på den ene side de rammer for ledelse af finansiel virksomhed, som er gældende i dag. På den anden side skal den studerende have viden om hvordan ledelse udfoldes inden for disse
rammer.

Den studerende skal være i stand til at foretage en analyse af rammerne for finansiel virksomhed i relation til særlige reguleringsaspekter. Endvidere skal den studerende kunne analysere særlige ledelsesmæssige problemstillinger inden for de givne rammer samt kunne tage stilling til en ledelsesmæssig
tilgang. Endelig skal den studerende kunne argumentere for koblingen mellem rammer for ledelse og udfyldelse af ledelsesrummet.

Den studerende skal have kompetencer til selvstændigt at analysere rammerne for ledelse af finansiel virksomhed ud fra reguleringsaspekter samt juridiske og institutionelle problemstillinger. Den studerende skal endvidere kunne analysere relevante ledelsesmæssige perspektiver inden for disse rammer samt argumentere for et ledelsesmæssigt valg og de forskellige udfaldsrum.
Eksamen
Ledelse af finansiel virksomhed:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 4 timer
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Fagets indhold er baseret på to grundlæggende perspektiver; 1) rammerne for ledelse af finansiel virksomhed, og 2) udfoldelse af ledelse i finansiel virksomhed. Inden for disse to felter bevæger faget sig ind i otte forskellige temaer:

1. Udviklingen inden for den finansielle sektor
2. Hvad er organisation og ledelse
3. Reguleringen af den finansielle sektor
4. Strategisk forandringsledelse
5. Den finansielle krise
6. Organisationsdesign- og organisationsanalyse
7. Læren af den finansielle krise
8. Organisation og omverden
Undervisningsformer
Faget indeholder 40 lektioner fordelt på blokke af 2 lektioner per gang samt 2 lektioner á hver 8 timer, der foregår som workshops. Undervisningen er casebaseret og kræver, at den studerende er indstillet på at inddrage sin egen praksis og deltage i gruppebaseret casearbejde.
Sidst opdateret den 21-09-2012