English   Danish

2012/2013  KAN-CMALIS  Ledelsesinformationssystemer

English Title
Accounting Information Systems

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
  • Carsten Rohde - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 12-09-2012
Læringsmål
Målet med faget er, at de studerende efter forløbet af faget Ledelsesinformationssystemer (LIS):

  • Forstår sammenhængen mellem virksomheders værdikæde og opbygningen af ledelsesinformationssystemer
  • Kan forstå, opbygge og anvende data flow charts og databaser
  • Kan forstå, opbygge og anvende interne, IT samt forretningskontrolprocedurer og systemer
  • Kan forstå indhold, opbygning og anvendelse af salgsregistreringssystemer
  • Kan forstå indhold, opbygning og anvendelse af indkøbsregistreringssystemer
  • Kan forstå indhold, opbygning og anvendelse af HRM og produktionssystemer
  • Kan forstå indhold, opbygning og anvendelse af kontoplanen (general ledger).
Eksamen
Ledelsesinformationssystemer
Skriftlig hjemmeopgave:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 72 timer
Eksamination
Individuelt miniprojekt (max. 12 normalsider) som en besvarelse af en given caseproblemstilling.

Vedrørende opgørelse af sideomfang henvises der til § 11, stk. 3 og 5, i 2012-studieordningen.

For syge-/omprøven gælder det, at der individuelt skal udarbejdes en ny besvarelse af en ny caseproblemstilling.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at bibringe de studerende enforståelse for de muligheder, som moderne informationsteknologi giver i relation til udarbejdelse af regnskabs- og ledelsesinfrmation. Faget indeholder en beskrivelse af virksomhedens enkelte forretningsprocesser samt hvilke informationssystemer som kan håndtere disse. Dette danner grundlag for behandling af de muligheder, som de enkelte delsystemer hver for sig og sammen giver i relation til udarbejdelse af relevant, troværdig og tidstro regnskabs- og ledelsesinformation. Endvidere er formålet med faget at bibringe de studerende en forståelse for den interne kontrol af virksomhedens regnskabs- og ledelsesinformationssystemer.

Undervisningsformer
Holdundervisning
Arbejdsbelastning
Undervisning 32 timer
Forberedelse 96 timer
Eksamen 72 timer
Yderligere oplysninger

Beståelse af faget er en forudsætning for deltagelse i Revision 1 & 2.

Foreløbig litteratur

Gelinas & Dull:Accounting Information Systems” newest ed., Thomson.

Sidst opdateret den 12-09-2012