English   Danish

2012/2013  KAN-CMAERAP  Ekstern rapportering

English Title
Financial Reporting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 8,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Jens Oluf Elling
Fagområde/Category
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 12-09-2012
Læringsmål
 • Eksternt regnskab som samfundsaktivitet og de samfundsøkonomiske konsekvenser den eksterne rapportering medfører.
 • Eksternt regnskab som videnskabelig disciplin, herunder verifikation af regnskabsteorier, normative og deskriptive regnskabsteorier mv.
 • Fordele og ulemper ved Årsregnskabslovens tredelte reguleringsstrategi
 • Den internationale regnskabsregulering via EU, IASB og FASB
 • Den transaktionsbaserede historiske kostprismodels teoretiske grundlag og den principielle sammenhæng mellem overskud og nettopengestrømme.
 • Forskellen mellem præstations- og formueorienterede paradigmer.
 • Begrebsrammens funktion og indholdet af dens 5 niveauer.
 • Definition på aktiver og regelsættet for indregning og måling af immaterielle, materielle og finansielle aktiver.
 • Definition på forpligtelser og regelsættet for indregning og måling af forskellige former for forpligtelser.
 • Definition på indtægter, omsætning og omkostninger samt anvendelse af indtægtsmetoder og forskellige former for omkostningsklassifikation.
 • De lovgivningsmæssige krav til ledelsesberetning og supplerende beretning.
 • Strategisk regnskabsanalyse, konkurrence- og vækststrategier og modeller til værdiansættelse af virksomheder og aktier.
Eksamen
Ekstern rapportering
4 timers skriftlig eksamen:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Sommertermin, Der afholdes ordinær prøve i marts/april (studiestart lige år) og i maj/juni (studiestart ulige år).
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 4 timer
Eksamen er en 4 timers skriftlig prøve med alle skriftlige og elektroniske hjælpemidler. Eksamen er på CBS' pc'ere med adgang til det personlige drev og Learn. Der er ingen adgang til internettet. Det er tilladt at medbringe egen pc som opslagsværk, men der kan ikke garanteres strømadgang.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Målet med faget Ekstern rapportering er, at den studerende efter undervisningsforløbet i faget kan:

 • Redegøre for nationale og internationale reguleringsorganer og -former.
 • Redegøre for og analysere begrebsrammens opbygning og indhold.
 • Demonstrere tilstrækkelig overblik over lovgivning og standarder til at kunne udpege relevante bestemmelser til forskellige problemstillinger i praksis.
 • Demonstrere evne til at anvende konkrete bestemmelser til løsning af praktiske problemer.
 • Reformulere offentliggjorte årsregnskaber til analysebrug og beregne relevante nøgletal.
 • Gennemføre strategisk analyse og regnskabsanalyse på grundlag af offentliggjorte årsrapporter og anden offentlig tilgængelig information.
 • Værdiansætte virksomheder og aktier på grundlag af forskellige værdiansættelsesmodeller.
Undervisningsformer
Forelæsninger
Arbejdsbelastning
Undervisning 52 timer
Forberedelse 156 timer
Eksamen 43 timer
Foreløbig litteratur

Alternativt køb bogen fra: International Reporting Standards Board."A guide through International Financial Reporting Standards (IFRSs).Including the Full Text of the Standards and Interpretations and Accompanying Documents Issued by the International Accounting Standards Board as at 30 June 2010 with Extensive Cross-references and Other Annotations".

 • Fedders, Jan & Steffensen, H. IFRS-bog. ”Årsrapporten efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS”, Forlaget Thomson (3. udgave, 2008)
 • Møller, Peder Fredslund. Introduktion til koncernregnskaber. Seneste udgave. Forlaget Gjellerup/GAD.
 • KPMG (bog uploades til SiteScape). Indsigt i Årsregnskabsloven, KPMG’s praktiske guide til loven, 2010/2011. 5. udgave. Kap 5+19+21
 • Årsregnskabsloven af 2001 - lovbekendtgørelse nr. 395 af 25. maj 2009
 • Lovforslag L5 (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) fra 9. oktober 2008. Uploades til SiteScape.

Link til Thomson Reuters Adgangen sker via bibliotekets adgangpå hjemmesiden eller via e-campus, se

http://www.cbs.dk/bibliotek/soeg_i_biblioteket/e_ressourcer/baser_alfabetisk/revisorbiblioteket

Deter vigtigt at understrege, at der kun er campusadgang til denne e-ressource, dvs. der er ikke fjernadgang.
 

Bemærk! Alt udleveret litteratur er ligeledes pensum.

Sidst opdateret den 12-09-2012