English   Danish

2012/2013  KAN-CMAERHV  Erhvervsret

English Title
Business Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 14 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Søren Friis Hansen - Juridisk Institut
Fagområde/Category
 • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 12-09-2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne identificere de grundlæggende retlige problemstillinger inden for de tre juridiske emneområder.

Inden for selskabsretten skal den studerende kunne redegøre for de forskellige selskabsformer, der står til rådighed i Danmark, samt forklare forskellene mellem disse og de enkelte selskabsformers styrker og svagheder. Den studerende skal tillige kunne reflektere over sammenhængen mellem de selskabsretlige regler om kreditorbeskyttelse og de regnskabsretlige regler for opstilling af balancen samt udarbejdelse af revisors erklæringer. Den studerende skal tillige kunne diskutere revisors rolle i samspil med de øvrige selskabsorganer, herunder navnlig bestyrelsen.

Inden for kreditsikring skal den studerende for de enkelte typer af aktiver kunne beskrive principperne ved overdragelse, der sker til ejendom, hhv. til sikkerhed, samt identificere den for det enkelte type aktiv relevante sikringsakt. Den studerende skal på baggrund af et konkret eksempel kunne forklare, om erhververens ejendomsret er sikret mod overdrageren og dennes kreditorer. Eksaminanden skal kunne reflektere over de civilretlige regler angående ejendomsretten og disse reglers betydning for revisors erklæring på årsrapporten.

Inden for insolvensretten skal den studerende kunne redegøre for principperne bag reglerne for selskaber og personers insolvens. Den studerende skal tillige kunne reflektere over disse reglers betydning for regnskabsaflæggelsen, samt diskutere revisors rolle i en insolvenssituation.


Kreditret:
- Kreditaftaler – erhverv og privat
- Tinglig sikkerhed
- Kaution og støtteerklæringer
- Modregning
- Factoring
- Byggelån og byggelånstransporter

Insolvensret:
- Konkursbegrebet
- Konkurs
- Omstødelse
- Frivillig akkord
- Tvangsakkord
- Kreditorers og debitorers retsstilling
- Rekonstruktion

Eksamen
Erhvervsret
4 timers skriftlig eksamen:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 4 timer

Eksamen er en 4 timers skriftlig prøve med alle skriftlige og elektroniske hjælpemidler. Eksamen er på CBS' pc'ere med adgang til det personlige drev og Learn. Der er ingen adgang til internettet. Det er tilladt at medbringe egen pc som opslagsværk, men der kan ikke garanteres strømadgang.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
En obligatorisk individuel godkendelsesopgave, hvis godkendelse er en forudsætning for deltagelse i eksamen. Godkendelsesopgaven må have et omfang af max 5 normalsider.

Såfremt godkendelsesopgaven ikke bestås i første forsøg, vil der blive udarbejdet én anden godkendelsesopgave, som de studerende, der ikke har bestået den første, kan aflevere og få bedømt.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål og sigte:
Årsrapporten indeholder oplysninger om de økonomiske konsekvenser af en række civilretlige dispositioner. Værdien af et aktiv tilhørende et selskab afhænger af, at selskabets erhvervelse af aktivet er beskyttet mod overdragerens kreditorer gennem iagttagelse af den for det enkelte aktiv relevante sikringsakt. Revision af et aktie- eller anpartsselskab forudsætter kendskab til de selskabsretlig rammer, der gælder for selskabets virke, samt revisors relationer til de enkelte selskabsorganer.

Der er således en række civilretlige regler, som er af afgørende betydning for gennemførelse af revision af en årsrapport samt revisors afgivelse af erklæringer.

Det følger af det ottende selskabsretlige direktiv (direktiv 2006/43/EF), jf. artikel 6, at den teoretiske viden, som skal afprøves ved den faglige kvalifikationseksamen for revisorer, skal omfatte en række forhold, såfremt disse er af betydning for revisionen. Dette gælder bl.a. selskabsret, konkursret, samt generelt civilret.

Indhold – Centrale områder:
Faget omfatter tre større emneområder:

Selskabsret, herunder
• En oversigt over de enkelte selskabsformer
• Selskabsstiftelsen, herunder reglerne for kapitalindskud
• Beskyttelse af selskabsdeltagerne og kreditorer,
• Selskabets ledelse, herunder ansvar for selskabsledelsen
• Ændringer i selskabets kapitalforhold
• Koncerner.

Kreditsikring, herunder
• Pantsætning af løsøre, fordringer og fondsaktiver,
• særlige sikkerheds-arrangementer om leasing, factoring, byggerifinansiering,
• kreditaftaler,
• kaution og garanti.

Insolvensret, herunder:
• Konkurslovens regler om kreditorværn, tilsyn og skyldnernes dispositioner,
• Regler for indtræden af konkurs, samt opgørelse af boets aktiver og passiver
• reglerne om omstødelse.

Undervisningsformer
Undervisningen er overvejende baseret på dialogforelæsninger, derudover er der skriftlige øvelsesopgaver.
Arbejdsbelastning
Deltagelse i forelæsninger 97 timer
Øvelser 20 timer
Forberedelse (herunder læsning af pensum og forberedelse af øvelser) 228 timer
Eksamensforberedelse 75 timer
Foreløbig litteratur

Retskilder:

 • Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø: “Retskilder og Retsteorier”, 3. udgave (20011), DJØF. Pensum er kap. 1-5.

Selskabsret:

 • Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel: "Dansk selskabsret 1", 3. udgave, 2010, hele bogen, undtagen kapitel 6+7
 • Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel: "Dansk selskabsret 2", 3. udg. 2011, hele bogen
 • Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel: Introduktion til dansk selskabsret II" 2010, hele bogen

Insolvensret:

 • Anders Ørgaard: “Konkursret”, 10. udgave 2011, hele bogen
 • Heiberg, Lindencrone og Ørgaard: “Rekonstruktionsret” 2011 

 

Kre ditsikring:

 • Nis Jul Clausen & Camilla Hørby Jensen:  “Sikkerhed i Fordringer”, 6. udgave (2011), Karnov Group.
 • H.V. Godsk Pedersen: “Kaution”, 9. udgave (2011), DJØF. Hele bogen er pensum.
 • Anders Ørgaard: “Sikkerhed i løsøre”, 7.udg, 2010, Thomson

Herudover anbefales det at anskaffe "Erhvervsretlige Love" af Børge Dahl, Handelshøjskolens Forlag


Der anvendes altid nyeste udgave af de respektive lærerbøger.


Dertil kommer, at de studerende på biblioteket har online adgang til Karnovs Lovsamling og Ugeskrift for Retsvæsen.

Sidst opdateret den 12-09-2012