English   Danish

2012/2013  KAN-CMAREV  Revision 1 og Revision 2

English Title
Auditing 1 and 2

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 16,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed To semestre
Placering Efterår, Forår
1. og 2. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Lars Kiertzner - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 12-09-2012
Læringsmål
Læringsmålene for de to delprøver er angivet nedenfor under 'Kursets indhold'.

Formålet med faget er, at de studerende opnår et overblik over og dybtgående kendskab til revisorhvervet og revision, således at det teoretiske grundlag for revision beherskes. Revisor skal som offentlighedens tillidsrepræsentant tilføre et givet materiale troværdighed således, at beslutningstagere, samfundet etc. får et bedre fundament for deres vurderinger. Kernen i revision er verifikation, der foretages ved indhentning af revisionsbevis efter en forud fastlagt metodologi.
 • Revisionens teoretiske grundlag og dets grundbegreber, principper og metoder.
 • Konkrete tilgange og revisionsstandarder i forhold til revisionsplanlægning, væsentlighed og risiko, revisionsbeviser og dokumentation samt revisionsmetoder og – beviser.
 • Kvalitetsstyring og kontrol
 • IT-sikkerhed og revision af IT
 • Revision af køb, salg, lager, lønninger m.v.
 • Intern kontrol og intern revision
 • Revision og årsregnskaber
 • Offentlig revision
 • Corporate Governance
 • Gældende regulering i relation til revisors erklæringer, ansvar og etik
 • Revisors rolle og revision i såvel den private som den offentlige sektor
Forudsætninger
Det er en forudsætning for at kunne deltage i prøverne i faget Revision (1 og 2), at prøven i faget Ledelsesinformationssystemer er bestået.

Det er en forudsætning for at kunne deltage i delprøven efter det samlede forløb (Revision 2 - afsluttende prøve), at den første delprøve (Revision 1 - midtvejsprøve) er bestået.
Eksamen
Revision
Prøven i faget består af to delprøver:
Revision 1 - midtvejsprøve:
Vægtning 33%
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 4 timer
Eksamen er en 4 timers skriftlig prøve med alle skriftlige og elektroniske hjælpemidler. Eksamen er på CBS' pc'ere med adgang til det personlige drev og Learn. Der er ingen adgang til internettet. Det er tilladt at medbringe egen pc som opslagsværk, men der kan ikke garanteres strømadgang.
Revision 2 - afsluttende prøve:
Vægtning 67%
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter

Projekteksamen med udarbejdelse af gruppeprojekt og individuel mundtlig udprøvning i hele fagets pensum. Der gives en samlet karakter for projekt og den mundtlige udprøvning (helhedsvurdering).

Projektet skal udarbejdes i grupper på 3-4 studerende og skal have et omfang af max. 50 normalsider. Der gives 5 timer til vejledning pr. gruppe (inkl. forberedelse). For studerende der skriver alene har opgaven et omfang på max. 25 normalsider, og der gives 2 timers vejledning (inkl. vejleders forberedelse).

For syge-/omprøven ved den afsluttende prøve gælder det, at de(n) studerende kan revidere det oprindelige projekt eller skrive et nyt. Den mundtlige udprøvning foregår som ved den oprindelige prøve.

Eksamination
Prøven i faget består af to delprøver
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Delprøve 1 - læringsmål:

Målet med faget Revision er at de studerende midtvejs i forløbet (efter revision 1) kan:
 • Redegøre for den relevante regulering i relation til revision 1.
 • Redegøre for og kombinere revisionsmæssige begreber, principper og metoder i relation til konkrete revisionsproblemstillinger indenfor revision 1.
Delprøve 2 - læringsmål:

Målet med faget Revision er, at de studerende efter fagets samlede forløb (revision 1 & 2) kan:
 • Forklare, anvende og problematisere teorier om revisors rolle og revision
 • Løse og reflektere over konkrete revisionsopgaver ved hjælp af fagets teori.
 • Foretage analyser og kritiske vurderinger af revisionsmæssige problemstillinger
 • Forklare, konkretisere og anvende den for faget relevante regulering.
Kombinere revisionsmæssige begreber, principper og metoder i overensstemmelse med fagets logik.
Undervisningsformer
Storholdsforelæsninger
Arbejdsbelastning
Undervisning 117 timer
Forberedelse til undervisning 234 timer
Eksamen, herunder projektudarbejdelse 144 timer
Foreløbig litteratur
Messier, W.F., Eilifsen, A., Glover & Prawitt Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach, Mc Craw-Hill, Int. Edition,
De i de enkelte kapitler angivne International Standards on Auditing
(ISA), International Standards on Quality Control (ISQC),
International Standards on Assurance Engagements (ISAE) og International Standards on Related Services (ISRS)  er pensum. Standarderne er alle oversat til dansk og er elektronisk tilgængelige via Revisorbiblioteket. Hvis der til enkelte lektioner i lektionsplanen angives specifikke standarder er det udtryk for, at underviser vil fokusere på disse ved forelæsningen. (REV 1+2)

Bøg, Kjeld & Kiertzner, Lars Professionsetik for revisorer, FSR 2007 (REV2)

Elm-Larsen, Rolf Offentlig revision – empiri og teori, Thomson, 2011 (REV 2)

Elm-Larsen, Rolf Forvaltningsrevision Begreb, teori og proces, Samfundslitteratur, 2007 (REV 2)

Heilbuth & Tjagvad IT-Revision, Thomson Reuters, 2008 (REV 1)

Johansen, Thomas Riise, Lunden, Martin, Harloff-Helleberg, Mikkel, Davidsen, Christina & Laursen, Peter Birkholm “Danske perspektiver på revisorer og revision”, Thomson 2011,

Pensum:

Johansen og Lunden, kapitel 1: ”Revisorer, revision og andre
erklæringsopgaver i Danmark”.
Davidsen og Johansen, Kapitel 2: ”Tilsyn med revisorer og
revisionskvalitet”.
Johansen, kapitel 5: ”Dansk corporate governance og
revisionsudvalg”.
Johansen og Laursen, kapitel 6 ”Intern revision”
(REV 1+2)

Langsted, Lars Bo, Andersen, Paul Krüger & Kiertzner, Lars Revisoransvar
Thomson, 2008 (REV 2)

Langsted, Lars Bo, Füchsel, Kim, Skovby, Jens & Gath, Peter “Revisor – regulering & rapportering” kapitel 1, 2, 3 og 8, Thomson, 2010 (REV 1+2)

Materialesamling:

Wallace, Wanda A. The Economic Role of Audit in Free and Regulated Markets s. 7-23 og 28-37 (REV 1)

Elm-Larsen, Rolf Revision i agentteoretisk belysning. I Revision: Funktion og Vision s. 211-238 (REV 1)

Flint, D. Philosophy & Principles of Auditing: An Introduction Macmillan, 1988 (kap.1-5) (REV 2)

Perks, B. Professions, Society and Accountancy Accounting and Society, 1993 (kap.1) (REV 2)

Laursen, Peter B. Agentteori & Revisorer 1

Økonomiministeriet Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner (REV 1)

Skærbæk, Peter Det årlige maskespil - om regnskaber set i en interaktiv og kommunikativ kontekst. (REV 1)

FSR God it-skik
FSR, 2011, ISA-CA, IIA, dansk-it
Kan downloades på:
http://www.fsr.dk/Faglige_Informationer/Andre%20forretningsomraader/Virksomhedsledelse/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Andre%20forretningsomraader/Virksomhedsledelse/God_it-skik%20-%20juli%202011.ashx
Sidst opdateret den 12-09-2012