English   Danish

2012/2013  DIP-VHF6  International Finance

English Title
International Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (FR)
Kursusansvarlig
  • Jesper Rangvid - Institut for Finansiering
Fagområde/Category
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 21-09-2012
Læringsmål
Den studerende skal have viden om centrale begreber i teorien om international finansiering. Den studerende skal også have indsigt i forskellige valutakursregimer samt valutakursdannelse. Den studerende skal opnå en viden, der gør den studerende i stand til at vurdere, hvad der påvirker valutakursdannelsen og vurderer virksomheders valutaeksponering. Herudover skal den studerende opnå viden om metoder til afdækningen af denne risiko.

Den studerende skal være kvalificeret til at forstå aktuelle problemstillinger på de internationale finansmarkeder. Den studerende skal således være i stand til at kunne analysere, hvad der påvirker kursdannelsen i henholdsvis regimer med flydende kurser samt vurdere valutakurskriser i fastkursregimer. I sidste ende skal den studerende kunne vurdere en virksomheds valutaeksponering og kunne tage stilling til, hvordan denne kan afdækkes. Tilsvarende skal den studerende have forståelse for valutakurseksponeringen i henholdsvis låne- og investeringsprodukter.

Den studerende skal have kompetencer til at formidle viden og analyser inden for fagets område til en bred kreds af kunder. Den studerende skal have kompetencer til at kunne adressere en valutaeksponering samt kunne diskutere mulige løsninger herpå.
Eksamen
International Finance:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Varighed 4 timer
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget giver de studerende kendskab til en række basale begreber inden for international finansiering. Således opnår den studerede kendskab til nominelle og reale valutakurser, dækket og udækket renteparitet samt købekraftsparitet. Forskellige afledte produkter, primært valutaoptioner og forward valutakurser, vil blive gennemgået. Faget har som hovedformål at gøre den studerende i stand til at analysere valutakursrisici. Der vil således blive gennemgået teori om valutakursdannelse i henholdsvis flydende kursregimer samt om fastkursregimer. Det er en væsentlig del af faget, at den studerende opnår indsigt om valutakursrisici og kan bruge denne indsigt til at bedømme virksomheders valutaeksponering, samt eventuelle valutakursrisici ved låneprodukter. Der vil således blive lagt vægt på at diskutere, hvordan man kan sikre sig i mod en given valutakurseksponering.
Undervisningsformer
Faget gennemføres med 40 timers undervisning i 3.semester. I undervisningen vil, der blive lagt op til en dialogbaseret undervisning, der tager udgangspunkt i diskussion af pensum. Der vil så vidt muligt blive lagt vægt på praktiske eksempler og der vil løbende blive løst eksamenslignende opgaver, således at der vil være en vekselvirkning imellem forelæsningsagtig gennemgang og øvelser. Centrale begreber og teori vil således blive gennemgået via forelæsninger.
Sidst opdateret den 21-09-2012